TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
AYASOFYA CAMİİ, MÜZE OLMASI ve ARDINDAKİ GERÇEKLER
Do?u Bizans ?mparatoru Constantin?in ( 324-337) o?lu Constantinius ( 337-361) taraf?ndan babas?n?n vasiyeti �zerine in?a edilen ve 15 ?ubat 360 tarihinde resm� a�?l??? yap?lan ? Bï¿...
BALKANLAR VE KOSOVA FACIASI
BALKANLAR VE KOSOVA FACİASI


Sadi BAYRAM

Tarih sahnesine Köktürklerle çıkan Büyük Türk milleti, yüzyıllarca üç kıtada at koşturmuş ve nihayet 1071 ...
BOSNA- HERSEK ve BALKANLARDA VAKIF KÜLTÜR İZLERİ
(SEMİNER Konu?mas? )
Sayın Bakan,
Say?n Büyükelçi,
Muhterem misafirler,
Bas?n ve televizyonlar?m?z?n de?erli temsilcileri,

Kan?yan bir yara... Yine Bosna-Hersek üzerinde konu?uyor...
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALI MÜZESİ'NDE
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALI MÜZESİ'NDE
BULUNAN HAYVAN FİGÜRLÜ HALAILARDA EJDER-KAPLUMBAĞA-AKREP-KERTENKELE FİGÜRÜ

Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk K...
LADİK VE SEYYİD AHMED-İ KEBİR ER-RIFAİ HAZRETLERİ
LADİK ve SEYYİD AHMED-İ KEBİR ER-RIFAi HAZRETLERİ
Bu makale ; Lâdik ve Seyyid Ahmed-i Kebir er Rufai Hazretleri, Türk Dünyası Araştırmaları, S.74, Ekim 1991, Türk Dünyası Araşt...
TAR?KAT-I RUFAî ( Anonim )
Ebubekrü'?-?eblî, ?eyh Mahmud Acemî, ?eyh Ali Rudbârî, Ebu Ali Gulâm bin Türkân, Ebu'l Fadl Kâmîh ?eyh Ali Gâri, Seydi Ahmed bin Ebul Hasan Aliyyül Rufaî (Seyfüddin Aliyyül R?faî hem?i...
SELÇUKLU KERVANSARAYLARININ TURİZME AÇILMASI
Say?n Bakanlar?m,
Say?n M�ste?ar?m,
Say?n Genel M�d�rler,
Bas?n?m?z?n ve TRT'nin g�zide elemanlar?,
De?erli arkada?lar?m,
Bug�n burada tarih...
TÜRK TEZH?P SAN'ATINA GENEL B?R BAKI?
Türk kültür tarihi içinde emsalsiz yersi bulunan Türk tezip san'at?na genel bir bak?? yapt???m?z zaman; görürüz ki, kültürümüzün enginli?i kadar eski, Okyanus kadar hacimli, Karun kadar z...
VAKIF ESKİ ESERLERİN YENİ KORUMA POLİTİKASI
VAKIF ESKİ ESERLERİN YENİ KORUMA POLİTİKASI

Sadi BAYRAM
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü bugün Türkiye'nin dört bir yanından haksız saldırılara ...
BiR ÇINARIN ARDINDAN... YILMAZ ÖNGE DOSTUMUZ HAKKINDA KISA ANEKDOTLAR...
BİR ÇINARIN ARDINDAN...

YILMAZ ÖNGE DOSTUMUZ HAKKINDA KISA ANEKDOTLAR ...

Sadi BAYRAM
Yıl 1967, aylardan Ocak, soğuk bir kış günüydü... Vakıflar Gen...
BEYPAZARI VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BEYPAZARI SADR-I AZAM NASUH PAŞA HANI
BEYPAZARI VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BEYPAZARI SADR-I AZAM NASUH PAŞA HANI


Beypazarı'nda 22-23 Mayıs 1998 Tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Yayğın Eğitim Fak...
BİTLİS VAKIFLARI VE VAKIF ESKİ ESERLERİ
BİTLİS VAKIFLARI ve VAKIF ESKİ ESERLERİ

Sadi BAYRAM
Doğu Anadolu'da kar bir metreyi aştığı dönemlerde Antalya ilimizde denize girilebildiği bir iklime sahip olan Ana...
BULGARİSTAN'DA BULUNAN OSMANLI VAKIFLARIDAN BiR DEMET

BULGARİSTAN'DA BULUNAN OSMANLI VAKIFLARIDAN BİR DEMET

Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi tarafından 17-19 Mayıs 2000 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Şu...
GİRİT DEFTERDARI RIDVANZADE HACI MEHMED EFENDİ OĞLU ALİ EFENDİ'nin 1748 TARİHLİ VAKFİYESİ ve TEZYİNATI
GİRİT DEFTERDARI RIDVANZADE HACI MEHMED EFENDİ OĞLU ALİ EFENDİ'nin 1748 TARİHLİ VAKFİYESİ ve TEZYİNATI

Milletlerarası XIII. Türk Tarih Kongresi'nde tebliğ olarak sunulmu...
GÜNÜMÜZDE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI VE İMARETLER
GÜNÜMÜZDE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI VE İMARETLER


Sosyal Devlet Anlayışı Sempozyumunda Yoksullara Yardım vakfında Yapılan Konuşma.

Sadi BAYRAM
...
HACI BEKTAŞ-I VELİ, MERZİFON'DA PİRİ BABA, BUDAPEŞTE'DE GÜL BABA Ve BAZI BEKTAŞİ VAKIFLARI
HACI BEKTAŞ-I VELİ, MERZİFON'DA PİRİ BABA, BUDAPEŞTE'DE GÜL BABA Ve BAZI BEKTAŞİ VAKIFLARI

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi tarafı...
NİKSAR VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ
NİKSAR VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Niksar Vakıflarına Toplu Bir Bakış, XVIII:Vakıf Haftası, Niksar, 2001,

Sadi BAYRAM
Anadolu Türk-İslâ...
ÖZEL MÜZELER VE DENETİMLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
ÖZEL MÜZELER ve DENETİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ve
BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZELERİ
Bu tebliğ ''Özel Müzeler Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdür...
SULTANAHMET HALI MÜZES? VE VAKIFLAR
TÜRK KÜLTÜR TARAH?NDE HALICILIK, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜ?ÜNÜN ROLÜ, ?STANBUL ?SULTANAHMET HALI MÜZES?

Atl? kültür medeniyetine sahip olan Türk milleti; bilindi?i gibi Orta...
TOKAT VAKIFLARI
Tokat, Beylik Döneminin önemli merkezlerinden biri olup, kültür tarihimizin eski vak?flar?n?n bulundu?u önemli bir ilimizdir.

Günümüze ula?an Selçuklu vakfiyeleri oldukca az ...
TOPLUMUMUZDA KADIN VE VAKIF KURAN KADINLARIMIZ
Türk kültür tarihinde kad?n?n çok önemli yeri bulundu?u hepimizin malumudur. Orta Asya bozk?rlar?na hükmetti?imiz zamanlarda bile kad?n, hükümdar?n sa? yan?nda oturur ve ona yard?mc? olurdu. B...
HACI BAYRAM-I VELi VE TARIHE BAĞLILIK
HACI BAYRAM-I VELİ ve TARİHE BAĞLILIK


Sadi BAYRAM

"Hacı Bayram-ı Veli ve Tarihe Bağlılık, I. Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Mart 1990, ...
İSTANBUL DEPREMLERİ ve MiMAR KOCA SiNAN'ın BİLİNMEYEN BAZI TEKNİKLERİ
İSTANBUL DEPREMLERİ ve MiMAR KOCA SiNAN'ın BİLİNMEYEN BAZI TEKNİKLERİ
"Kayseri, Erciyes Üniversitesi, Mimar Sinan Haftası, Sabancı Kültür Merkezi M...
SAFRANBOLULU İZZET MEHMET PAŞA VAKFİYESİ ve KÜTÜPHANESİNE AİT TEZYİNATLI İKİ KUR'AN-I KERİM
SAFRANBOLULU İZZET MEHMET PAŞA VAKFİYESİ ve KÜTÜPHANESİNE AİT TEZYİNATLI İKİ KUR'AN-I KERİM

Bu tebliğ; 4-9 Mayıs 1999 Tarihinde Türk Tarih Kurumu, Karabük Valiliği,...
BÜYÜK TÜRK DÜŞÜNÜRÜ HACI BAYRAM-I VELİ Ve AKKOYUNLU UZUN HASAN'IN ANKARA HACI BAYRAM TÜRBESİ'NE VAKFETTİĞİ H

BÜYÜK TÜRK DÜŞÜNÜRÜ HACI BAYRAM-I VELİ Ve AKKOYUNLU UZUN HASAN'IN ANKARA HACI BAYRAM TÜRBESİ'NE VAKFETTİĞİ HALEN DANİMARKA 'DA DAVİD'S SAMLİNG MÜZESİ'NDE BULUNAN TARİH...
Phil.Dr.Hamit Zübeyr KOŞAY

Kazan Şehrinin Kuruluşunun 1000. Yıldönümü münasebetiyle :


Atatürk'ün Etrafındaki Mümtaz İlim Adamlarından
Türk Tarih Kurumu'nun Kurucularından,
OSMANLI DÖNEMİ BAZI VAKFİYELERİN HAYIR ŞARTLARINDAN DAMLALAR !
OSMANLI DÖNEMİ BAZI VAKFİYELERİN HAYIR ŞARTLARINDAN DAMLALAR !


Türk kültürüne 55 yıl hizmet eden rahmetli dostum Dr. Mehmet Önder'in aziz hatırasına

...
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM !

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM !

Sadi BAYRAM
XIV. ASIRDA TEZHİBLENMİŞ BEYLİK DÖNEMİNE AİT ÜÇ KUR'AN CÜZÜ

XIV. ASIRDA TEZHİBLENMİŞ BEYLİK DÖNEMİNE AİT ÜÇ KUR'AN CÜZÜ*
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü tarafından Eylül 1979'da tertiplenen II. Milli Türkoloji Kongre...
YILDIZ ÇiNi FABRiKASINA AİT BiRKAÇ VESiKA
YILDIZ ÇiNi FABRiKASINA AiT BiRKAÇ VESiKA

Sadi BAYRAM


Bu makale Suut Kemal Yetkin Armağanı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1984, s.101-15'de ya...
THE DEED OF FOUNDATION OF SULTAN OSMAN THE THIRD, ITS EMBELLISHMENTS, BINDING and ITS PLACE IN TURKISH CULTURE
THE DEED OF FOUNDATION OF SULTAN OSMAN THE THIRD, ITS EMBELLISHMENTS, BINDING
and
ITS PLACE IN TURKISH CULTURE

Sadi BAYRAM

Culture is the common inheritance...
YEMEN FATİHİ GAZİ SİNAN PAŞA VAKFİYELERİ, TEZYİNATI VE TÜRK SüSLEME SANATINDAKi YERİ
YEMEN FATİHİ GAZİ SİNAN PAŞA VAKFİYELERİ ,
TEZYİNATI VE
TÜRK SÜSLEME SANATINDAKİ YERİ

Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı ve Türk süsleme S...
RAGIP EFENDİ'NİN 1913-1922 YILLARI SİBİRYA ve TÜRKİSTAN

RAGIP EFENDİ'NİN 1913-1922 YILLARI SİBİRYA ve TÜRKİSTAN
HATIRALARI

Bu makale, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Kasım 2003, S.203, s.41-44 arasında yayımlanmışt...
SELÇUKLU VAKFİYELERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
SELÇUKLU VAKFİYELERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Anadolu Selçuklu Vakfiyeleri, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti...
ASKER? KAT?P HAFIZ ?BRAH?M ETHEM EFEND?’nin EYÜP SULTAN TÜRBES?NE A?T NUKUT VAKF?YELER? - Türkiye Vak?flar Bank.Özelle?tir
Eyüp Mahallesi Sakinlerinden
ASKER? KAT?P HAFIZ ?BRAH?M ETHEM EFEND?’nin
EYÜP SULTAN TÜRBES?NE A?T NUKUT VAKF?YELER?
ve
Türkiye Vak?flar Bankas?n?n Özelle?tir...
MERZİFONLU HACIBAYRAMOĞLU MADEN MÜHENDİSİ MEHMED AKİF EFENDİ
Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden Merzifon doğumlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi'nin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivinde bulunan 117 numaralı sicili ise aynen ş...
CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜR ÇINARLARINDAN : MAHMUT AKOK

CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜR ÇINARLARINDAN : MAHMUT AKOK
Sadi BAYRAM

MARDİN VAKIFLARI,İmam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
Arşivlerde Kayıtlı Mardin'de Yapılmış en eski Vakıflar :

İmam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
Artukoğulları'ndan Kutbuddini İlgazi ibni Melik Necmeddin ibni Emir...
MERZİFON, ÇELEBİ SULTAN MEHMED VAKFI ÜZERİNE BAZI BELGELER
MERZİFON, ÇELEBİ SULTAN MEHMED VAKFI ÜZERİNE BAZI BELGELER

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 3-6 Mayıs 2006 yılında tertiplenen Ortaçağ Kazıları ve An...
HAYAT AĞACI, KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ, ÖNEMİ ve MİTLERİN ARDINDAKİ GERÇEKHAYAT AĞACI, KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ, ÖNEMİ ve MİTLERİN ARDINDAKİ GERÇEK


Sadi BAYRAM


Hayat Ağacı'nın kökleri,...
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEMELi VAKIFLARDIR
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ
VE
BİZE BIRAKTIĞI STRATEJİK BÜYÜK BİR KURUM :

VAKIFLAR
Bu makale " 21.Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, Muzaffer Özdağ'a A...
BULGARLAR'IN ANTİK BAŞKENTİ BULGAR ŞEHRİNDEKİ İSLAM DÖNEMİ MİMARİ ESERLERE AİT PANORAMA
BULGARLAR'IN ANTİK BAŞKENTİ BULGAR ŞEHRİNDEKİ İSLAM DÖNEMİ MİMARİ ESERLERE AİT PANORAMA


XV.Türk Tarih Kongresi Ankara,11-15 Eylül 2006'da bildiri olarak eski B...
SAHİB ATA FAHRÜ'D-DİN ALİ'NİN KONYA İMARET VE SİVAS GÖKMEDRESE VAKFİYELERİ
SAHİB ATA FAHRÜ'D-DİN ALİ'NİN KONYA İMARET VE SİVAS GÖKMEDRESE VAKFİYELERİ


Sadi BAYRAM-Ahmet Hamdi KARABACAK

Bu makale, Cumhuriyetimizin kurucusu , bü...
İSTANBUL'un FETHİNE KADAR BEYLİK DÖNEMİ VAKFİYELERİ
İSTANBUL'un FETHİNE KADAR BEYLİK DÖNEMİ VAKFİYELERİ
İLE VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ


Sadi BAYRAM

Osmalı Devletinin kurulduğu 1299 yılından...
BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN 12 Zilkâde 1262 H./ 21 EKİM 1846 TARİHLİ TEBERRUKÂT EŞYASI

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN 12 Zilkâde 1262 H./ 21 EKİM 1846 TARİHLİ TEBERRUKÂT EŞYASI TESBİT DEFTERİ

Bu Bildiri III. Eyüpsultan Sem...
Kıbrıs, Gürcistan, Şirvan Fatihi LALA MUSTAFA PAŞA'NIN 1563 TARİHLİ VAKFİYESİ


Kıbrıs, Gürcistan, Şirvan Fatihi LALA MUSTAFA PAŞA'NIN 1563 TARİHLİ VAKFİYESİ21.08.2004 tarihinde kaybettiğimiz Türk kültür tarihinin dua...
TARİHTE TÜRK ADI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI ?
TARİHTE TÜRK ADI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI ?
Sadi BAYRAM

"Bu yazı; Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Milli Kültür Dergisi, S.5, Mayıs 1977, Ongun Kardeşler Matba...
BAYRAMLU BEYLİĞİ (HACIEMİROĞULLARI )
HACIEMİROĞULLARI ( BAYRAMLU ) BEYLİĞİ


Mehmet Bilgin, Türkmen Beylikleri ve İskân Hareketleri, Giresun Tarihi Sempozyumu, 24-25 Mayıs 1996,Giresun Belediyesi Kültür y...
SELÇUK-NAME

SELÇUK-NAME

Ahmed bin Mahmud ( Çeviren: Erdoğan Merçil )

(Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul-1977, Eserin ilk sayfalarının scan edilmiş şekli , eser 18...
FATİH SULTAN MEHMED'İN EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ VAKFİYESİ
FATİH SULTAN MEHMED'İN EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ VAKFİYESİ


Bu makale İstanbul Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen I. Eyüp Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuş ( 05...
Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : ESKİ ANKARALILARDAN DOSTUM SAYIN NURETTİN DAŞ İLE

Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : ESKİ ANKARALILARDAN DOSTUM SAYIN NURETTİN DAŞ İLE
Eski ANKARA HAKINDA BİR SÖYLEŞİ

Sadi BAYRAM

Sadi BA...
BEKTAŞİ NUTKU (KENDİNİ BİL Kİ, TANRIYI BİLESİN)
Türk Kültürünü Araştırma ve İnceleme Serisi

BEKTAŞİ NUTKU (KENDİNİ BİL Kİ, TANRIYI BİLESİN)İlhami Teoman Güre'ye Babaerenlere Armağ...
KUR'AN VE BiLGiSAYAR-COMPUTER iLİŞKiSi
KUR?AN ve BİLGİSAYAR-COMPUTER İLİŞKİSİ

? Bu makale 15.12.2009 tarihinde yazılmış olup, zaman zaman bazı kelime veya cümleler ilâve edilmiştir?

Sadi BAYRAM...
ALEV?LERDE NAS?P ALMA TÖREN?
Türk Kültürü ?nceleme Serisi : 2


ALEV? TOPLUMUNDA NAS?P ALMA TÖREN?

Sadi BAYRAMBekta?i Nutkunun Devam? olarak incelenmelid...
KÜLTÜRÜMÜZDE HOŞGÖRÜ
KÜLTÜRÜMÜZDE HOŞGÖRÜSadi BAYRAM


Hoşgörü; benliğin, kibirin törpülenmesi, yani kontrole alınmasıdır bence. Karşıdaki insana ...
HASAN PAŞA'NIN VAKFI, ŞEYHÜLİSLÂM ANKARAVİ MEHMED EMİN EFENDİ VAKFİYESİ, ve ANKARA SULU HAN HİKÂYESİ

HASAN PAŞA'NIN VAKFI, ŞEYHÜLİSLÂM ANKARAVİ MEHMED EMİN EFENDİ VAKFİYESİ, ve ANKARA SULU HAN HİKÂYESİ


Sadi BAYRAM Ankara 2012


MOMUMENTUM ANCYRANUM-RES GESTAE- ANKARA YAZITI-AUGUSTUS'UN YAPTI?I ??LER
MONUMENTUN ANCYRANUM
RES GESTAE-AUGUSTUS YAZITI


Sadi BAYRAM

Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın tarihi oldukça eski olup, bir kısım tarihçilere...
KUR'AN-I KERİM'IN ARAPCA INDIRILMESI ILE ILGILI AYETLER
KUR'AN'ın ARAPÇA İNDİRİLMESİ İLE İLGİLİ AYETLER LİSTESİ:

Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk Kur'an Meali, İstanbul-1998, Yeniboyut'tan derlenmiştir,


12 ...
KUR'AN'I KERİMDEKİ CİNLE İLGİLİ AYETLERİN TAMAMI

KUR'AN-I KERİM'de BULUNAN CİNLE İLGİLİ AYETLERİN TAMAMI :

Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk Kur'an Meali, İstanbul-1998, Yeniboyut'tan derlenmiştir,


...
KUR'ANDA YOL GOSTERİCİ AYETLER


KUR'AN'DAN YOLGÖSTERİCİ AYETLER

Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk Kur'an Meali, İstanbul-1998, Yeniboyut'tan,

Derleyen :Sadi Bayram

BEKTASILIK ve TASAVVUF
Türk Kültürünü Ara?t?rma ve ?nceleme Serisi :

BEKTA?ÎL? K ve TASAVVUF
Sadi BAYRAMÜzerinde ya?ad???m?z Anadolu topra?? çe?itli medeniyet ve...
Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
Milli Kütüphane?nin Dire?i Dr. Müjgân Cunbur 85. Ya??nda

29.01.2009 Per?embe günü saat 14.30 da Atatürk Kültür, Dil,Tarih Yüksek kurumu Atatürk Kültür Merkezi ve Milli K...
HİCAZ DEMİRYOLLARI ve VAKIFLAR
HİCAZ DEMİRYOLLARI ve VAKIFLAR

Sadi BAYRAMAtatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tarafından Hatay'da Düzenlenen Ortadoğu'da Osmanlı Dönemi Kültür...
KUR'AN ve ILIM

KUR'AN ve İLİM


Sadi Bayram
Son günlerde dinin ilmi araştırmaları engellediği, ters düştüğü konuları işlenmekte ve halkı yanıltma...

AMASYALI TARIH VE COGRAFYACILAR
Tarih-Co?rafya Yaz?c?l???, ?slam Tarih, Sanat ve Kültürünü Ara?t?rma Vakf? Yay?nlar?, ?stanbul 1998, s.284-285, 298?den al?nm??t?r.

Ahmedi, Taceddin ?brahim b. H?z?r: 735/1334 y?l?...
ANADOLU'da İLK RUFÂİLER Ve Hz.ZEYNEL ABİDİN ALİ ER-RUFÂİ el-ABDALİ el-KAYSERANİ SOYUNA AİT BİR DENEME ANAD

ANADOLU'da İLK RUFÂİLER Ve Hz.ZEYNEL ABİDİN ALİ ER-RUFÂİ el-ABDALİ el-KAYSERANİ SOYUNA AİT BİR DENEME ...
MERKEZ EFENDININ MURSIDI MERZIFONLU SUNBUL SINAN
Merkez Efendi?nin Mür?idi Merzifonlu Sünbül Sinan Hazretleri

Sadi BAYRAM

869 H./1464-65 y?llar?nda Merzifon?da do?an Kutbuâzam Sünbül Sinan, Kaya Beyzâde Ali ...
MERZIFONLU TARIHCI ISMAIL HAMI DANISMENT
MERZ?FONLU TAR?HÇ? ?SMA?L HAM? DAN??MENT

Sadi BAYRAM


Selçuklu Dani?mendo?ullar?ndan soyu gelen me?hur tarihçilerimizden ?smail Hâmi Dani?ment Merzifon?da 18...
ANADOLUNUN GOBEGINDE 1229 TARIHLI TASCI USTALARININ DANTEL GIBI ISLEDIGI DIVRIGI ULU CAMI VE DARUSSIFASI

ANADOLU?NUN GÖBE??NDE 1229 TAR?HL? TA?CI USTALARININ
DANETEL G?B? ??LED??? B?R ESER?:

Divri?i Ulu Camii ve Dar?ü??ifas?


Sadi BAYRAM-Erdo?an TAN...
AMASYALI MEŞHUR ESKİ DEVİRDEKİ TARİHÇİLER
AMASYALI TARİHCİLER:
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s.284-285, 298'den...
ANADOLU'DA XIII.Y�ZYIL B�R RUFA� ZAV�YES�
ANADOLU'DA XIII. Y�ZYIL B�R RUFA� ZAV�YES�

1992 y�l�nda Ankara'da T�rk Tarih Kurumu�nda toplanan Milletleraras� IX. Pre-Ottoman and O...
Ayasofya Camii, Müze Olması ve Ardındaki Gerçekler

AYASOFYA CAMİİ,
MÜZE OLMASI ve ARDINDAKİ GERÇEKLERSadi BAYRAMDoğu Bizans İmparatoru Constantin'in ( 324-337) oğlu Constantin...

ANKARA ULUS SEMTİNDE TÜRK VAKIF ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE 15.11.1998 TARİHİNDE HALİ SERGİSİ AÇILIŞ KONUŞMASI
ANKARA ULUS SEMTİNDE TÜRK VAKIF ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE 15.11.1998 TARİHİNDE HALİ SERGİSİ AÇILIŞ KONUŞMASI

SADİ BAYRAM


Sayın Bakanım,
...
BAŞKENT ANKARANIN KONGRE MERKEZİ NE ZAMAN YAPILACAK
BAŞKENT ANKARA'NIN İHTİYACI OLAN
KONGRE MERKEZİ
NE ZAMAN YAPILACAK ?

Sadi BAYRAM
Cumhuriyetimiz kurulalı 77 yıl oldu. Ulu önder Atatürk zamanında eski nam...
AYAŞ VAKFİYELERİ ÜZERİNE BİR DENEME
AYAŞ VAKFİYELERİ ÜZERİNE BİR DENEME

"Bu makale 02-07 1993 tarihinde Tarihten Günümüze Ayaş ve Bünyamin Ayaşi Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuş, Ayaş ve Bünyamin Aya...
BALKANLAR VE KOSOVA FACİASI
BALKANLAR VE KOSOVA FACİASISadi BAYRAM
Tarih sahnesine Köktürklerle çıkan Büyük Türk milleti, yüzyıllarca üç kıtada at koşturmuş ve nihayet 1071...
SULTAN II. BAYEZID'IN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ'NDE BULUNAN VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT VE
SULTAN II. BAYEZID'IN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ'NDE BULUNAN VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT VE
KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ
"23-27 Eylül 1991 Tarihinde Milletlerarası IX. Tü...
SULTAN II. MAHMUD'UN VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT
SULTAN II. MAHMUD'UN VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT

...
SULTAN III.OSMAN VAKFİYESİ, TEZYİNATI, CİLT SANATI ve TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ
SULTAN III.OSMAN VAKFİYESİ, TEZYİNATI, CİLT SANATI ve TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ

"Ürdün-Amman'da 14 -20 Ağustos 2003 'de yapılan Milletlerarası Türk Sanatı Kongresine te...
III. SELİM'İN VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT ve TÜRK SÜSLEME SANATINA BATI SANATININ TESİRLERİ
III. SELİM'İN VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT ve TÜRK SÜSLEME SANATINA BATI SANATININ TESİRLERİ

...
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNUN 700. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE: SULTAN I.MAHMUD'UN ORJİNAL İKİ VAKFİYESİ
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNUN 700. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE: SULTAN I.MAHMUD'UN ORJİNAL İKİ VAKFİYESİ
Bu makale 23-28 Eylül 1985 tarihinde İstanbul Üniversitesi Türkiyat En...
BEYHAN SULTAN VAKFiYELERi ve TEZYiNATLARI
BEYHAN SULTAN VAKFİYELERİ ve TEZYİNATLARITezyinatları ve Türk Tezhip San'atımızdaki Yeri, XI.Türk Tarih Kongresi, Ankara 5-9 Eylül 1990, Bildiri özetleri Tü...
NURBANU ( ATİK ) VALİDE SULTAN'ın İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA 1582 TARİHiNDE TESiS ETTiRDİĞİ VAKFiYESi


NURBANU ( ATİK ) VALİDE SULTAN'IN
iSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA 1582 TARİHİNDE
TESİS ETTİĞİ VAKFİYESİ VE KÜLTÜR DEĞERLERİ


Bu bildiri; Atat...
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN OĞLU ŞEHZADE MEHMED'İN 1548 TARİHLİ VAKFİYESİ, HUDUDNAMESİ VE TÜRK SANATINDAKİ YERİ


KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN OĞLU ŞEHZADE MEHMED'İN 1548 TARİHLİ VAKFİYESİ, HUDUDNAMESİ VE TÜRK SANATINDAKİ YERİ"Kanuni Sultan Süleyman'ın ...
BEKTAŞİLİK ve MASONLUK
BEKTAŞİLİK ve MASONLUK

Doç.Dr. Bedri NOYAN ( Dedebaba) 1970
Strazburg'da yapılan Türkiyat Kongresi için hazırlanmış Bildiri metni


Bildiri metni ...
CUMHURİYETİN 75. YILINDA VAKIFLAR
CUMHURİYETİN 75. YILINDA VAKIFLAR


Sadi BAYRAM

Orta Asya içlerinden Malazgirt Meydan Muharebesi ile ebediyyen Anadolu'ya giren Türk milleti; kültürünüde ...
EYÜP SULTAN TÜRBESİ'NDE 1919-1920 TARİHLERİNDE YAPILAN
EYÜP SULTAN TÜRBESİ'NDE 1919-1920 TARİHLERİNDE YAPILAN
ÇİNİ HIRSIZLIĞI ve BELGELERİ

Bu makale 08.-10 .05.1998 tarihinde Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen II.Ey...
GÜNÜMÜZDE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI VE İMARETLER
GÜNÜMÜZDE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI VE İMARETLER

Sadi BAYRAM


Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Bu anlayış Orta Asya'da Göktürkler'den gün...
İSTANBUL VAKIF HAT SANATLARI MÜZESİ'NDE BULUNAN TILSIMLI İKİ GÖMLEK VE KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ

İSTANBUL VAKIF HAT SANATLARI MÜZESİ'NDE BULUNAN TILSIMLI İKİ GÖMLEK VE KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ

Bu makale ; İstanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsı...
MEDENİYETLERiN BEŞİĞİ ANADOLU VE KILİKYA APHRODOSIAS'I ( Tisan )
Bu yazı;"Medeniyetlerin Beşiği Anadolu ve Klikya Aphrodisdas"ı, Mozaik, C.3, S.25, Nisan 1994, Güven Ofset Matbaacılık, Mersin 1994, s.28-30.'da yayımlanmıştır. 1996'dan sonra ufak bazı il...
XII-XIII.YÜZYIL TÜRK HAMAMLARI
KİTAPLAR ARASINDA
Sadi BAYRAM

Prof.Dr.M.Yılmaz Önge; Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Önder Matbaası, Ankara,...
TANRI VE YAZĞI
TANRI ve YAZGI

Naki Cevad AKKERMAN

Ulu Tanrım Kadir Mevlâm Hâk Çalabım büyüksün
Yoksullara yoksunlara umut olan ülküsün
Senden rahmet isteyenle...
KüLTüR BAKANLIĞI TARiHÇESi ve MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
KüLTüR BAKANLIĞI TARiHÇESi ve MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

Bu makale ; Belgelerle Kültür Bakanlığı Tarihçesi ve Kültürümüz, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Temmuz 1997, S.127, ...
MANİHEİZM DOĞUŞU, GELİŞİMİ ve TESİRLERİ
MANİHEİZM DOĞUŞU, GELİŞİMİ ve TESİRLERİ

Sadi BAYRAM

Dinler tarihine bakacak olursak, mukaddes kitaplarda adı geçen peygamberlerin arkeologların d...
MERZİFON'DA BİLİNMEYEN BR TÜRBE '' KÜNBET HATUN ''
MERZİFON'DA BİLİNMEYEN. BİR TÜRBE
"KÜNBET HATUN"

...
MİLLİ KÜLTÜR, GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ ve MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİ
MİLLİ KÜLTÜR, GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ ve MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİ


Milli Kültür Araştırmaları, Dr.Mehmet Önder'e Armağan Kitabı, Kültür Bakanlığı yayınl...
OSMANLI DEVLETİNDE VAKIFLAR VE SULTAN II. BAYEZID'IN VAKFİYELERİ

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle:

OSMANLI DEVLETİNDE VAKIFLAR
VE
SULTAN II.BAYEZID'IN VAKFİYELERİ


Sadi...
BAKİ KALAN BU KUBBEDE HOŞ BİR SEDADIR
BAKİ KALAN BU KUBBEDE HOŞ BİR SEDADIRSadi BAYRAM

Prof.Dr.M.Yılmaz ÖNGE'nin Aziz Hatırasına
İnsanların ha...
ÖZEL MÜZELER ve DENETİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ÖZEL MÜZELER ve DENETİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ve
BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZELERİ
Bu tebliğ ''Özel Müzeler Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdür...
PEYGAMBERLER ŞEHRİ TARSUS VE TARSUS'DA BİR ÖZBEK VAKFI

PEYGAMBERLER ŞEHRİ TARSUS VE TARSUS'DA BİR ÖZBEK VAKFI

Bu Tebliğ ; Tarsus Vakıflarına Genel Bir Bakış, Cumhuriyetimizin 75.Yıldönümü Münasebetiyle Gazi Üniversite...
TÜRK HAT, YAZI-RESİM, CİLT VE TEZHİP SANATI İLE İLGİLİ

TÜRK HAT, YAZI-RESİM, CİLT VE TEZHİP SANATI İLE İLGİLİ
SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA

ABBOT, Nabia ; The Rice of the North Arabic Script and its Kur'anic Developme...
SELÇUKLU TARİHİ, Selçuk Adı

SELÇUKLU TARİHİ,

Prof.Dr. İbrahim KAFESOĞLU
Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul 1972, s. 3-13.'den alınmıştır.


Selçukular ve ...
TACEDDİN SULTAN VE EVRADI
TACEDDİN SULTAN ve EVRADI

Taceddin Sultan ve Evradı, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.87, Mart 1994, Başak Ofset Matbaası İstanbul 1994, s.45-53.?da yayımlanmıştır.

TÜRK KÜLTÜRÜ ve YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN
TÜRK KÜLTÜRÜ ve YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN
YAPILAN FAALİYETLER

Bu Bildiri, IV.Yoksullarla Dayanışma Haftası münasebetiyle 13.12.1996'da Yoyav'da sunulmu...
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARIMIZIN KORUNMASI VE YASA DIŞI TRAFİĞİNİN ÖNLENMESİ
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARIMIZIN KORUNMASI VE YASA DIŞI TRAFİĞİNİN ÖNLENMESİ

Geney Kurmay başkanlığı Askeri Müzede 16.09.1998 tarihinde yapılan Sempozyum'da bildiri olarak...
TOKAT VAKIFLARI
TOKAT VAKIFLARI

Tokat GaziosmanPa�a �niversitesi taraf�ndan Vak�f Haftas� m�nasebetiyle 1998 y�l�nda Tokat�ta tertiplenen Sempozyum konuï...
TÜRK KÜLTÜRÜ VE BİZ
TÜRK KÜLTÜRÜ VE BİZ
( Kültür Envanteri )
Sadi BAYRAM

Son yıllarda Türk'ün ilk ve son kalesi olan Anadolu'yu etnik gruplara bölerek ancak bu şekilde parçal...
TÜRK'ÜN YOLU NEREYE GİDİYOR
TÜRK'ÜN YOLU NEREYE GİDİYOR ?


Sadi BAYRAM
Türk'ün yolu nereye gidiyor dendiğinde, akla gelen ilk isimler, Gaspıralı İsmail, N...
VAKIF ARAZİLERE VE GAYRİMENKULLERİNE TECAVÜZ ve DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
VAKIF ARAZİLERE VE GAYRİMENKULLERİNE TECAVÜZ ve DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ


Sadi BAYRAM


Vakıf; ferdin taşınır veya taşınmaz bir malını, Allah rız...
TOPLUMUMUZDA KADIN VE VAKIF KURAN KADINLARIMIZ
TOPLUMUMUZDA KADIN VE VAKIF KURAN KADINLARIMIZ


Sadi BAYRAM

Türk kültür tarihinde kadının çok önemli yeri bulunduğu hepimizin malumudur. Orta Asya bozk...
VAKIFLAR DERGİSİ MAKALELER FİHRİSTİ ( 27. SAYIYA KADAR )
VAKIFLAR DERGİSİ'NDE YAYINLANAN MAKALELER

VAKIFLAR DERGİSİ I. SAYI
Cumhuriyet Matbaası
İstanbul 1938

KÖPRÜLÜ, Fuad: Vakıf Müessesesi ve Vakıf ...
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ'nde BULUNAN 1783-1810 TARİHLERİ ARASINDA İŞLEM GÖRMÜŞ BİR MÜHÜR TATBİK DEFT

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ'nde BULUNAN 1783-1810 TARİHLERİ ARASINDA İŞLEM GÖRMÜŞ BİR MÜHÜR TATBİK DEFTERİ

",

III.Uluslararası Türk Kültürü Kong...

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEKKE VE ZAVİYELERİN KAPATILMASINDAN SONRA TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEKKE VE ZAVİYELERİN KAPATILMASINDAN SONRA TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

Bu bildiri tarafımdan Vakıflar...
XIV-XIX. YÜZYIL VAKFİYELERİNDE TÜRK TEZHİP SANATINıNIN GELİŞİMİ, BATI TESİRLERİ ve GÜNÜMÜZDE YORUMLAYANLAR
XIV-XIX. YÜZYIL VAKFİYELERİNDE TÜRK TEZHİP SANATINıNIN GELİŞİMİ, BATI TESİRLERİ ve GÜNÜMÜZDE YORUMLAYANLAR

Sadi BAYRAM

Bilindiği gibi Türk kültür ve ...
Türk Kültürünün İzleri Üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in İlk Vatanı ANADOLU MU? : Truva Savaşı ve Etrüskler

Türk Kültürünün İzleri Üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in İlk Vatanı ANADOLU MU? : Truva Savaşı ve Etrüskler

Bu makale, 2011 Mart ayında Editörlüğünü Pr...
ESKİ ESER KAÇAKCILIĞI, KOLEKSİYONCULUK Ve MÜZECİLİK TARİHİMİZE BİR BAKIŞ
ESKİ ESER KAÇAKCILIĞI, KOLEKSİYONCULUK Ve MÜZECİLİK TARİHİMİZE BİR BAKIŞ


Bu Bildiri ;Eski Eser Kaçakçılığı, Kolleksiyonculuk ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakı...
MİLLİ KÜLTÜR, GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ ve MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİ
MİLLİ KÜLTÜR, GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ ve MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİ


Milli Kültür Araştırmaları, Dr.Mehmet Önder'e Armağan Kitabı, KültürBakanlığı yayınla...
MOSTAR KÖPRÜSÜ RESTORASYONU HAKKINDA İLK ÖN RAPOR
MOSTAR KÖPRÜSÜ RESTORASYONU HAKKINDA İLK ÖN RAPORSadi BAYRAM


Tarafımdan yapılan öneri ile Devlet Bakanımız Sayın Necmettin Cevheri'n...
ANADOLU TURK - ISLAM SANATINDA BAZI YAPILAR VE KRONOLOJIYE AIT KATALOG DENEMESI...

ANADOLU TURK - ISLAM SANATINDA BAZI YAPILAR VE KRONOLOJIYE AIT KATALOG DENEMESI...

Sadi B A Y R A M

0978 Ozbekistan- Tim, Arap Ata Turbesi.
1006 Gurgan, K...
TÜRK-İSLAM YAPILARINDA KRONOLOJİ DENEMESİ
BÜYÜK TÜRKİSTAN (ORTAASYA)-ANADOLU TURK - ISLAM SANATINDA BAZI YAPILAR VE KRONOLOJIYE AIT KATALOG DENEMESI...

Sadi B A Y R A M
0978 Ozbekistan- Tim, Arap Ata Turbesi.
...
MERZİFON TARİHİNDEN YAPRAKLAR
MERZİFON TARİHİNDEN YAPRAKLAR

Sadi BAYRAM

1254 H./ 1838 M. yılında Amasya Sancağında ( Amasya, Erba'a, Havza, Zü'nnûn, Zeytün, Zile, Osmancık, Gelgiras, K...
Giresun İli Vakıflarına Toplu Bir Bakış
GİRESUN İLİ VAKIFLARINA TOPLU BİR BAKIŞ

Bu Tebliğ; 24-25 Mayıs 1996 tarihinde Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen '' Giresun Tarihi Sempoyumu''unda su...
ATATÜRKÜN VAKIFLAR HAKKINDAKİ KONUŞMALRI
1 MART 1922'DE T.B.M.M.'Nİ AÇIŞ NUTKUNDAN

Evkaf mesailine gelince: Malumdur ki evkaf, memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketi hakkiyle mü...
EVKÂF-I İSLÂMİYE MÜZESİ'NİN KURULUŞU ve YÖNETMELİĞİ
EVKAF-I İSLÂMİYE MÜZESİ'NİN KURULUŞU
Ve Aynı Dönemde Hazırlanan
YÖNETMELİĞİ

Sadi BAYRAM


Osmanlı Müzeciliğinin kuruluşu 1846 yıll...
Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında İstanbul Camilerinden Çalınan Çiniler
Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında İstanbul Camilerinden Çalınan Çiniler

" 23-28 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ...
Başbakan İsmet İnönü'nün Cami,Mescit ve diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla ilgii Bütün bakanlıklara ve Genel Müdürlüklere G
Maarif Vekilliğine,

Eski sanat eserlerinin her türlü tahribten korunulması için gösterilen hassasiyete ve bunun için yapılan katî tebligata rağmen evvelce ciheti Askeriyenin ...
Glazed Tles Stolen from Istanbul Mosques between 1899-1920 Ottoman Period
Glazed Tiles Stolen from Istanbul Mosques
between 1899-1920 in Ottoman Period
(Abstract)

Keywords:

Imperial Foundations, Glazed Tiles, Hagia Sophia, Topkap...
Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.Mimar -Mühendis Prof.Dr. M. ılmaz Önge
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Restorasyon Konusunda Büyük Hizmetler Yapan, Vakıf Mimarı,
Prof.Dr. Yılmaz Önge

Bu makale, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü...
Şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: İstanbul _Üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
Şehirciliğe Katkısı Olan Hanımlar:
İstanbul-Üsküdar Toptaşı (Atik Valide) Nûrbânû Sultan Külliyesi

Bu bildiri, 28 Mart-1 Nisan 2016 tarihleri arasında Sams...
Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
Sadi BAYRAM

Özet : Merzifon'un Türk Dönemi en eski mezarlıkları nerede diye soracak olursak, Merzifon şehir merkezinin...
Sultan II. Abdulhamid'in 1888 Tarihli vakfiyesi Tezyinatı ve Osmanlı İmparatorluğunda İlk Toplu Konut Projesi
SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN 1888 TARİHLİ VAKFİYESİ,
TEZYİNATI
ve
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İLK TOPLU KONUT PROJESİ

Sadi BAYRAM


Holla...
Birgi Ulu Camii İçşn 1327 M. tarihinde yazılan Kur'an


BİRGİ ULU CAMİİ İÇİN
1327 TARİHİNDE YAZILAN KUR'AN-I KERİM,
TEZYİNATI ve ÖZELLİKLERİ
...
Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş Çalışmaları
Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş Çalışmaları
Derleyen: Sadi Bayram
" Bu makale Türk Dünyası Tarih Dergisi Nisan 2015, 58-60 sahifeleri arasında yayımlanmıştır...
Osmanlıda Resi İlk Müze Adı Ne Zaman Ortaya Çıktı?

OSMANLI'da İLK RESMİ MÜZE ADI NE ZAMAN ORTAYA ATILDI ?Sadi BAYRAM


"Bu makale Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.343, Temmuz 2015, s.58-60. Arasında ya...

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli Üzeri yazılı İki Kumaş
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan
Kendinden Desenli, Üzeri Yazılı İki Kumaş

...
İzmir Bahri baba Eski Musevi Mezarlığı
İZMİR-BAHRİ BABA ESKİ MUSEVi MEZARLIĞI

Sadi BAYRAM

Hâmit Zübeyr Koşay-M.E.Zarif Orgun-Sadi Bayram-Erdoğan Tan tarafından kaleme alınan " Osmanlı İmparatorlu...
KUR'anda Yol Gösterici Ayetler


KUR'AN'DAN YOLGÖSTERİCİ AYETLER

Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk Kur'an Meali, İstanbul-1998, Yeniboyut'tan,
Derleyen :Sadi Bayram


2....
Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü ve Düşündürdükleri Üzerine Bir Deneme

MİLENYUM RÜYÂSI

OSMANLI DEVLETİ'NİN 700 KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

ve

DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ ÜZERİNE BİR DENEME !..Ahlat Vakıfları
TÜRK KÜLTÜRÜ, AHLAT ve AHLAT VAKIFLARI
IV. Ahlat Kültür Haftası Semineri, 22 Ağustos 1994 bildiri olarak sunulmuş, aynı yıl Ankara Monalisa Matbaası, s. 123-146.'da yayımlanm...
A n " Akhi " Genealogical Tree


AN 'AKHI' GENEALOGICAL TREE


By, Sadi BAYRAM

Amasya Vakıflarına Toplu Bakış

AMASYA VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Atatürk Yüksek Kurumu, Amasya Valiliği, Merzifon Yardımlaşma Vakfı işbirliği ile hazırlanan 2 Haziran 2003 tarihinde Atatürk Yüks...
Amasya-Taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan er- Rufâi'nin 655 H./1257 tarihli Arapça vakfiyesi Tercümesi ve

AMASYA-TAŞOVA- ALPARSLAN BELDESİ
SEYYİD NUREDDİN ALPARSLAN ER-RUFAİ'NİN 655 H./1257 TARİHLİ
ARAPÇA VAKFİYESİ TERCÜMESİ ile
996 ...
Anadolu'da XIII. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
ANADOLU'DA XIII. YÜZYIL BİR RUFAİ ZAVİYESİ

1992 yılında Ankara'da Türk Tarih Kurumu'nda toplanan Milletlerarası IX. Pre-Ottoman and Ottoman Symposium'da bildiri olarak sunulm...
ANKARA'DA ROMA ANITI- RES GESTAE

ANKARA'DA ROMA ANITI- RES GESTAE

...
AFGANİSTAN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE TÜRK SUBAYLAR ESKDEN OLDUĞU GİBİ MİLENYUMDA DA AFGANİSTAN ORDUSUNUN EĞİTİMÄ

AFGANİSTAN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
ve
Türk Subaylar, Eskiden Olduğu Gibi Milenyumda da Afganistan Ordusunun Eğitimine ve Gelişmesine Katkı Sağlamaya Devam Ediyor
Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ankara'da İmâr Faaliyetlerinde
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Rolü,
A...
İstanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:

İstanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:

AYASOFYA CAMİİ,
MÜZE OLMASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ


Mu...
893 H / 1488 M. TARİHLİ AKKOYUNLU YAKUB HAN VAKFİYESİ
893 H / 1488 M. TARİHLİ AKKOYUNLU YAKUB HAN VAKFİYESİ


"13. kayseri Kültür ve San'at Haftası etkinliklerinden Erciyes Ünversitesi tarafından tertiplenen VI. Ortaçağ ...
KOMÜNİZMİN SEMBOLÜ LENİN YIKILDI, SIRA BİZANS'I DİZE GETİREN FATİH SULTAN MEHMED'E Mİ GELDİ ?

KOMÜNİZMİN SEMBOLÜ LENİN YIKILDI, SIRA BİZANS'I DİZE GETİREN FATİH SULTAN MEHMED'E Mİ GELDİ ?


Sadi BAYRAM


Aktüel Dergisi'nin 24. say...
BAŞKENT ANKARA'NIN İHTİYACI OLAN KONGRE MERKEZİ NE ZAMAN YAPILACAK ?
BAŞKENT ANKARA'NIN İHTİYACI OLAN KONGRE MERKEZİ NE ZAMAN YAPILACAK ?

Sadi BAYRAM
Cumhuriyetimiz kurulalı 77 yıl oldu. Ulu önder Atatürk zamanında eski namazgâh semtind...
MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ ANADOLU VE KILİKYA APHORODİSİAS'I ( TİSAN YAPI KOOPERATİFİ )-ANATOLIAN : THE CRADLE OF CI
MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ ANADOLU VE KILİKYA APHORODİSİAS'I ( TİSAN YAPI KOOPERATİFİ )-ANATOLIAN : THE CRADLE OF CIVIZILATIONS AND APHRODISIAS IN CILICIA


Sadi BAYRAM ...
ATATÜRK'ÜN VAKIFLARLA İLGİLİ SÖZLERİ
1 MART 1922'DE T.B.M.M.'Nİ AÇIŞ NUTKUNDAN

Evkaf mesailine gelince: Malumdur ki evkaf, memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketi hakkiyle mü...
Prof.Dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
Prof.Dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler

" Vakıflar Dergisi sayı 46, Aralık 2016, sayfa 163-180 arasında yayımlanmıştır."

Sadi BAYRAM

Ankara ...
BEKTAŞİ NUTKU
Türk Kültürünü Araştırma ve İnceleme Serisi :


BEKTAŞİ NUTKU

(KENDİNİ BİL Kİ, TANRIYI BİLESİN)


Rahmetli İlhami Teoman Gür...
BULGARİSTAN'DA MÜFTÜ YARDIMCISI YETİŞTİREN BİR VAKIF KURULUŞU: NÜVVAP


BULGARİSTAN'DA MÜFTÜ YARDIMCISI YETİŞTİREN
BİR VAKIF KURULUŞU : NÜVVAPSadi BAYRAM- Hayrettin ERSAL

Bu makale Başbakanlı...
ESKİ ESER KAÇAKCILIĞI, KOLEKSİYONCULUK Ve MÜZECİLİK TARİHİMİZE BİR BAKIŞ

ESKİ ESER KAÇAKCILIĞI, KOLEKSİYONCULUK Ve MÜZECİLİK TARİHİMİZE BİR BAKIŞ


Bu Bildiri ;Eski Eser Kaçakçılığı, Kolleksiyonculuk ve Müzecilik Tarihimize B...
KAYNAKLARA GÖRE GÜNEY-DOĞU ANADOLU'DA pTOTO- ÖN TÜRKLER

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını No : 64
İSBN NO : 974-498-024-01
Milli Yayın No : 90-34-Y-0147-64
1989


KAYNAKLARA GÖRE
GÜNEY-...

MİNYATÜRLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA
MİNYATÜRLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA


Sadi BAYRAM

Vakıflar Dergisi Sayı.XXIII, Tisamat Matbaası, Ankara 1994, s.333-342'de yayımlanmıştır
ÇELEBİ MEHMED VAKFI ARAZİSİ ÜZERİNE KURULAN Merzifon Anatolian Koleji ve Hastaneye Ait Bilgiler

ÇELEBİ MEHMED VAKFI ARAZİSİ ÜZERİNE KURULAN
MERZİFON ANATOLİAN KOLEJİ ve HASTAHANEYE AİT
BAZI BELGELER

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası ile Reyhande...
MERZİFON ULU CAMİSİNİN YERİ ve MERZİFON'DA TÜRK İSLAM ESERLERİ
MERZİFON ULU CAMİSİNİN YERİ ve MERZİFON'DA TÜRK İSLAM ESERLERİ


Sadi BAYRAM

Bu makale Türkiye İşbankası tarafından 1988-1998 yılları arasında ya...
GAZİ YAHYA PAŞA'NIN 1506 TARİHLİ VAKFİYESİ
GAZİ YAHYA PAŞA'NIN 1506 TARİHLİ VAKFİYESİ


Sadi BAYRAM

Balkanlar ve Orta Avrupa'da bulunan devletlerin tarihi vesikaları genelde Rumeli'nin fethinde...
KONYADAKİ ESK; ESERLER HAKKINDA ATATÜRKÜN BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜYE TELGRAFI
BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİNE,

Son tetkik seyahatlerimde muhtelif yerlerdeki müzeleri ve eski sanat ve medeniyet eserlerini de gözden geçirdim.

1. İstanbul'...
XIV-XIX. YÜZYIL VAKFİYELERİNDE TÜRK TEZHİP SANATINıNIN GELİŞİMİ, BATI TESİRLERİ ve GÜNÜMÜZDE YORUMLAYANLAR
XIV-XIX. YÜZYIL VAKFİYELERİNDE TÜRK TEZHİP SANATINıNIN GELİŞİMİ, BATI TESİRLERİ ve GÜNÜMÜZDE YORUMLAYANLAR

Sadi BAYRAM

Bilindiği gibi Türk kültür ve ...
ATATÜRKCÜLÜK Ve 2001'Lİ YILLARIN TÜRKİYESİ ÜZERİNE
ATATÜRKCÜLÜK Ve 2001'Lİ YILLARIN TÜRKİYESİ ÜZERİNE

Sadi BAYRAM
Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük Önder, aziz Atatürk; " Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir, fe...
Ord.Prof.Dr. Ahmed Süheyl Ünver
Muhterem Hocam, Üstâdım,
Ordinaryüs Profesör Doktor Ahmet Süheyl Ünver

Sadi BAYRAM
Rahmet ve minnetle andığım Süheyl Ünver'in size hayatını anlatacak deği...
BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN 12 Zilkâde 1262 H./ 21 EKİM 1846 TARİHLİ TEBERRUKÂT EŞYASI

Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle :


BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN 12 Zilkâde 1262 H./ 21 EKİM 1846...
ATATÜRKCÜLÜK Ve 2001'Lİ YILLARIN TÜRKİYESİ ÜZERİNE
ATATÜRKCÜLÜK Ve 2001'Lİ YILLARIN TÜRKİYESİ ÜZERİNE
Sadi BAYRAM
Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük Önder, aziz Atatürk; " Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir, fendir " v...
AHİLİK VE ÇIRAKLIK EĞİTİM ve ÖĞRETİM VAKFI
AHİLİK VE ÇIRAKLIK EĞİTİM ve ÖĞRETİM VAKFI

" Ankara Çıraklık Merkezinde XV. Vakıf Haftası Münasebetiyle yapılan Konferans."

Sadi BAYRAM
Sayı...
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ankara'da İmâr Faaliyetlerinde
Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ankara'da İmâr Faaliyetlerinde
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Rolü,
A...
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ankara'da İmâr Faaliyetlerinde
Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ankara'da İmâr Faaliyetlerinde
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Rolü,
A...
Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi

1289 Osman Bey tarafindan Osmanli Devleti`nin Sogut`te kurulmasi.
1291 Argun Han'in Olumu, yerine Geyhatu'nun Han olmasi.
1291 Bitlis, Ulu Cami.
1291 Tokat, Sunbul Baba Za...
TOPLUMUMUZDA KADIN VE VAKIF KURAN KADINLARIMIZ
TOPLUMUMUZDA KADIN VE VAKIF KURAN KADINLARIMIZ


Sadi BAYRAM

Türk kültür tarihinde kadının çok önemli yeri bulunduğu hepimizin malumudur. Orta Asya bozk...
CUMHURİYETİN 75. YILINDA VAKIFLAR
CUMHURİYETİN 75. YILINDA VAKIFLAR


Sadi BAYRAM

Orta Asya içlerinden Malazgirt Meydan Muharebesi ile ebediyyen Anadolu'ya giren Türk milleti; kültürünüde ...
MÜHR-Ü SÜLEYMAN VE TÜRK KÜLTÜRÜ
MÜHR-Ü SÜLEYMAN VE TÜRK KÜLTÜRÜ'NDEKİ YERİ

Mühr-ü Süleyman ve Türk Kültüründeki Yeri, Türk Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar, Güner İnal'a Armağan, Ankara ...
YAKIN TARİHİMİZDE MERZİFON, Merzifon Anatolian Koleji


TARİHTE MERZİFON
AMERİKAN ANATOLİAN KOLEJİ
VE
BELEGELERİYEL ERMENİ AYAKLANMASI
Sadi BAYRAM
Ankara 2012
...
ÇİFT BAŞLI KARTAL
SİYAH-BEYAZ ÇİFT BAŞLI KARTAL
VE
İKONOGRAFİSİ
-
The Double Headed of Eagle?s Ikonography

? İstanbul Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü, 18-19...
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM


TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM !

?

 Bu bildiri İstanbul-Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsü,Türkiyat Enstitüsü?nün Kasım 2004'de Düzenlediği Sempozyumda...

Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
BÂKİ KALAN BU KUBBEDE HOŞ BİR SEDÂDIR
Sadi BAYRAM

Aziz Dostum, Prof.Dr.M.Yılmaz ÖNGE?nin Aziz Hatırasına

İnsanların hayatı mevsimler gibidir. İlkbaha...
İZGÜ MESCİD

Türk İli Kitapları:

Hâmit Zübeyr (KOŞAY)

İZGÜ MESCİD

(Mukaddes Cami)
unvanlı hikâye ile birlikte Lozan Türk Yurdu mü...
?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim el-Amasî Sülâlesi ve Eserleri
?Îdî-zâde Abdurrahim el-Amasî Sülâlesi ve Eserleri
Family Tree and Books of ?Îdî-zâde Abdurrahim Amasî ( 1763-1832)
Sadi BAYRAM
Özet
Kitâbü?l-M...
Sultan II. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı Şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i ve Bir Hâtıra
Sultan II. Bayezıd?ın Hattatı,
Amasyalı Şeyh Hamdullah Kur?an-ı Kerim?i ve bir hâtıra?

?Külliye Dergisi, Yıl.3, S.10. Mayıs 2017, S. 33-36.?da yayımlanmıştır.?
?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim el-Amasî Sülâlesi ve Eserleri

?Îdî-zâde,
Âkif-zâde Abdurrahim el-Amasî Sülâlesi ve Eserleri

AMASYA ULUSLARARASI ALİMLER SEMPOZYUMU ARDINDAN

AMASYA ULUSLAR ARASI ÂLİMLER SEMPOZYUMU ARDINDAN?


Sadi BAYRAM


Yedi yüzelli yıldan beri bu topraklarda neslimin, ecdadımın yaşadığı,
...

SEVGİ ve YARDIMLAŞMADA YARIŞALIM

Sevgi ve Yardımlaşmada Yarışalım?


Sadi BAYRAMTâ-Hâ Suresi 26-28. Âyetler meâlen şöyle demektedir :? İşimi bana kolaylaştır." ,"Dilimde...