BİBLİYOGRAFYA - BİBLİYOGRAPHY
Prof.Dr.ZAFER BAYBURTLUOĞLU BİYOGRAFİSİ VE BİBLİYOGRAFYASI
Aziz Dostum Prof.Dr.Zafer Bayburtluoğlu'nun Biyografisi ve Bibliyografyası

Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu 30 Ağustos 1945 tarihinde, ailenin birinci çocuğu olarak Şebinkarahisar'da doğdu.ilkokulu Gümüşhane ve Şebinkarahisar'da, ortaokulu Şebihkarahisar'da okuvan Bayburtluoğlu, 1stanbul Haydarpaşa Lisesinde başladığı lise eğitimini Ankara Kurtuluş Usesinde tamamladı.
1964- 1965 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihı Bölümüne giren Zafer Bayburtluoğlu, öğrencilik yıllarında Prof Dr. Ekrem Akurgal'ın yürüttüğü Pitane (Çandarlı) ve Eriythrai (lIdın), 1966 yılında Kubadabad kazılana katıldı.
1968 yılında Sanat Tarihi Bölümünden mezun olan Bayburtluoğlu, 1968-1969 öğretim yılında bir süreliğine Başkent lisesinde Sanat Tarihi derslerine girdi. 1969 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesinde Eski Eser Tescil Uzmanı olarak başladığı bürokrasi hayatı 1977 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü asistanlığına atanmasıyla son buldu. Bu süre içinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde katıldığı doktora programını, 1969- 1972 yılları arasında Prof. Pr. Oluş Ank'ın danışmanlığında hazırladığı "Anadolu Selçuklu Devri Büyük Programlı Yapılarında Onyüz Düzeni" konulu tezle tamamladı. Bu arada amcası Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu'nun Arykanda kazı ekibinde ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Sivas Şifahanesi kazısında görev yaptı. ..
1977 yılında Erzurum Atatürk Universitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüne asistan olarak girdi. 1982 yılında "Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatçıları, Yazıt ve Yapıtları" adlı çalışmasıyla aynı bölümde doçent olan Bayburduoğlu, aynı yıl içinde 1990 yılına kadar yürüteceği Sanat Tarihi Bölüm Başkan Yardımcılığına atandı. 1985 yılında Anabilim Dalı Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığına getirilen Bayburtluoğlu, Erzurum'da öğretim üyeliğiyle birlikte, 1983-1993 yılları arasında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığı yaptı. 1989-1992 yılları arasında ise tüm Koruma Kurulu kararlarını denetleyen ve tartışmaya açık konular hakkında kararlar alan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyeliğinde bulundu.
1989 yılında profesör olan Bayburtluoğlu, Erciyes Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na atandığı 1993 yılına kadar Erzurum'da Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurullarında doçent ve profesör temsilcisi olarak bulundu,
Fakülte Yayın Kurulu Başkanlığı, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü gibi görevleri yerine getirdi.
Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu, 1993 yılında Erciyes Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesine kurucu dekan olarak atandı. Halen 1995 yılında kurulan Erciyesi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı görevini yerine getirmektedir. Erciyes Universitesi Senatosu, Universite Yönetim Kurulu, Yayın Kurulu üyeliklerinde de bulunan Bayburtluoğlu., 1995 yılından bu yana Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığını yapmakta, ÇEKUL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi ve Orta Anadolu Temsilciliği görevlerini yürttü.
ÇEKUL Vakfı tarafından Anadolu'da korunması gerekli önemli kentsel merkezlerden biri olarak değerlendirilen Kayseri Talas'taki tarihi dokunun korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik olarak bir gönüllü sıfatıyla çeşitli çevre düzenleme projelerine ve eski eser onarımıarına katkı yapmaktı.
Gerek Erzurum Atatürk Universitesinde gerekse Erciyes Universitesinde çeşitli yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiş olan Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu özel ilgi alanı olan Anadolu Selçuklu Sanatı ve Mimarlığı konusundaki çalışmalarını sürdürmekte iken bir kalp krizi ile 19.11.2001 saat 18'de hayata veda etmiş, Erciyes Üniversitedeki lojmanında vefat etmiş, Ankara karşıyaka Mezarlığı 5. kapı giriş yakınında defnedilmiştir.
Hayatının son günlerinde , Doç.Dr.Mustafa Denktaş ve asistanı Yıldıray Özbek'in gayretleriyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan '' Zafer Bayburtluoğlu'na Armağan - Sanat Yazıları '' başlıklı Armağan kitabı 2001 yılında neşredilmiş, birkaç ay sonra da ebediyete intikal etmiştir.


Bilimsel yayınları şunlardır:
"Niğde-Aksaray Selime Köyü Türbesi", Önasya, c.6, S.65, (1971), s.16-17.
"Kahramanmaraş'ta Bir Grup Dulkadirlioğlu Yapısı", Va~ıflar Dergisi, S.10 (1973), s.234-250. "Anadolu Selçuklu Devri Büyük Programlı Yapılarında Onyüz Düzeni", Vakıflar Dergisi, S.11 (1976), s.67- 106.

"Anadolu'da 1308 M. Yı!!na Kadar Gerçekleştiriimiş Türk-İslam Yapıları Üzerine Sınamalar", VIILTürk
Tarih Kongresi Bildiri Ozetleri, c.2, Ankara 1981, s.941-949. (Emre Madran ile birlikte) ..
"Kültür Mirasımızı Korumada Eğitimin Rolü", Kültür Mirasımızı Koruma Semineri Bildiri Ozetleri, İstanbul 1984, s.30-3 ı.
Anadolu 'da Selçuklu Dönemi Sanatçıları I-Ağa~/şi Ustaları, Erzurum 1988.
"Erzurum'da Az Bilinen Bir Köşk ve Namazg~", A UFen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, S.20 (1992), s.257-291. (Mehmet Ozkarcı ile birlikte)
Anadolu'da Selçuklu Dönemi Yapı Sanatçıları, Erzurum 1993.
"Cacabey Vakfiyesinde ı\dı Geçen Yapılar", Vakıflar Dergisi, S.25 (1995), s.5-8.
Kayseri'de El Sanatları, Istanbul 1995. (G.Bedük, AYeğen, N.Konduk ile birlikte) "Gıyasıye-Şifahiye yada çifte Medrese", Sanatsal Mozaik, S.15 (1996), s.38-43. .. "Konya Aleaddin Cami'nin Tanımı, Inşasında Çalışan Ustalar ve Türk Sanatı Bakımından Onemi", 12. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1996, s.111- 124. "Türk Mimarlığında Kapadokyalı Yapı Sanatçıları", Kapadokya Toplantıları III (16 Nisan 1997), Ankara 1997, s.33-69. "Kayseri İç Kalesindeki Selçuklu Dönemi Mimari Malzemesi", 75. Yıl Armağanı, Kayseri 1999, s.281¬
284. "Zaman ve Kay~~ri", Sanatsal Mozaik, Nisan Özel Sayısı 2000, s.42-47.
"Sivil Toplum Orgütlerinin Talas'ta Gerçekleştirdikleri ve Gerçekleştirecekleri", Sanatsal Mozaik,(Baskıda) .
Kayseri Anıtları (Hazırlanıyor. Kerim Türkmen, Mustafa Denktaş, Nilay Çorağan Karakaya, Yıldıray Ozbek ile birlikte).
Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisi İçin Bir Kronoloji Denemesi (Hazırlanıyor)
Yayınlandığı Yer: www.sadibayram.com ,31.12.2001
Yazar : Derleyen:Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
  • Prof.dr. Semavi Eyice
  • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
  • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilğili
  • Vakıflar Dergisi'nde 27. Sayıya Kadar Yayınlanan Makaleler
  • Sadi Bayram Cv- Biyoğrafi Ve Bibliyoğrafyası
  •