GENEL KONULAR - GENERAL ISSUES
TÜRK-TATAR KÜLTÜR ?L??K?LER? SEM?NER?
Kazan ?ehrinin Kurulu?unun 1000. Y?l? Münasebetiyle:

9-10 Eylül 2005 Kazan

Kazan ?ehrinin kurulu?unun 1000. y?l? münasebetiyle, Tataristan’?n Ba?kenti Kazan’da 9-10 Eylül 2005 tarihinde Türk- Tatar Kültür ?li?kileri semineri Türk Dil Kurumu, ?stanbul Üniversitesi Türkiyat Ara?t?rmalar? Enstitüsü Müdürlü?ü, Bütün Dünya Tatar Kongresi Ba?karma Komitesi, Tataristan Bilimler Akademisi Dil Edebiyat ve San’at Enstitüsü i?birli?i ile gerçekle?tirilmi?tir.

Seminere Türkiye’den 11 bilim adam? i?tirak etmi?, Delegasyonuna Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya ba?kanl?k etmi?tir.

Aç?l?? konu?mas?n? Tataristan Bilimler Akademisi Ba?kan? Prof.Dr.Nur Muhammed Hisamov, Bütün Dünya tatar Kongresi Ba?kan? Rinat Zakirov, ?stanbul Üniversitesi Rektör yard?mc?s? Prof.Dr. ?afak Ural, Türkiyat Enstitüsü ba?kan? Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya yapm??lard?r.

Seminerin,Türk Dili ve edebiyat? sahas?nda hizmet edenler bölümünde:

• 1900-1964 y?llar? aras?nda ya?ayan Türk dilleri konusunda en büyük uzmanlar?m?zdan, Kazan men?eli Ord.Prof.Dr. Re?it Rahmeti Arat’? halen O’nun masas?nda oturan ve k?ymetini en iyi ?ekilde bilen, izinden giden Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya,
• 1899-1976 y?llar?nda hizmet veren, Cumhuriyetimiz Kurucusu Büyük Atatürk’e yak?nl??? ile tan?nan Prof. Abdülkadir ?nan’?, ?stanbul Üniversitesinden Prof.Dr. Abdülkadir Donuk,
• Prof.Dr.Saadet Ça?atay’? ö?rencisi , asistan?, Türk Dil Kurumu üyelerinden, Ba?kan Yard?mc?s? ve Ankara Üniversitesi Prof.Dr. Hazma Zülfikâr,
• 1919-2003 y?llar?nda ya?ayan Kazanl? Türk Kültürü Enstitüsü Ba?kan? ve Mogolca Profesörü Ahmet Temir’i Prof.Dr. ?ükrü Akal?n mazereti dolay?s?yla yerine Prof.Dr. Hamza Zülfikâr,
• Türkî edebi dillerin tarihinin ö?reniminde Türk Galimlerinin Rölü’ni Prof.Dr. Fehime Mirgali k?z? Hisamova,

Seminerin Türk Tarih Sahas?nda Hizmet Edenler Bölümünde:
• Ata-babalar ilene kaytu konusunu Prof.Dr. Mirfatih Z. Zekiyev,
• 1876-1935 y?lar?nda hizmet eden Prof.Dr.Yusuf Akçura’y? Bilkent Üniversitesinden genç bilim adam? Doç.Dr. Hakan K?r?ml?,
• 1890-1970 y?llar?nda Türk kültürüne hizmet eden Ord.Prof.Dr. Zeki Velidi To?an’? ö?rencilerinden Ege Üniversitesinden aziz dostum Prof.Dr.Tuncer Baykara,
• Ahmet Zeki Velidi’nin ‘’ Ba?kurtlar Tarihi ‘’ hizmetine key bir i?kerme konusunu Prof.Dr.Damir Mevlevi o?lu ?shakov,
• 1903-1971 y?llar?nda ya?ayan, Ankara üniversitesinde görev yapan sessiz ve derinden giden tarihçi Prof.Dr. Akdes Nimet Kurat’?, ö?rencisi, asistan? ve Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu eski ba?kan?, Gazi Üniversitesinden Prof.Dr. Re?at Genç,

Seminerin Hukuk, Sosyoloji, Arkeoloji sahas?nda hizmet edenler k?sm?nda ise :

• 1879-1957 y?llar?nda ya?ayan ?stanbul Üniversitesinde hizmet eden Prof.Dr. Sadri Maksudi Arsal’? ?stanbul Üniversitesi ö?retim üyesi emektar Prof.Dr. Kemal Eraslan,
• Yine Sadri Maksudî Arsal ve Gayaz ?shakî’y? Doç.Dr. Feride Y.Gafforova,
• Gayaz ?shakî’nin Muhacirlikteki ?cad?’n? Prof.Dr. Flün Muslah o?lu Musin,
• Ayaz ?shaki’nin bütün eserlerini Tatarca ne?retme konusunu, Prof.Dr. Zöfer Zeynio?lu Remiev,
• 1913-1992y?llar?nda ya?ayan, D??i?leri brokrat?, senatörlük yapan, Etrüskler hakk?nda ara?t?rmalarda da bulunan Doç.Dr. Adile Maksudî Ayda’y? k?z? Prof.Dr. Fahriye Gönül Ayda- Putlar,
• 1902-1884 y?llar?nda Ankara Üniversitesinde hizmet eden Prof. Dr. Tahir Ça?atay’? ?stanbul Üniversitesi RektörYard?mc?s? Prof.Dr. ?afak Ural,
• 1897-1984 y?llar?nda Türk kültür ve medeniyetini tan?tmak için çaba sarfeden, ilk millî hafirimiz, Atatürk’ün sofras?nda bulunmu?, Türk Tarih Kurumu Kurucular?ndan, ilk Kültür Müdürümüz, ilk Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, Tamyanl?, Tatristan’?n Ufa vilâyetinden 9 ya??nda ülkeyi terk ederek tahsil için Sultan Abdülhâmit Döneminde ?stanbul’a gelen Phil.Dr. Hâmit Zübeyr Ko?ay’? çal??ma arkada??, yak?n dostu, Önasya Dergisi Sahibi ve Vak?flar Genel Müdürlü?ü Kültür ve Tescil Dairesi Ba?kanl???ndan emekli, yazar, ara?t?rmac?, Sadi Bayram,
• Zincir Devam Ediyor ba?l??? alt?nda; Tarihçilerimizin duayeni Prof.Dr. Halil ?nalc?k Kanada’da ya?ayan ,Prof.Dr.Kemal Karpat, Yulay ?amilo?lu,Prof.Dr. ?lber Ortayl?, Ay?e-Azade Rorlich, Doç.Dr.Hakan K?r?ml?, Prof.Dr. Gönül Pultar, Rifat Tabi, Ayaz Akçura ve di?erlerini, Tataristan konusunda otorite olan ve bir nev’i Tataristan elçili?i görevi yürüten, Tatarcaya hakim, Marmara Üniversitestemizden Prof.Dr. Nadir Devlet,
• Türk Galimlerinin Hizmetlerinde Alt?n Ordu Temas? ( edebi dil ö?ü?ü mes’eleleri) konusunu Prof.Dr. Fanuza ?akir K?z? Nuriyeva,
• Menger ( Ahmet Veli Menger ) Vakf? ve An?n Türk Tatar madeniyetine Hezmeti konusunu Doç.Dr.?lbaris Nurislam o?lu Nadirova yapm??t?r.

Sempozyumun genel de?erlendirmesini Türkçe ve Tatarca olarak yine Prof.Dr. Nadir Devlet ele alm??, Türkiyat Enstitüsü Ba?kan? Prof.Dr. Osman Fikri sertkaya ve Prof.Dr. Nurmuhammed Hisamov kapan?? konu?mas?n? yapm??lard?r.

Ayr?ca Heyet olarak Kazan Kalesi, Kul ?erif Camii, Kültür Merkezi, Kazan Üniversitesi, Kul Ali, S.Seyda? Heykelleri gezilmi?tir.

?stanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya ve Tataristan’?n Türk Ba?konsolosu Say?n ?smail Hakk? Musa i?birli?i ile be? ki?ilik bir guruba, Kazan’?n takriben 120 km. güneyinde ?dil nehri kenar?nda bulunan, milattan sonra VIII-XVI. Yüzy?lda takriben 100.000 nufuslu, Bulgarlar?n ilk ba?kenti antik Bulgar ?ehrine ziyaret imkan? tan?m??lard?r. Bulgar ?ehrinde eski Türk hamamlar?, türbeler ve XIV. Yüzy?ldan iki cami kal?nt?s?n?n restorasyonla donduruldu?u taraf?m?zdan da görülmü?tür. Bulgar gezisine Prof.Dr. ?afak Ural, Prof.Dr. Kemal Eraslan, Prof.Dr. Abdülkadir Donuk, Sadi Bayram ve tercüman olarak Feride Tahirova kat?lm??lard?r. Gezi ?dil nehrinde deniz otobüsü ile yap?lm??t?r.Türk Ba?konsoloslu ?smail hakk? Musa Türk Delegasyonu ?erefine bir ak?am kokteyl düzenlenmi?tir.
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Neden Referandumda Hayır Oyu Vereceğim !...
 • Ermeni Soykırım Ve Kızılderililer Kanun Teklifi Telin Mektubu
 • Taşınır Kültür Varlıklarınınyasa Dışı Trafiğinin önlenmesi , Korunması Ve Mevzuat Hazretleri
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürü Ve Biz ( Kültür Envanteri )
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için Yapılan Faaliyetler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor ?
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Osmanlı Imparatorluğu Ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk Kazı Tarihi ı-v. Cilt
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Tarihte Merzifon
 • Anatolıan .the Cradle Of Cıvılızatıons And Aphrodısısas ın Cılıccıa
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Vakıflar Derg?s??nde Yayınlanan Makaleler
 • Amer?kalılar’ın Osmanlı Devlet?’ndek? E??t?m Faal?yetler? Merz?fon Anatol?an Kolej? Tar?hçes? Ve Merzifon’da
 • Tar?h?n Der?nl?kler?nde Merz?fon
 •