TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
XIV. ASIRDA TEZHİBLENMİŞ BEYLİK DÖNEMİNE AİT ÜÇ KUR'AN CÜZÜ

XIV. ASIRDA TEZHİBLENMİŞ BEYLİK DÖNEMİNE AİT ÜÇ KUR'AN CÜZÜ*
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü tarafından Eylül 1979'da tertiplenen II. Milli Türkoloji Kongresinde tebliğ olarak sunulmuş, Vakıflar Dergisi XVI. Sayısı, Ankara 1982, s. 143-154. sayfalarında yayımlanmıştır.

Sadi BAYRAM

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Yayın Dairesi Başkanlığı Arşivinde 51 demirbaş numarası ile muhafaza edilen, aynı seriden üç adet Kur'an-ı Kerim cüzü bulunmaktadır.
Eserin ebadı 190 x 260 mm., yazı alanı 95 x 145 mm'dir. Kur'an-ı Kerim'in 5. 15. 18. cüzlerine aittir.
5. cüz 36 yaprak; 15. cüz 39 yaprak; 18. cüz 44 yapraktır.
Her cüzün beher sayfasında beş satır bulunmakta olup, yazı alanı çerçevelenmemiştir. Muhakkak hatla, krem rengi kalın aharlı kâğıda yazılan eserde hattat, harflerin kapladığı alanı mıstarla cetvellere ayırmıştır. Cüzlerin birkaç sayfasında bunu çıplak gözle görmek mümkündür.
Ciltleri meşin, kızıl kahverengi, devrinden kalma ve oldukça müzeyyendir. Modelleri birbirinin aynı ve 8 dilimli olmakla birlikte, 5. cüz ile 18. cüzün şemsesinin çapı 85 mm, 15. cüzün ise 100 mm. olup diğerlerinin şemsesinden büyüktür. Bu durumda muhtemelen mücelletin iki ayrı kalıp üzerinde çalıştığı söylenebilir. Soğuk pres usulü yapılmış olan ciltlerde köşelerde ve ortadaki şemsede bulunan noktalar altın kakmadır.
Miklepleri de şemseli ve altın kakmalı olan eserde, orta göbek geometrik geçmeli bir kompozisyondur. Miklepteki şemsenin çapı her üç ciltte aynı büyüklükte olup 70 mm. dır.
Kapak içleri de rumi dolgulu geometrik bir kompozisyonla süslenmiştir. Bu geometrik kompozisyonda 12 köşeli yıldızlardan simetrik olan bazılarında "Mahmud" ismi okunmaktadır. Buna dayanarak mücellidin Mahmud isminde bir sanatkâr olduğunu söyleyebiliriz.
Cüzlerin 1. yaprakları boştur.
Her cildin 2-a yaprağının üst kısmında; sağda "Hayrün nas men yenfeun vekâle İlyas 1227" tarihi ile solda "Vekafe hu Li Rıza illâ samed abduhu İlyas bin Ahmed 1227" ibarelerini havi eliptitik ikişer mühür bulunmaktadır. Bu mühürlerden cüzlerin 1812 tarihinde Ahmet oğlu İlyas tarafından vakfedildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu ibare bize, cüzlerin tam olduğunu da belirtmektedir. Maalesef elimizde bugün üç cüz bulunmaktadır. Aynı vâkıfın İstanbul Yazı Sanatları Müzesi'nde değişik iki Kur'an cüzü daha bulunmaktadır.

Her cildin 2-b ve 3-a sayfalarında biribiri ile karşılıklı, simetrik olmak üzere, yazı alanı bırakmaksızın, tam sayfa tezhiblenmiştir.
Bu tezhibleri 5. Cüzden başlayarak sırası ile inceleyelim:
Orta göbek diyebileceğimiz dikdörtgen alan, koyu mavi zemin içinde açık mavi, kalın bir zincirekle çevrilmiştir. Birbirini kesen daire kavislerinden ibaret bir geometrik kompozisyonun doldurduğu çerçeve içindeki boşlukta geometrik örgünün içinde kalan muhtelif şekiller rumi motiflerle doldurulmuştur. Bunların bir kısmı mavi üzerine altın yaldız, bir kısmı siyah üzerine firuze ve koyu mavi, bir kısmı da altın yaldız üzerine kırmızı boyalı fon üzerine yine altın yaldızla renklendirilmiştir.
Bu kompozisyonları, sayfa ortasına bakan kısım hariç, üç tarafını bir kuşak çevirmektedir. Bu kuşağın zemini altın yaldız olup üzerinde mavi ve kırmızı renkte gölgeli nakış tekniği ile yapılmış narçiçeği motifleriyle, bunların arasında yer alan yaprak ve tomurcuk motiflerinden ibaret bir bitkisel tezyinat yer almıştır. Bunları komple sırası ile mavi, yaldız, siyah tahriller çevirmektedir.
Genel kompozisyonun dışını üç taraftan mavi renkte 29 tığ çevirmiştir. Karşı sayfada bazı detay farkları dışında tezyinat tekrarlanmıştır.
15. cüzün 2-b ve 3-a sayfası daha değişik biçimde tezhiblenmiştir.
Ortadaki dikdörtgen girift geometrik geçmede görüldüğü gibi daire ve çemberlerden yararlanılmıştır. Meydana gelen simetrik göbekte bir kısım zeminler varak altın, bir kısmında ise koyu mavidir. Altın zeminlerin üzeri siyah kontür şeklinde hatâiler yer almaktadır. Mavi zeminlerde ise, altın yaldız rumiler süsler alanları. Kompozisyonun ortasında yaldız, kahverengine çalan kırmızı ve filizi yeşil renkler kullanılmıştır. Mavi zeminlerin içinde rumilerin ortasında siyah zeminli küçük alanlar meydana getirilerek, siyah üzerine beyaz renk kullanılmıştır.
Bütün bunları, yaldız zemin üzerinde siyah kontür şeklinde bir zincirek çevreler. Etrafını, sırta bakan kısım hariç koyu mavi kalın bir hat çevreler. Üstünde rumi ve stilize hatai motifler yer alır. Bu kompozisyonda mavi, beyaz, siyah, leylâk, firuze, nar çiçeği kırmızısı, sarı ve altın yaldız kullanılmıştır. Etrafında ise tığlar yer alır. Bu tezhibi XV. asra kadar götürmek mümkündür. Karşı sayfada aynı şekilde tezhiblenmiştir.
18. cüzün 2-b ve 3-a sayfası ise yine simetrik olarak tezhiblenmiştir. Hakim renk mavidir. Dikdörtgen içinde kenarlara teğet geçen mavi zeminli bir şemse vardır. Üzerinde yaldız, beyaz, kırmızı rumilerden meydana gelen bir kompozisyon yer alır. Dikdörtgenle şemse motifi arasında kalan dört köşede zemin siyahtır. Üzerinde çiçek motifleri yer alır. Yaldız, vişne kırmızısı, pembe, yeşil kullanılmıştır.
Bunları çevreleyen kalın yaldız zemin üzerinde siyah bordürlü tomurcuk yaprak ve kıvrım dalların oluşturduğu bir bordürle çevrilidir. Daha sonra sırta bakan kısım hariç kompozisyonun üst tarafını mavi zeminli kalın kuşak çevreler. Üzerinde rumilerden meydana gelmiş bir süsleme yer alır. Beyaz, siyah, narçiçeği kırmızısı, yaldız firuze gibi renkler kullanılmıştır. Bunları 29 tığ çevirir.
Bu üç cüzde tezhibler yapılmadan önce, kompozisyon alanı mıstar ile taksimatlandırılmıştır. Esere çıplak gözle dikkatlice bakıldığında belli olmaktadır. Motiflerin taşınması, yerleştirilmesi bu taksimatla daha kolay olmuştur.
Her üç cüzde de ilk tezhiblerde yazı alanı yoktur.
Şema, göbek, orta çerçeve ve dış çerçeve halinde üç kademeden oluşur.
Renkler gölgeli kullanılmıştır. Aynı renk skalası tatbik edilmiştir.
İç çerçevenin dışında ve ortadaki göbeğin geometrik örgüsü ile bağlanan iç kenarında ince ve basit bir örgü şeridi bulunmaktadır.
5. cüzün 3-b sayfasında Nisa Suresinin 6. sayfasından başlamaktadır, 3-b ve 4-a sayfaları karşılıklı olarak simetrik tezhiblenmiştir. Dıştan içe doğru mavi tığlardan sonra, sırta bakan kenar hariç üç tarafını mavi zemin çevirir sayfayı. Üzerinde düzgün, rumi motifi vardır. Düğümlerde yeşil kullanılmış, düğüm boşluklar siyahla doldurulmuştur. Yaldız çerçeve, bordür ve sulardan sonra altta ve üstte dikdörtgen mavi iki yazı panosu görülmektedir.
Burada:
İnnehu le Kur'an'ün Kerim
Fi Kitabın meknun
El cüz'ül hâmis min
teczieti selasine cüz
ibaresi okunmaktadır. Beyaz kufi yazının zemininde yaldız rumiler vardır. Ortada kalan boşlukta ise üç satır halinde yazı vardır. Aralarında siyah kontür halinde ince rumiler vardır. İçleri boştur. Zemininde gözle zor görülen hafif sarı kafes dolgusu bulunmaktadır.
15. cüzün 3-b ve 4-a sayfalarında İsrâ Suresi başlamaktadır. 5. cüzü benzer şekilde tezhiblenmiştir. 5. cüzden farklı olarak yanlarda iki hizib gülü vardır. Dış bordürde düğüm motifi biraz küçülmüştür. Kufi yazı alanı sağda ve solda içi hatâili birer kare alan meydana çıkması ile daralmış ve ovalleşmiştir.
Burada;
Suretü Süb'hane.
mie ve aşare
El Hamis'i aşar
mines selasin,
ibaresi bulunmaktadır.
Kare şeklindeki orta kısımlarda yine etrafı yaldızla konturlanmış üçer satır yazı olup, zemin yine çok ince bir kafes örgüsü üzerine ince rumi kıvrımlar ve yer yer konturlu palmet kompozisyonlar ile süslenmiştir. Ancak bunların içi gölgelidir.
18. cüzün 3-b ve 4-a sayfa kompozisyonları da şema olarak benzer. Ancak iki hizip gülü arasında iri bir palmet içinde hatâilerden oluşan bir kompozisyon ilâve edilmiştir. Düğümlerin yerini kırmızı-siyah zeminli palmetler alır.
Bu cüzde alt ve üstteki yazı panoları dilimli kartuşlar halindedir. Üzerinde;
SuretüI Mu'min
mie ve tisa aşarate
El cüz'üs samini aşara
min teczieti selâsin.
ibaresi vardır.
Bu cüzde Mü'minin suresi başlamaktadır. Burada cüzlerin tezhip işçiliğine bakacak olursak, 15. ve 18 cüzlerin daha ince ve ustaca, 5 cüzün daha kaba bir işçiliğe sahip olduğunu görürüz.
Bütün cüzlerde dört çeşit gül vardır. Biri şemseye benzeyen ve Selçuk münhanilerinden meydana gelen, alt ve üst uçları tığlarla süslü hamse gülü, ikincisi, yine Selçuk münhanilerinden meydana gelen ve 12 tığla etrafa dağılan kar tanesini andıran aşer gülü. Her ikisinin de merkezi daire olup, içinde şematik kufi ile hamse veya aşer ibaresi vardır.
Şemseye benzeyen hamze gülünden;
5. cüzde 15 adet
15. cüzde 18 adet
18. cüzde 18 adet;
Kar tanesini andıran aşer güllerinden;
5. cüzde 14 adet
15. cüzde 17 adet
18. cüzde 18 adet gül bulunmaktadır.
Bazıları mekik şekilde ilk anda bir mühürü andıran tığlı hizip veya nısıf-hizip işareti, ortada bazıları yeşil, bazıları yaldız boyalı rumi dolgulu mavi zemin üzerinde beyaz -bazılarında yaldız- kufi yazı, hizip gülleri yer almıştır. Hemen yanında aşer gülü bulunmaktadır. 5. cüzde 3 adet; 15. cüzde 2 adet; 18. cüzde 2 adet bulunmaktadır.
Bazı hizip işaretleri de kare gövdeli, konik ağızlı bir mürekkep hokkasına veya kandile benzemektedir. Köşeleri ve ağzı tığlarla süslenen bu şeklin gövdesi zincirek motifli kare çerçeve içinde mavi zeminli yaldız rumili bir fon üzerine beyazlar veya yaldızla yazılmış kufi harfli hizip ibaresini ihtiva etmektedir. 15. ve 18. cüzde birer adet bulunmaktadır.
15. ve 18. cüzlerde eserlerin ortalarında yeni sureler başlamaktadır. 15. cüzde mavi zemin üzerine beyaz kufi, 18. cüzde mavi zemin üstüne altın yaldızla kufi yazıyla sure adları yazılmıştır. Zemini rumiler süsler. Bunları su, zincirek ve mavi kontür çevirir. Yanında klasik bir gül vardır.
15. cüzde suret-ül Kehf, 18. cüzde Nur, Furkan sureleri yer alır.
15. cüzün son üç âyeti eksik olup sonradan tamamlanmıştır. Bunlar Sure-i Kehf'in 72., 73. ve 74. âyetleridir. Aynı cüzde Sure-i İsrâ'nın 108., 109. âyetinin bir kısmı istinsah esnasında hattat tarafından sehven atlanmış olup, sonradan ilâve edilmiştir. Hattatın hafız olduğu ve ezberinden yazdığı düşünülebilir.
18. cüzde Nur Suresinin 8. âyeti de unutulmuş, sonradan ilâve edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'in usulüne göre ahenkle okunabilmesi için durak ve tecvidde yutulacak harfler kırmızı mürekkeple işaretlenmiştir.
Hattat, Arapça imlâ gramerini bilmemektedir. Ayet adetlerini belirtirken, önce küçük rakamlardan başlaması gerekirken, Türkçe'deki gibi büyük rakamdan küçük rakama doğru saymıştır.
Meselâ; Suret-ül Furkani'den sonra Sebatü ve Sebune' denmesi gerekirken, Sebune ve Seb'a yazılmıştır.
Ayrıca İsrâ Suresi (Miraç, gece yürüyüşü) adıyla bilinen sureye Subha'ne demiştir.
Ayetler arasında üst kısımda 13 mm. çapında iç içe geçmiş üç çember olup, ortada kufi "Allah" ibaresi bulunmaktadır. Zemin Yaldızdır.
Cüzlerin sonunda Ketebe olmadığından, 30. cüzde elimizde olmaması sebebiyle, hangi tarihte, kim tarafından, kimin için eserin hazırlandığını bilemiyoruz.
Eser; Ankara Etnografya Müzesi'nde bulunan 10 115-137 envanter numaralı Meraga Kadısı Abdullah bin Ahmed bin Fazlullah bin Abdülhâmid El Kazvini'nin Hicri 788 Milâdi 1386 tarihinde yazdığı Kur'an cüzlerinin tezhiblerine benzemekte olup, ebad, onlardan biraz küçüktür. Bu benzerlik cilt işçiliği, sure başlarındaki devrin tezhib üslubu yönünden bilhassa dikkati çekmektedir. Bizim eserimiz ondan daha arkaiktir.
Ayrıca, sure başlarındaki tezhipler, Londra British Library'de 22 409 numarada bulunan 1304 tarihli Mısır Memlukları Kur'an tezhibine de benzer.
Yine Boston, Museum of Fine Arts 29.58 numaralı XIV. asır Moğol devri Kur'anlarına da benzemektedir.
18. cüzün ilk tezhibli sayfası dış bordürleri; Oxford, Bodleian Library, Ms. Elliot 287 numaralı Ali Şir Nevâi'nin Hamse'sinin zahriye sayfasına da benzerlik gösterir.
Bu cüzlerin kâğıdı Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan Selçuk Devri Kur'an-ı Kerimlerinin kağıtlarına da uymaktadır.
Bu cüzlerin, mukayeseler sonucu, XIV. yüzyılda şimdilik ismini bilmediğimiz tek bir hattat ve bir müzehhibler grubu marifetiyle hazırlandığını, ciltlerinin "Mahmud" isimli tek bir sanatkâr tarafından yapıldığını söyleyebiliriz.

Yayınlandığı Yer: II. Milli Türkoloji Kongresi, 1979, Vakıflar Dergisi S.16.ns.143-154. ,Eylül 1979
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •