BİBLİYOGRAFYA - BİBLİYOGRAPHY
TÜRK HAT, YAZI-RESİM, CİLT VE TEZHİP SANATI İLE İLĞİLİ

TÜRK HAT, YAZI-RESİM, CİLT VE TEZHİP SANATI İLE İLĞİLİ
SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA

ABBOT, Nabia ; The Rice of the North Arabic Script and its Kur'anic Development, Chicago, 1939.
ABUT, Muallâ; " Turkish Bindings" Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
S.181, Şubat 1957, s.25-26.
AHMET, Kadı ; Calligraphers and Painters, ( Ter. Ed:V. Minorsky), Washington
1959.
AKAR, Azade ; " Sanat Tarihimizin Bilinmeyen Bir Ressamı Ali ül-Nakşibendi er-Rakım " Sanat, Kültür Bakanlığı Yayınları, S.6, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1977, s.37-45.
AKAR, Azade; Yüzyıllar Boyunca Mezar Yazıtlarında Süsleme, Atatürk Konferansları VI, 1973-74, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1997,s.73-77, 27 res.
AKAR, Azade ;Ayasofya'da Bulunan Türk Eserlerine ve Süslemelerine Dair Bir Araştırma, Vakıflar Dergisi, S.IX, Ankara, 1971, s. ???
AKAR, Azade- KESKİNER, Cahide ;Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, TercümanGazetesi, Sanat ve Kültür Yayınları, İstanbul, 1978.
AKBAŞ Muhsine-ÖZTEKİN Vesile-TANSI Ülker-TAŞKÖPRÜLÜOĞLU Mükerrem; Tezhip Sanatında Tığ, Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı Yayınları, Gaye Matbaacılık, Ankara 1991.
AKER, Sabiha;" Ankara Etnografya Müzesi'inde Bulunan XIV. Yüzyılda Meraga'da Yapılmış Kur'an Cüzleri ", Vakıflar Dergisi, S.12, Mars
Matbaası, Ankara 1978, s.291-327.
AKOK, Mahmut; " Tarihi Türk Süslama Sanatının Ana Kaynaklarını Tanıma Bakımından Geleveğin Türk Sanatcısı ile Bir Konuşma, Önasya, C.6, S.67-68, Ayyıldız Matbaası, Ankara, Mart, Nisan 1971, s. 13-15; S. 69, Mayıs, 1971, s. 18-19.
AKSEL, Mâlik ; " Taş Baskısı Halk Resimleri Sergisi, İstanbul, 1958.
AKSEL, Mâlik ; Anadoluda Halk Resimleri, Baha Matbaası, İstanbul, 1960.
AKSEL, Mâlik ; " Yazıda Resim, Akademi, C.3-4, S.6, 1965, s.32-36.
AKSEL, Mâlik ; " İnanişlara Göre Resim Sanatında Çifte Vavlar ", Türk Folklor
Araştırmaları, C.9,S.19 Eylül 1965, s.3854 - 3858.
AKSEL, Mâlik ; " Yazı-Resim Başlık ", Türk Folklor Araştırmaları, C.9, S.197,
Aralık 1965, 3931-3935.
AKSEL, Mâlik ; " Yazı Resminde Eshab-ı Kehf Gemisi " Türk Folklor Araştırmaları, C.10, S.199, İstanbul, Şubat 1966, s.3986-3989.
AKSEL, Mâlik ; " Yazı Resminde Aslan Suretleri ", Türk Foklor Araştırmaları,
C.10, S.202, İstanbul, Mayıs 1966, s.4068-4071.
AKSEL, Mâlik ; " Halk Resim Sanatı, Yazı Resminde Kuşlar ", Türk Folklor
Araştırmaları, C.10, S.204, Temmuz 1966, s.4125-4130.
AKSEL, Mâlik ;" Yazı-Resim'de Eşyalar ", Türk Folklor Araştırmaları, C.10, S.207, Ekim 1966, 4210-4213.
AKSEL, Mâlik ;" Das Schrftbild in Turkischen Kunst " Anatolica, I, 1967, s.111-117.
AKSEL, Mâlik ; ( Ah Minelaşk) Yazı Resim...tabiat ", Türk Folklor Araştırmaları, C.10, S.213, Nisan 1967, s. 4378-4381.
AKSEL, Mâlik, Türklerde Dini Resimler. Yazı-Resim, Çeltüt Matbaacılık Koll.Şti., İstanbul, 1967.
AKSEL, Mâlik ; " Türklerde Dini Sanatlar ",Türkiyemiz, S.21, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Şubat 1977, s.8-11.
AKSEL, Mâlik ; " Bir Halk Ressamı Mehmet Hulûsi ", Türkiyemiz, S.13, Apa Ofset Matbaası, İstanbul, Haziran 1974, s.15-18.
AKSOY, Şule ; " Hat Sanatı ", Kültür ve Sanat, S.5, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Tifdruk Matbaası, İstanbul, Ocak 1977, s.115-137.
AKSOY, Şule; " Kitap Süslemelerinde Türk-Barok-Rokoko Üslûbu ", Sanat, Kültür Bakanlığı Yayınları, S.6, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran
1977, s.126-136.
Ali, Mustafa ; Menakıb-i Hünerveran, ( Ya. Haz. Mahmud Kemal Bey), İstanbul,1926.
ALPARSLAN, Ali ; " L'art de la Cailigraphie en Turquie aux XV e et XVI e Siècles", Revue des Islamiques, XXV, 1967, s.219-223.
ALPARSLAN, Ali ; " Babür'ün İcad Ettiği Baburi Yazı ", Türkiyat Mecmuası, S.XIX., s. 207-211.
ALPARSLAN, Ali ; 50 Yıl İçinde Hattatlıkla Alâkalı Kitap ve Mühim Makaleler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Cumhuriyet'in 50. Yılına
Armağan, Ankara, 1973.
ALPARSLAN, Ali ; " Hattat Hamid ", Kaynaklar, S.1, Şekerbank Yayınları, Emek Matbaası, İstanbul, Eylül-Ekim-Kasım 1983, s.48-53.
ALPARSLAN, Ali; İbn Mukle'nin İslâm Yazısına Hizmeti ", Tarih Boyunca Paleografya ve DiplomatikSemineri, İstanbul 1988, s.11-13.
ALTIKULAÇ, Tayyar; Günümüze Ulaşan En Eski Musaf Nüshaları, 1400. Yılında Kur'an-ı Kerim, Antik.A.Ş. İstanbul, ( 2010 ?),s.28-37..

ALTUN, Ganime; "Türk Tezhip Sanatı I", Sosyal Bilimlerde Araştırma,C.I, S.1, Arsu Ofset, Ankara, Kasım 1991, s.7-12 ; Türk
Tezhip Sanatı II, C.I, S.2-3, Aralık 1991-Ocak 1992, s.10-17.
AND, Metin ; "17.Yüzyıl Türk Çarşı Ressamları ve Resimlerinin Belgesel Önemi", Kültür ve Sanat, S.8, T. İş Bankası yayınları, Ajans-Türk
Matbaası, Ankara, Aralık, 1990, s. 5-12.
AND, Metin ; "17. Yüzyıl Türk Çarşı Ressamları ", Tarih ve Toplum, S.???,
16 Nisan 1985, İstanbul, s.?? .
AND, Metin ; " 17. Yüzyıl Türk Çarşı Ressamlarının Padişah Portreleri ",
Türkiyemiz, S. 58, Haziran 1989, s.
ARBERRY, Arthur J. ; The Koran Illuminated, A Handlist of the Korans in the
Chester Beatty library, Dublin, 1967.
ARİF, 'A'idah S. ; Arabic Lapidary Kufic in Africa, Egypt, North Africa, Sudan,
London 1967
ARSEVEN, Celal Esat ; Les Arts Decoratifs Turcs, Hachette Yayınları, İstanbul
(Baskı tarihi yok) .
ARSEVEN, Celal Esat ; Türk Sanatı Tarihi. Menşeinden Bugüne kadar Mimari, heykel,resim, süsleme ve tezyini sanatlar , I-X. Fasikül.
Maarif Vekaleti Yayınları, İstanbul 1955-1959.
ARSEVEN, Celâl Esat ; Sanat Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1943, ( Dördüncü baskı, İstanbul, 1975. )
ARSEVEN, Celal Esat; Türk Sanatı, Cem Yayınları, İstanbul, 1970.
ASLANAPA, Oktay ; The Art of Bookbinding, The Art of the Book in Central Asia, London, 1977, s.63.
ASLANAPA, Oktay ; " The Timurid and Herat Bookbindings With Orginal Inscriptions in the Libraries of Istanbul", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest,1978, s.91-92.
ASLANAPA, Oktay ; " Türkler'de Arma Sanatı, Türk Kültürü, C.2, S.16, Ankara, Şubat 1964, s.40-47.
ASLANAPA, Oktay ; " Osmanlı Devri Cilt Sanatı ", Türkiyemiz, S.38, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, 1982.
ASLANAPA, Oktay ; " Türk Süsleme Sanatları- Turkish Decorative Arts ", Türk Süsleme Sanatları, ( Haz. Mehmet Özel ), I. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Kataloğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Yayınları, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, s.6-8.
ASLANAPA, Oktay; " Orta Asya'da Cilt Sanatı " , Lâle, S.8, Haziran 1992, s.25-34.
ASLIER, Mustafa ; " Modern Türk Grafik Resminin Eskiye uzanan Kökleri ",
Türkiyemiz, S.13, Apa Ofset, İstanbul, Haziran 1974, s. 2-6.
ATASOY, Nurhan ; "Türkler'de Çiçek Sevgisi ve Sanatı " , Türkiyemiz, S.3, Şubat 1971, s.14-27
ATIL, Esin ; Art of the Arab World, Washington D.C. 1975.
ATIL, Esin ;Renaissace of Islam : Art of the Memluks. An Exhibition at the Museum of Natural History, Washington, 1981.
ATIL, Esin ; The Age of Sultan Süleyman the Magnificent National Gallery of Art, Washington 1987.
ATIL, ESİN ;Islamic Art And Patronage Treasures From Kuwait. The Al Sabah Collection, New York 1990, Edided. Esin Atıl,
AVCI, Cavit; " Türk Sanatında Aynalı Yazılar", Kültür ve Sanat, S.5, Kültür
Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaacılık, İstanbul, Ocak 1977,
s.20-33.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı ;" Fatih Devri Hattatları ve Hat Sanatı", İstanbul Fetih
Derneği Yayınları No.12, İstanbul Matbaası, İstanbul,1953.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı ; 18. Asırda Lâle, Kemal Matbaası, İstanbul, 1950.
BABİNGER, F.;" Die Grossherrliche Tughra", Jahrbuch der Asiatischen Kunst, 1925.
BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı ; " Türk Yazılarının Tetkikine Medhal ", İlâhiyat Fakültesi Mecmuası, Haziran 1927, s.111-136.
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı; Sanat,Estetik,yaratma, Türk Sanatı,dil, edebiyat, temsil, musiki, resim, mimarlık,tezyini sanat, şehircilik
üzerine görüşmeler, Sühulet Matbaası, İstanbul, 1934.
BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı; Türk Sanat Yazıları, Ulus, 27 Temmuz 1955, s.2.
BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı ; Türk Sanat Yazıları, Türk Düşüncesi, C.3, S.16, Aralık 1955, s.243-245; C.4,S.24, s. 323-330.
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı ; Türklerde Yazı Sanatı, Ankara Ünüversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk ve İslâm Sanatları Tarihi Yayınları, Mars Matbaası, Ankara 1958.
BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı; " Türk Sanat Yazıları", Türk Dili, C.16, S.185, Şubat 1967, s. 347-354.
BARIN, Emin; Hattat Halim Özyazıcı, Akademi, S.3-4, Haziran 1965, s.18-19.
PROF.Emin Barın'ın Kûfi ve Celi Divâni Yazı Türlerinde Yeni Uygulamaları, Türkiyemiz, S.13, Apa Ofset Matbaası, İstanbul, Haziran 1974, s.23-30. (İmzasız röportaj).
BARIN, Emin ; " En yeni Fatih Divanı ", Türkiyemiz, S.16, Apa Ofset Basımevi,İstanbul, Haziran 1975, s. 23-27.
BARKAN, Ömer Lütfi ; "Osmanlı Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri ", Belgeler, S.IX, Ankara 1979, s. 69-70.
BAYKAL, İsmail ; Enderun Hatatları, İstanbul, 1941 ( Basılmamış olup, şimdilik kayıptır. Hatatlar, tuğrakeşler, kat'ı sanatcıları, müzehhip, mücellit ve ressamlara eserde yer verilmektedir.).
BAYRAKTAR, Nail.Ş; Klâsik Cild Sanatı Hakkında Yazılanlardan Seçmeler, Klâsik Türk Cilt Sanatı Duayeni İslam Seçen 45. Sanat Yılı Etkinliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15.05.2008, s.14-15.
BAYRAKTAR, Nimet; Yazma Eserlerin Değerlendirme Ölçüleri ve Sanat Değeri, Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C.19, S.4, Ankara 1970, s.321-327.
BAYKAL, İsmail; " Hat Sanatı", Güzel Sanatlar Mecmuası, S.II, İstanbul, 1940,s.33-48.
BAYRAM, Sadi ; Musavvir Hüsyin Tarafından Minyatürleri Yapılan ve Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Muhafaza Edilen Silsile-nâme, Vakıflar Dergisi, S.XIII. Başbakanlık Matbaası, Ankara . 1981. s.253-338.

BAYRAM, Sadi ; Vakıflar Genel Müdürlüğü'unde Bulunan 1682 Tarihli Silsile-Nâme, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıfbank Kültür Hizmeti, Grafiker Ltd. Şti.,Ankara 2000, (Tıpkıbasım ve eki ), s.7-40.

İnglizcesi yazılıp konacak

BAYRAM, Sadi ; Beyhan Sultan Vakfiyeleri ve Süslemeleri, Kültür ve Sanat Dergisi, T.İş Bankası Yayınları, Yıl.3, S.9,Ajans-Türk Matbaası, Ankara, Mart 1991, s.70-73;Beyhan Sultan Trust Deeds And Illuminations, s.94.

BAYRAM, Sadi ; Beyhan Sultan Vakfiyeleri, Tezyinatları ve Türk Tezhip San'atımızdaki Yeri, XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 5-9 Eylül 1990, Bildiri Özetleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1990, s.69-70.

BAYRAM, Sadi ; III.Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Etkileri, Kültür ve Sanat, T.İş Bankası Yayınları, Yıl.1, S.2, Pan Matbaası, Ankara, 1989, s.71-75; TheOrnamention of Selim The Third's Deed of Trust And The Westerns Influences On Turkish Decorative Arts, s.93-94.

BAYRAM, Sadi ; III.Selim Vakfiyelerindeki Tezyinat ve Türk Süsleme Sanatına Batı San'atının Tesirleri, X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Bildiri Özetleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986, s.197-198.

BAYRAM, Sadi ; Sultan I. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat, V. MilletlerArası Türkoloji Kongresi, İstanbul 23-28 Eylül 1985,

BAYRAM, Sadi ; Sultan II. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat, III. MilliTürkoloji Kongresi, İstanbul 6-10 Ekim 1980.

BAYRAM, Sadi ; Sultan II. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat, Vakıflar Dergisi, S.XVIII., Önder Matbaası, Ankara 1983, s.147-188.

BAYRAM, Sadi ; The Effects of European Art On The Ornamentation of "Deed of Trusts" , The 8 th International Congres Of Turkish Art, Kahire, 1987, s.126-127.

BAYRAM, Sadi ; Sultan II. Bayezıd'ın Vakfiyelerindeki ve Hududnâmesi'indeki Tezyinat ve Kültürümüzdeki Yeri, IX. Türk Sanatları Kongresi,İstanbul, 1991, Kongreye Sunulan Tebliğler, Bildiri Özetleri,Grafikevi, Ankara, 1991, s.36.

BAYRAM, Sadi ; XIV. Asırda Tezhiplenmiş Beylik Dönemine Ait Üç Kur'an Cüzü, Vakıflar Dergisi, S.XVI, Önder Matbaası, Ankara, 1982, s.143-154. ( 20 res.)

BAYRAM, Sadi ; Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki Madalyonlu Silsilenâme'de Doğu Anadolu ve Batı Asya, VIII. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1981, C.II, s.645-657, Lev. 331-353. ;

BAYRAM, Sadi ; Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki Madalyonlu Silsilenâme, Vakıflar Dergisi. S.XXVIII, Ankara 2004, s.315-363.

BAYRAM, Sadi ; Medallioned Genealogies ( Silsilenâmes), Fifth InternationalCongress Turkish Arts, Akademia Kiado, Budapest, 1978, s.161-166.

BAYRAM, Sadi ; Madalyonlu Silsilenâmeler, Milli Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları, S.3, Mart 1977, Ongun Kardeşler Matbaası, s.69-73.

BAYRAM, Sadi ; " Haza Kitab-ü Silsilenâme" And " Subhetu'l Ahbar " From The National Library of Austria ,V th, International Congress Turkish Art, Budapest, 1975, Magyar Nemzeti Muzeum, s. 33-35.

BAYRAM, Sadi ; Medallioned Genealogies, Image, S.30, Desen Matbaası, Ankara, 1990, s.11-15.

BAYRAM, Sadi ; The 1598 Zübdetü't-Tevarih At The Chester Beatty Library In Ireland, Image, S. 44, Desen Matbaası, Ankara, 1991, s.3-8.

BAYRAM, Sadi ; " İrlanda-Dublin,Chester Beatty Library'de Minyatürlü Bir Osmanlı Tarihi ( Zübtetü't- Tevarih), Kültür ve Sanat, S.12, Aralık 1991, Ajans-Türk Matbaası, Ankara 1991,s.63-68; The Zubdat-ut Tawarikh of 1598 at The Chester Beatty Library in Irland, s.93.BAYRAMOĞLU, Fuat ; " Tezhipli ve Padişah Onaylı Fermanlar ", Kültür ve Sanat, Kültür Bakanlığı Yayınları,S.4, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1976, s.17-37.

BERCHEM, Max Van ; Matèriaux Pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, Deuxième Partie: Syria du Sud, Cairo, 1927.
BERK, Nurullah ; "İslâm Yazısında Plastik İfade", Ankara Ünüversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S.1-2, Ankara, 1955, s.49-57.(Fr.özet vardır.).
BERK, Nurullah ; " Çağdaş Sanatın Bazı Biçimleri ve Türk-İslam Yazıları", Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, 19-24 Ekim
1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.83-86.
BERK, Nurullah ; " Quelques Aspects Des Calligraphies Pictographiques Dans Les Anciennes Ecritures Turques ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest,1978, s.167-171.
BERK, Süleyman; Kur'an-ı Kerim Nüshalarında Hat ve Hattatları, 1400. Yılında Kur'an-ı Kerim, Antik.A.Ş. İstanbul, ( 2010 ?), s.57-85.
BERKİ, Ali Himmet ; " Musafların Yazılması ", İslâm, C.8, S.6, 1965, s.263.
BERKİN, Vahe ; " Osmanlı Hattatlarının İmzalar : Ketebeler ", Antik & Dekor,S.7, Asır Matbaacılık, İstanbul, Temmuz-Ağustos-Eylül 1990,s.58-63.
BİLİRGEN, Emine, Saray Hazine'sinde Bulunan Mücevherli Kitap Kapları, Cüz Keseleri Işığında Osmanlı Saray Kuyumculuğu, IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, ankara, 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 42.
BİNARK, İsmet;" Türk Kitapcılık Tarihinde Tezhip Sanatı ", Türk Kütüphaneciler
Derneği Bültesi, C.XIII, S.3-4, Ankara, 1964, s.17-25.
BİNARK, İsmet ; " Die Bucheinband-Kunst in der geschicte des Türkischen buchwesens ", Cultura Turcica , C.II, S.2, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1965, s.178-191.
BİNARK, İsmet; " Türk Kitapcılık Tarihinde Hat Sanatı ve Kütüphanecilik ",
Türk Kültürü, C.4, S.41, Mart 1966, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.458-470,
BİNARK, İsmet ; " Türk Kitapcılık Sanatlarımız ", Hayat Tarih Mecmuası, C.2, S.9, Tifdurc Matbaacılık, İstanbul, 1967, s.36-40.
BİNARK, İsmet; Türk Cilt Sanatı, Milli Kütüphane Yayınları, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1968.
BİNARK, İsmet; " Kitapcılık Tarihimizden Bir Sayfa : eski Türk Kitapcılık Sanatları ", Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C.XVII, S.3, Ankara, 1968, s.143-150.
BİNARK, İsmet ; " Tezhip DSanatı ve Kitapcılık Tarihimizde Fatih Devri Tezhipleri ", Türk Kültürü, C.VII, S.75, Ocak 1969, s.28-35.
BİNARK, İsmet; "Türk Hat Sanatı ", Önasya, C.4, S.42, Ayyıldız Matbaası, Şubat 1969, s.18-19.
BİNARK, İsmet; Eski Kitapcılık Sanatlarımız, Ayyıldız Matbaası, Ankara,

1975.
BİNARK, İsmet ; Türkler'de Resim ve Minyatür Sanatı, Vakıflar Dergisi, S.12,Mars Matbası, Ankara, 1978, s.271-290.
BİROL,İnci A.-DERMAN , Çiçek; Tezyini San'atlarda Motifler, İstanbul 1991.
BLASTEINER, Kurt; Beispiele Osmanischer Buchkunst aus der Zeit Sultan Selim II. und Sultan Murads III." Wiener Beiträge zur Kunst und
Kulturgeschichte Asiens, S.X, 1936, s.34-55.
BLOCHET, E; " Les enluminures des manuscrits orientaux turcs, arabes, persans de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1926.
BODUR, Fulya ; " Osmanlı Lâke Sanatı ve XVIII. Yüzyıl Üstâdı Ali Üsküdâri ", Türkiyemiz, S.47, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Ekim 1985, s.1-9.
BOMBACI,A; " Les tougras enluminès de la collection de documents turcs des Archives d'Etat de Venise", Atti del Congresso Internazionale di
Arte Turca, Venezia 1963, Napoli, 1965, s.41-57.
BOSCH, G.; " Islamic Bookmaking : The Historical Setting " Islamic Bindings and Bookmarking. A Catalogue of an Exhibition. The Oriental Institute, The Universty of Chicago May 18- August 18,1981, Chicago, 1981.
BOSCH, G.-CARSWELL, j. Petherbridge; Islamic Bindings and Book Making, Chicago, 1981.
BOTHMER, H.G. ; " Buckunst " Türkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit, Farankfurt, 1985.
BOYA, Mürekkep, Ahar, Ebru Mecmuası, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Tasnifi,809.
BÜNGÜL, Nurettin Rüştü ; Eski Eserler Ansiklopedisi, İstanbul, 1939.
CAHEN, Claude ; " La Tuğra Seljikide ", Journal Asiatique s.234, 1943-45, S.167-172.
CHAGTTTTAI, M. Abdulla; İslâm Yazı Sanatının Tetkiki İçin Türk Kaynakları = Turkish Sources for the Study of Islamic Calligraphy ", Milletlerarası I. Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.77=79 ;97-98.
COOMARASWAMY, Ananda ; " Arabic and Turkish Calligraphy" Bulletin of the
( Boston) Museum of Fine Arts, S.XXVII, 1929, s.50-57.
CRESWELL, Sir K.A.C. ; Bibliography of The Architecture, Arts and Crafts of Islam, Cairo, 1961 ; Suplement, January 1960- January 1972,
Cairo 1973. Both contain extensive sections on Calligraphy and Paleography.
CUNBUR, Müjgân ; Kanuni Sultan Süleyman'ın Başmüzehhibi Karamemi ", Önasya,C.II, S.23, Şafak Matbaası, Ankara, 1967.
CUNBUR, Müjgân ; " Türk Kitap Sanatlarına ve Minyatürlerine Genel Bir Bakış ;, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C.XVII, S.2, 1968, s.75-82.
CUNBUR, Müjgân ; " Kanuni Devrinde Kitap Sanatı,Kütüphaneler ve Süleymaniye Kütüphanesi, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C.XVII,
S.3, 1968, s.134-142.

ÇAĞMAN, Filiz ; " XV. Yüzyıl Kağıt Oymacılık(Kaat'ı) Eserleri", Sanat Dünyamız,
C.II, S.8, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Eylül 1976, s.22-27.
ÇAĞMAN, Filiz ; " Serzergerân Mehmet Usta ve Eserleri", Kemal Çığ'a Armagan,
Bozak Matbaası, İstanbul, 1984, s.51-87.
ÇAĞMAN, Filiz; " Kanuni Dönemi Osmanlı Saray Sanatcıları Örgütü Ehl-i Hiref ", Türkiyemiz, Y.18, S.54, Sayılı Matbaası, İstanbul, Şubat 1988,
s.11-15.; Ehl-i Hiref, s.15-17.(İng).
ÇAĞMAN, Filiz ; Hatat Ahmed karahisari'ye Atfedilen ünlü Kur'an-ı Kerim, IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991 ,
Kongreye Sunulan Bildiriler. ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, ankara, 1991, s.57.
ÇAĞMAN, Filiz ;; " Osmanlı Sanatı ", Anadolu Medeniyetleri III, Selçuklu-Osmanlı, Avrupa Konseyi 18. Avrupa Sanat Sergisi, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul, 22 Mayıs - 30 Ekim 1983, İstanbul 1983, s.97-315.
ÇETİN, Nihad M ; " Yâkut Muta'sımi, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1986, C.XIII, s.352-357.
ÇETİN, Nihad M; " İslâm'da Paleografyanın Doğuşu ve Gelişmesi",Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, İstanbul 1988, s.1-10.
ÇIĞ, Kemal ; Hattat Hafız Osman Efendi, Uzman Laboratuarı Yayınları, İbrahim
Horoz Basımevi, İstanbul, 1949.( İng. özetlidir).
ÇIĞ, Kemal ; " Osmanlı-Türk Hattatları " , Tarih dünyası, C.1, S.4, İstanbul, 1950.
ÇIĞ, Kemal ; " Hattat Padişahlar ", Tarih Dünyası, C.1, S.5, İstanbul, 1950.
ÇIĞ, Kemal ; " Hattat Ahmed Karahisari", Tarih Dünyası, C.1, S.6, İstanbul, 1950.
ÇIĞ, Kemal ; " Hattat Vezirler ", Tarih Dünyası, C.1, S.10 , İstanbul, 1950.
ÇIĞ, Kemal ; " Kadın Hattatlarımız, Tarih Dünyası, C.1, S.11, İstanbul, 1950.
ÇIĞ, Kemal ; " 1640-1690 Yıllarında Hat San'atkârları ", Tarih Dünyası, C.2,S.14, İstanbul, 1950.
ÇIĞ, Kemal;"Türk Kitap Kapları. Asır XV-XX. ",Ankara Ünüversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S.1, Ankara 1951, s.75-94; S.2-3, Ankara, 1952, s.108-123 ; S.4, 1953, s.105-130.
ÇIĞ, Kemal; " Reliures de livres turcs aux 15-18 siècles", Turquie Moderne, S.193, Aralık 1962, s.8-9.
ÇIĞ, Kemal ; " Türk Lâke Müzehhipleri ve Eserleri", Sanat Tarihi Yıllığı, S.III, 1969-70, s.243-252.
ÇIĞ, Kemal ; Türk Kitap Kapları, İstanbul, 1971.
ÇIĞ, Kemal ; " Türk Kitap Kapları ", Türkiyemiz, S.9, Apa Ofset, İstanbul, Şubat 1973, s.6-10.
ÇORUH, Yaşar ; Türk Sanatında Hâle , IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bilriri
Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara, 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 62.
DEMİRİZ, Yıldız ; " 16. Yüzyıla Ait Tezhipli Bir Kur'an " Sanat Tarihi Yıllığı, S. VII, 1976-77, İstanbul, 1977, s.41-58.
DEMİRİZ, Yıldız ; " Kitap Süslemesinde Gül ", İlgi, Y.15, S.32, Apa Ofset Basımevi İstanbul, Kasım 1981, s.30-33.
DEMİRİZ Yıldız; " 16.Yüzyıl Kur'an tezhipleri Hakkında Bazı Notlar ", Sanat Tarihi Yıllığı, S.XIII, İstanbul 1988,
DEMİRONAT, Muhsin ; " Türk Tezyini Sanatlarında Motifler ", Akademi, S.5, Mart,
1966, s.48-49.
DERMAN Uğur; Sultan Reşad'ın Yazdırdığı Saray Kütüphenesindeki Eserler, Topkapı Saratı Müzesi XII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, İstanbul 1-6 Haziran 1992.
DERMAN, M. Uğur ; "Eski Mürekkepciliğimiz ", İslâm Düşüncesi, S.1/2, İstanbul 1967, s.97-112.
DERMAN, M. Uğur ; "Kalem ", İslâm Düşüncesi, S.1/3-4, İstanbul 1967, s.161-176, 255-266.
DERMAN, M. Uğur ; " Kağıda Dair ", İslâm Düşüncesi, S.II/5, İstanbul 1968, s.338-347.
DERMAN, M. Uğur ; "Celi Yazılar ", İlgi, S.29, Mayıs 1980, s.30-35.
DERMAN, M.UĞUR ;"Türk San'atında Murakka'lar", İlgi, S.32, Kasım 1981, s.40-43.
DERMAN, M. Uğur; " Türk Hat Sanatı ", Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, 1993, s.373-396.
DERMAN, M.Uğur; " Türk Yazı Sanatında İcazetnâmeler ve Taklid Yazılar", VII.Türk Tarih Kongresine Sunulan Tebliğler, C.II, Ankara 1973.
DERMAN, M.Uğur; Vefatının 50. Yıldönümünde Hattat Sami Efendi, 1838-1912
Hayatı ve Eserleri,Kemal Matbaası,İstanbul, 1962.50 Sanatsever
Serisi(18).
DERMAN, M. Uğur ; Vefatının 50. Yıldönümünde Hattat Nazif Bey (1846-1913). Hayatı ve Eserleri, Kemal Matbaası, İstanbul, 1963. 50 Sanatsever Serisi (19).
DERMAN, M.Uğur ; Hattat Mustafa Halim Özyazıcı 1898-1964. Hayatı ve Eserleri,
Kemal Matbaası, İstanbul, 1964. 50 Sanatsever Serisi (20).
DERMAN, M. Uğur ; Hattat Hacı Arif'ler - 1) Çarşambalı Arif Bey ( ? -1892), 2)Bakkal Arif Efendi (1830-1909), Kemal Matbaası, İstanbul
1965,50 Sanatsever Serisi (21).
DERMAN, M. Uğur ; " Hattat Halim Efendi ", İslâm Düşüncesi, C.2, S.6, Aralık 1968, s. 399-406.
DERMAN, M. Uğur ;"Kalem ", İslâm Düşüncesi, C.I, S.3, Eylül 1967, s.161-176; S.4, Aralık, 1967, s. 255-266.
DERMAN, M. Uğur ; Kardeş iki Hattatımız, Ömer Vasfi Efendi, Neyzen Emin Efendi, Kemal Matbaası, İstanbul, 1966. 50 Sanatsever Serisi (22).
DERMAN, M. Uğur ;" Hafız Osman'ın Yazı Sanatımızdaki Yeri, Hayat Mecmuası, S.52, Tifdruk Matbaası, İstanbul, 1967.
DERMAN, M.Uğur ; Hat Sanatımızda Türklerin Yeri, İslâm Sanatında Türkler, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, 1967.
DERMAN, M. Uğur ; " Büyük Bir Hat Sanatkârımız: Sami Efendi ", Hayat Tarih
Mecmuası, C.I, S.5, Haziran 1969, Tifduruk Matbaası, İstanbul, s.4-10.
DERMAN, M. Uğur ; " Hattat Sami Efendi'nin Diş Kirası" , Hayat Tarih Mecmuası,
C.4, S.2, Tifdruk Matbaası, İstanbul, 1969.
DERMAN, M. Uğur ; " Yazı Nasıl Yazılır ", İslâm Düşüncesi, C.II, S.8, Ekim
1969, s.505-512.
DERMAN, M. Uğur ; " Hat ", Türk Ansiklopedisi, C.19, Milli Eğitim Basımevi,

Ankara, 1970. s. ????
DERMAN, M. Uğur ; " Kadıasker Mustafa İzzet Efendi ve Yazdığı Hilye-i Saadet",
Hayat, S.47, Tifduruk Matbaası, İstanbul, 1970.
DERMAN, M. Uğur ; " Reisü'l-Hattatin Kâmil Akdik ", Hayat Tarih Mecmuası,
C.II, S.6, Temmuz 1971, s.43-50.
DERMAN, M. Uğur ; " Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer ", Hayat Tarih Mecmuası,
C.II, S:6, Temmuz 1971, s.43-50
DERMAN, Uğur ; " Edirne Hattatları ve Edirne'nin Yazı Sanatımızdaki Yeri ; Edirne. Edirne'nin 600. Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı, Ankara,
1965, s.311-319.
DERMAN, Uğur ; Kanuni Devrinde Yazı Sanatımız, Kanuni Armağanı, Türk Tarih
Kurumu, Ankara, 1970, s.
DERMAN, M. Uğur ; " Elsiz, Ayaksız Bir Hattat : Bidest Bipâ Mehmed Efendi ",
Hayat Tarih Mecmuası, C.II, S.10, Kasım 1971, s.30-31.
DERMAN, M. Uğur ; "Hat Sanatında Resim-Yazılar ", Kubbealtı Akademisi Mecmuası, C.1, S. 3, İstanbul, 1972.
DERMAN, M. Uğur ; " Türk Yazı Sanatında İcazetnâmeler ve TaklitYazılar ", VII.
Türk Tarih Kongresi'ne Sunulan Bildiriler, C.II, Ankara, 1973.
DERMAN, M. Uğur ; "Mezar Kitâbelerinde Yazı Sanatımız " , Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu Belleteni, C.49, S.328, İstanbul, 1975.
DERMAN, Uğur. M ; " Benzeri Olmayan Bir Sanat Albümü. Gazneli Mahmut Mecmuası",Türkiyemiz, S.14, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Ekim, 1974, s.17-21.
DERMAN, Uğur ; " XIV. Yüzyılda Kitap Sanatı ", Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı ( 14. yüzyıl), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaacılık, İstanbul, 1977, s.56-60.
DERMAN, Uğur ; Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1982.
DERMAN, M.Uğur ; " Kendi İzahlarıyla Hafız Osman'ın Musafları ", Sanat Dünyamız, Y.9, S.24, Tifdruk Matbaası, İstanbul, s.1982, s.10-15 ;" With his Own Ekplanations Kor'ans by Hafız Osman ", s.16-17.
DERMAN, M.Uğur ; " Yeni Cami Sebili'nin Kitâbesi ", Lâle, Türk Petrol Cakfı
Yayınları, S.4, Aralık 1986, İstanbul, s.14-17.
DERMAN, M.Uğur ; " Vefatının Kırkıncı Yıldönümü Dolayısıyla Hattat Hulûsi
Efendi ", Kubbealtı Akademisi Mecmuası, S.IX, Ocak 1980, s.32-54.
DERMAN, M. Uğur ; " Ölümünün Ellinci Yılında Hattat Hulûsi Efendi ",

Lâle, Türk Petrol Vakfı Yayınları, S.7, Aralık 1990, Renkler Matbaacılık, İstanbul 1990, s.15-20.
DERMAN, M. Uğur, Ebru Sanatı, Akbank Yayınları, Apa Ofset Basımevi, İstanbul
1980 .
DERMAN, M. Uğur ; " Hatıralardaki Süheyl Ünver ", Lâle, S.6, Renkler Matbaası,
İstanbul, Aralık 1988, s.31-38.
DERMAN, M. Uğur ; " Hâmid Bey ( Aytaç)", Lâle, Y.1, S.1, Renkler Matbaası,
İstanbul, s. 18-19.
DERMAN, M. Uğur ; " Yeni Cami Sebili Kitâbesi ", Lâle, S.4, Renkler Matbaacılık, İstanbul, Aralık 1986, s.14-17.
DERMAN, M. Uğur ; " Türk San'atında Murakkalar ",İlgi, Y.15, S.32, Kasım 1981,
s.40-43.
DERMAN, M. Uğur ; " Kaybettiğimiz Müzehhib Muhsin Demironat ", Lâle, S.2,
Renkler Matbaası, İstanbul, Temmuz 1984, s.12-20.
DERMAN, M. Uğur ; " Yazı San6atımızda Kıt'alar", İlgi,Y.14, S.30, Kasım 1980,
s.32-35.
DERMAN, M. Uğur ; " Tuğralar'da Estetik ", Y.16, S.33, Mayıs 1982, s.16-23.
DERMAN, M. Uğur ; "Rakım'ın Celi Sülüs Kuşaklarına Dair ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan
tebliğler, ; Bildiri özetleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Grafikevi Matbaası, Ankara, 1991, s.68.
DERMAN,M.Uğur; Türk Mücellitliğinde İslam Seçen'in Yeri, Klâsik Türk Cilt Sanatı Duayeni İslam Seçen 45. Sanat Yılı Etkinliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15.05.2008, s.3.
DİDİNAL, Tülin ; " Bir Süsleme Sanatı Osmanlı Tezhipleri ", Kültür ve Sanat, S.8, T.İş Bankası Yayınları, Ajans-Türk Matbaası, ankara, Aralık
1990, s.35-38 ; Properties of Classical Ottoman Art of Illumination, s. 89-90.
DİEZ, Ernst ; Türk Sanatı, İstanbul, 1946.
DUDA, Dorothea; Islamische Handschriften I. Persische Handschriften, Wien, 1983.
DUDA, Dorothea; Die İlluminierten Handschriften Der Österreichischen National Bibliothek Islamische Handschriften II. Text, Wien 1992.
DUDA, Dorothea; Die İlluminierten Handschriften Der Österreichischen National Bibliothek Islamische Handschriften II.Tafeln, Wien 1992.
DUDA, Dorothea; Die İlluminierten Handschriften Der Österreichischen National Bibliothek Islamische Handschriften II/2. Text, Wien 2008.
DUDA, Dorothea; Die İlluminierten Handschriften Der Österreichischen National Bibliothek Islamische Handschriften II/2. Tafeln, Wien 2008.
DÜRÜST, Kâmil ; " Ebru Sanatı ", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
S.50/329, Kasım-Aralık 1975, s.2-4.; The Art of Ebru, s.21-23.
EDGÜ, Ferit ; " Hat Sanatına Doğru Bakmak ", Antik & Dekor, S.9, Asır Matbaacılık, İştanbul, Aralık- Ocak 1990-1991, s.86-89.
EDGÜ, Ferit ; Türk Hat Sanatı ( Meşkler, Karalamalar ), İstanbul, 1985 ???
ELDEM, Halil Edhem ; Anadolu Selçukluları Devrinde Mimari ve Tezyini Sanatlar , Türk Tarihinin ana Hatları Seri I, No.4, Başvekâlet Müdevvenat Matbaası, Ankara ( tarihsiz, 1932 ?)
EROL, Erdoğan ; " Türk Sanatında Cil-bend'ler ve İki Örnek ", Kültür ve Sanat, T.İş Bankası Yayınları, S.7, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, Eylül 1990, s.69-74 ; Cil-Bends (Leather Folios) in Turkish Arts and Two Examples, s.94-95.
ERSOY, Ayla ; Türk Tezhip Sanatı, Hilal Matbaacılık, İstanbul, 1988.
ERSOY, Ayla ; " 16.Yüzyılın Tezhipli Padişah Tuğraları ", Türkiyemiz, Y.19, S.58, Sayılı Matbaa, İstanbul, Haziran 1989, s.14-27.
ERSOY, Ayla ; " Ebru Sanatı ", İlgi, Y.23, S.56, Apa Ofset Matbaacılık, İstanbul, 1989, s.24-27.
ETİ, Sevim ; " Soyut Resim ve Ebru ", Türkiyemiz, S.23, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Ekim 1977, s.27-32.
ETTİNGHAUSEN, Richard ; Arab Painting, Geneve, 1962.
ETTİNGHAUSEN, Richard ; Manuscript illumination in Pope Arthur U. ;; Survey of
Persian Art, C.III, London, 1938.
ETTINGHAUSEN, Elizabeth S. ; " Decorative Schemes and Paradise ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul, 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan Bildiriler,; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara, 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 73.
FARGHALY, Abu El Hamd M. ; " A Historic Ottoman Illusrated Manuscrip ( durrat Al-Taj )", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul, 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan Bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara, 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 74.
FEZALİ, Habibullah ; Atlas-ı Hatt, İran, Isfahan, 1391 H.
FLURY, S. ; Calligraphy Ornamantal Kufic Incriptions on Pottery in Pope Arthur U., Survey of Persian Art, C.II, London, 1938.
FLURY, S. ; Islamische Schriftbander Amida-Diarbekr XI. Jahrhundert, Basel,1920.
GAYET, Al.; L'Art Arabe, Paris, 1891. s.267-278.
GÖKÇE Birsen;" Rumi Motifler ve Rumili Desenlerde Çizim Kuralları",Antika, S.34, Şubat1988, s.30-38.
GROHMANN, Adolf ; Arabische Palaographie, Vienna, 1967.
GÜNDOĞDU Hamza : " İkonografik Açıdan Türk Sanatında Rumi ve Palmetler ", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s.197-212.
GÜNEY,Zeynep K-GÜNEY,Nihan A;Osmanlı Süsleme Sanatı.( Namık Kemal Zeybek ve Bedia Altunbaş'ın önsözü ile, tarihsiz, 1997 ?)
GÜVEMLİ, Zahir ; " Türkler'in İslâm Sanatlarına Katkısı ", Türkiyemiz, S.19, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, s. 3-7.
HABİB Mirza Efendi; Hat ve Hattâtân ,Matbaa-i Ebüzziya, İstanbul, H.1305.
HAASE, C.P.; "Der Dritte Divan Sultan süleymans des prachtigen eine Handschriften aus dem İstanbuler Hafateiler " , Jahrbuch des Museum für Kunst und Gewerbe , 9 ( 1987),s.27-39.
HAKKAKZADE, Mustafa Hilmi ; Mizanü'l-Hat Alâ Vaz'ı Üstadü's-Selef, H.1266, Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri 812. ( Yazma ).
AL-HARAWİ, Muhammed Ali Attar ; Samples of Various Calligraphies Named 'Ganjineh-e Khotoot ' ( Treasures of Calligraphies ), Kabul, 1967.
HATTAT İbrahim Tasır ; Murakka 1208 H. Süleymaniye Kütüphanesi, Pertevniyal
Valide Sultan No.48. ( Yazma ) .
HATTAT İsmail Zühtü ; Murakka, Süleymaniye Kütüphanesi, Pertevniyal Valide
Sultan, No.50. ( Yazma ).
HATTAT Seyyid Abdullah ; Murakka, 1140 H. Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdadlı
Vehbi Efendi, No.986. ( Yazma ).
HATTATLIK Usulüne Dair Risale , Türkçe, nesih, 21 satır, 4 varak, Süleymaniye
Kütüphanesi, Bağdadlı Vehbi Efendi, 1234/35 H. ( Yazma ).
HOUDAS, O. ; Essai sur I'ècriture maghrebine in Nouveaux Mèlanges Orientaux,
Paris 1886.
HUART, Clèment ; Les Calligraphes et les Miniaturistes de l'Orient Musulman,
Paris, 1908.
HÜSEYİN bin Süleyman ; Risale fi ta'rif al-hatt va'l-kalem, nesih, 46-81 varak,
1104 H., Süleymaniye Kütüphanesi, Es'at Efendi , Nu.254782.
HÜSN-İ Hat Risalesi, 11 satır, 19 varak, Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdadlı
Vehbi Efendi, Nu 1533.
İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal ; Son Hattatlar, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,

İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal ; Son Hattatlar,Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1955. Maarif Basımevi, ( İkinci baskı, 1970 ).
İREPOĞLU, Gül; " Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Batılı Kaynaklar Üzerine Düşünceler ", Topkapı Sarayı Müzesi, Yıllık, S.1, İstanbul 1986, s.56-72.
İSMAİL HAKKI ; Yazının Usul-i Tedrisi, Matbaa-i Amire, İstanbul 1340 R.
JAMES, David ; Islamic Art An Introduction, London, New York, Sydney, Toronto, 1974.
JAMES, David ; Qur'ans of the Mamluks, London, 1988.
JAMES, David ; Qur'ans and Binding from the Chester Beatty Library London, 1981.
AL-JUBURİ, Suhaylah Yâsin ; al-Khatt al-Arabi wa-tatauwuru-hu fi'l-usur al-Abbasiyyah fi'l Irak, Baghdad, 1962.
KARAGÖZ, Hatice; Türk İslam Eserleri Müzesi Kur'an Koleksiyonunun Konservasyon-Restorasyon Çalışmaları, 1400. Yılında Kur'an-ı Kerim, Antik.A.Ş. İstanbul, ( 2010 ?),s.126-133.
KARAMAĞARALI, Beyhan ; " İki Hilye-i Şerif Üzerine ", Kültür ve Sanat, S.3, T.İş Bankası Yayınları, Pan Matbaası, Ankara, Ağustos 1989, s.9-13 ; Concerning Two ' Hilye-i Şerif ', s.86.
KARAMANBEY, Çetin ;" Türk Halısında Kûfi Yazılar ", Türk Folklor Araştırmaları,
C.12, S.246, Ocak, 1970, s.5004-5005.
KAYAOĞLU, İ. Günday ; " Divitler ",Antik & Dekor, S.5, Asır Matbaacılık,
İstanbul, 1989, s.50-54.
KESKİNER Cahide ; " Süsleme Sanatlarımızda " Rumi " , Antika, S.34, Şubat 1988, s.18-29.
KESKİNER, Cahide;Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler Hatai, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.
KHATTİBİ, Abdelkebir - SİJELMASSİ, Mohammed ; The Splendour of Islamic Calligraphy, Translated from the Frech L'artCalligraphique Arabe, London, New York 1976.
Al-KURDİ, Muhammed Tahir ; Ta'rikh al-Khatt al-Arabi wa-adâbuhu, Cairo, 1358
( 1939).
KUMBARACILAR, Sedat ; " Ayasofya'nın Levhaları ", Hayat Tarih Mecmuası, C.I,
S.1, Şubat 1970, s.74-77.
KUŞOĞLU, M. Zeki ; Hâk Sanatında Mühür ", İlgi, Y.17, S.36, Apa Ofset
Basımevi, İstanbul, Kasım 1983, s.32-35.
KUT,Günay; Cilt Sihirbazı İslam Bey, Klâsik Türk Cilt Sanatı Duayeni İslam Seçen 45. Sanat Yılı Etkinliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15.05.2008, s.5.
KUTLUAY, Sevgi; Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kur'an-ı Kerim Koleksiyonu Hakkında, 1400. Yılında Kur'an-ı Kerim, Antik.A.Ş. İstanbul, ( 2010 ?),s.138-142.
KÜHNEL, Ernst ; Islamische Schriftkunst, Berlin-Leipzig 1042, Braunschweig
1963.
KÜHNEL, Ernst ; " Die Osmanische Tuğhra " Kunst des Oriennts, S.II, 1955,
s.69-82.
KÜRKÇÜOĞLU, A. Cihat ; " Mahalli Bir Hattat : Urfalı Behçet ", Türkiyemiz, S.45, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Şubat 1984, s. 28-34;
Behçet Arabı of Urfa: A Provincial Calligrapher , s.47-48.
LANCİ, Michele A. ; Trattato della Simboliche Rappresentanze Arabichec della Varia Generazione de Musulmani Carrattre Sopra Differenti
Materie Operati, Paris, 1845-1846.
LINGS, Martin ; The Quranic Art of Calligraphy and Illumination, London, 1976.
LINGS, Martin-SAFADİ, Yasin Hamid ; The Qur'an Exhibition Catalogue, London,
1976.
MAHİR, Bânu ; " Kanuni Döneminde Yaratılmış Yaygın Bezeme Üslubu Saz Yolu ", Türkiyemiz, Y.18, S.54, Sayılı Matbaası, İstanbul, Şubat 1988,
s.28-33 ; Saz Yolu, s.33-37.(İng.)
MAHİR, Bânu ; " II. Bayezıd Dönemi Nakkaşhanesinin Osmanlı Tezhip Sanatına Katkıları ", Türkiyemiz, Y.20, S.60, Tayf Ofset Matbaası,
İstanbul, Şubat 1990, s. 4-9 ;" The Palace Studio in the Reign of Bayezıd II. Its Contribution to the Art of Ottoman Illumination ", s.9-13.
MAHİR Banû; " Manuscript Illumination ",Tradional Turkish Arts, The Republic of Turkey, Ministry of Culture, Apa ofset Basımevi, İstanbul, s.366-387.
MEHDİ, Beyani ; Ahvalü âsâr-ı hoş-nüvisân, nestalik-nüvisan, Tahran Üniversitesi Yayınları, C.I,Tahran, 1345 ; C. II, s.305-592; C.III. 1348, s.593-1008.
MELEK, Celâl ; Reisülhattâtin Kâmil Akdik, Kenan Basımevi, İstanbul, 1938.
MELEK, Celâl ; Şeyh Hamdullah, Kenan Matbaası, İstanbul, 1948.
MELEK, Celâl ; Türk İşlemeleri, Kenan Matbaası, İştanbul, 1939.
MERİÇ, Atanur ; " Türk Kültür ve Sanatında Çiçeğin Etkinliği ",Kültür ve Sanat, S.7, T.İş Bankası Yayınları, Ajans-Türk Matbaası, Ankara,
Eylül 1990, s.53-57; The Impact of Flowers on the Turkish Culture and Arts, s.92.
MERİÇ, Atanur ; " Fatih Dönemi Tezhipleri ve Nakkaşhane Geleneği", Antik &
Dekor, S.9, Asır Matbaacılk, İstanbul, Aralık-Ocak 1990-1991,
s.108-112.
MERİÇ, Rıfkı Melûl ; Türk Nakış San6atıAraştırmaları, İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1953.
MERİÇ, Rıfkı Melûl ; Türk Cild San'atı Rarihi Araştırmaları, I, Vesikalar, Ankara üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Güven ve Sevinç Matbaaları, Ankara, 1954.
MESARA, Gülbin; Türk Tezhip ve Minyatür Sanatı, Sandoz Bülteni,C.7,S.25, Güzel
Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1987.s. 9-
MESARA (ÜNVER), Gülbin ; Türk Sanatında İnce Kâğıt Oymacılığı ( Katı'), T.İş
Bankası Yayınları, Doğuş Matbaası, Ankara, 1991.
MESARA, Gülbin ; " Günümüzde Kağıt Oymacılığı ", Kültür ve Sanat, T.İş Bankası
Yayınları, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, Mart 1991, s.54-56.
MESARA, Gülbin ; " 18.yy. Ait Mehmed Selim Divanı : Türk Kağıt Oymacılığı
Şaheseri ", Antik & Dekor, S.1, Asır Matbaacılk, İstanbul,s.62-65.
MESARA Gülbün ; Ord.Drof.Dr. A.S. Ünver'in Cilt Çalışmaları Üzerine, İstanbul Matbaacılar ve Ciltciler Derneği Dergisi, 6. Cilt Sanatı Haftası, 18-23 Ocak 1988.
MESARA Gülbün ; " Tezyini Noktalar ", Antika, S.33, Ocak 1988, s.4-10.
MESARA Gülbün ; " A.Süheyl Ünver'in Medresetü'l Hattatin Yılları ve Ötesi, Antik & Dekor, S.17, İstanbul 1992, s.60-64.
MIGEON, Gaston ; Les Art Musulmans.
MORITZ , B. ; Arabic Palaeography from the first Century of Hedjira till the year 1.000 , Cairo, 1905.
MORITZ, B ;" Arabische Schrift " Madd. Erzyklopedie des Islam, Leiden, 1913, s.399-410.
Al-MUNAJJİD, Salah-al-Din ; Dirasat fi ta'rikh al-khatt al-Arabi, Beyrut, 1972.
AL-MUNAJJİD, Salah-al-Din ; al-Kitab al-Arabi l-makhtut, Cairo, 1960.
MUSTAFA ALİ EFENDİ; Menakıb-ı Hünerveran , Türk Tarih Encümeni Yayını, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1926 ( İbnülemin Mahmud Kemal'in önsözüile ).
MÜSTAKİMZADE, Mabsût fi rüsûm al-hutut, 19 satır, 40-45 varak, Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdadlı Vehbi , Nu.2171/5. ( yazma )
MÜSTAKİMZADE Süleyman Sadeddin Efendi ; Tuhfe-i Hattatin, Türk Tarih Encümeni Yayınları, İstanbul Devlet Matbaası, 1928 ( Önsözü ile baskıya
hazırlayan İbnülemin Mahmud Kemal).
AL-NADİM, Muhammade bin Ishak ; Kitab al-fihrist, Editor by G. Flügel, Leipzig 1871-1872, Photographic reprint, Beyrut, 1965.
AL-NAMİ, Halil Yahya ; Aslu'l-hatt al-Arabi, etc., Cairo, 1935.
NAMIK Salih, Mehmed Efendi , Terceme-i Mizanü'l-hat, 1198 H., Türkçe, 17 satır,
85-94 varak, Süleymaniye Kütüphanesi, Es'at Efendi, Nu.2547/3. ( yazma )
NEFESZADE, İbrahim al-Kuraşi ( ? - 1060 H.), Kitap fi fezailü'l-hatt ve'l-kitâbe, türkçe, 19 satır, 32 varak, Süleymaniye Kütüphanesi,
Mehmed Hafid Efendi. ( Yazma )
NEFESZADE, Tezkiretü'l-Hattatin, 15 satır, 1-31 varak, Süleymaniye Kütüphanesi,
Aşir Efendi, Nu.28981. ( Yazma ).
NEFESZADE, Tezkiretü'l-hattatin, 19 satır, 44 varak, Süleymaniye Kütüphanesi,
Es'ad Efendi , Nu.2547/1
NEFESZADE İBRAHİM EFENDİ ; Gülzâr-ı Savâb, Güzel Sanatlar Akademisi
Yayınları, Milli Mecmua Basım Evi, İstanbul, 1939 ( Muallim Kilisli Rifat Efendi Önsözü ile ).
ONUR, Oral ; Edirne Hatt San'atı, Dilek Matbaası, İstanbul 1955.
ORAL, M. Zeki ; " Tarihi Eserlerimizi Bezeyenlerden: Nakkaş Abdullah ", Yıllık Araştırmalar Dergisi, S.II, 1957(1958), s.153-158.
ORAL, Zeki; "Kitap Kitabeleri ", Anıt, S.1, Şubat 1950, s.5-10.
ORGUN, Zarif;" Tuğra ", Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi, S.5, İstanbul 1949, s.203-220.
ÖLEZ, Tülây ; " Türk Sanat Tarihinde Oyma Sanatı Üzerine" , Kültür ve Sanat, S.3, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, Aralık 1974, s.74-78.
ÖNDER, Mehmet ; " Türkler'de Yazı Sanatı ", Bizim Yayla Dergisi, S.4, Konya
1950, s. 10,
ÖNDER, Mehmet ; " Mevlâna Müzesi Hattatları ", Tarih Sanat Mecmuası,S.17,
İstanbul, 1953, s.5
ÖNDER, Mehmet ; " Selçuklu Tezhibi ", Hisar, S.18, Doğuş Matbaası Ankara 1965,
ÖNDER, Mehmet ; " 15. yüzyıl Sonuna Kadar En Eski Mesnevi Nüshaları", Necati Lugal Armağanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s.517-528.
ÖNDER, Mehmet ; " Türk Hat Sanatında Sikkeli Yazı Levhaları ", Antik Dergisi,
S.36, İstanbul, Nisan 1988, s.32.
ÖNDER, Mehmet ; " Türk Hat Sanatında 'Besmele' İstifleri ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan
bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 127.
ÖZBEK, Nabi ; " Tebrizi Kerimzade ile Bir Söyleşi : İcazetnâmeler ", Antik & Dekor, S.7, Asır Matbaacılık, Temmuz-Ağustos-Eylül1990, s. 64-65.
ÖZDENİZ, Engin ; " Türk Cilt Sanatı ", Sanat Dünyamız, Y.8, S.21, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Ocak 1981, s.13-21. ; Turkish Bookbinding,
s.22-25.
ÖZEL, Hattat Saim ; Hat Örnekleri, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1926.
ÖZEN, Mine Esiner ; Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü, İstanbul, 1985.
ÖZEN, Mine Esiner ; " Klasik Cilt Sanatımızda Lâke ", Antik & Dekor , S.6, Asır Matbaacılık, İstanbul, Nisan 1990, s.78-81.
ÖZEN Mine Esiner ; " Tezhipte Tığ ", Antika, S.10, Ocak 1968, s.44-51.
ÖZEN Mine Esiner ; Klâsik Cilt Sanatımızın Bazı Özellikleri, Antika, S.25, Nisan 1987, s.4-10.
ÖZEN, Mine Eser; Türk Tezhip Sanatı, İstanbul 2003.
ÖZERGİN, M. Kemal ; " Selçuklu Sanatcısı Nakkaş Abdülmü'min El-Hoyi Hakkında ",Belleten, S.XXXIV, 1970, s.219-230.
ÖZERGİN, M. ; " Temurlu Sanatına ait Eski Bir Belge : Tebrizli Cafer'in Bir Arzı ", Sanat Tarihi Yıllığı, S. VI, 1976, s.471-518.
ÖZKEÇECİ,İlhan-ÖZKEÇECİ,Şule Bilge;Türk Tezhip Sanatı,İstanbul 2007.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Türk Hat Sanatında Yazı Resimler ", İlgi, C.21,S.48, Apa Ofset, İstanbul, 1977, s.8
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Olağanüstü Usta Bir Hattat, Mükemmel
Binici Darüssaade Ağası Hattat Beşir Ağa ", Antik & Dekor, S.10, Asır Matbaası, İstanbul, 1991, s.136-140.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Yaprak Üzerine Yazılan Hatlar ", Antik & Dekor,
S.10, Asır Matbaası, İstanbul, 1991, s.36-41.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Ay ve Yıldız Formunda İstiflenmiş Yazılar ", Antik
& Dekor, S.9, Asır Matbaacılık, İstanbul, Aralık-Ocak 1990-1991. s.52- 54.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " 19.Yüzyıldan Bir Hat ve Tezhip Örneği ", Hasan Rıza'nın Kaside-i Bürdesi ", Antik & Dekor, S.8, Asır Matbaacılk,
İstanbul, Ekim- Kasım 1990, s.114-116.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Süleymaniye Camii Yazıları ", İlgi, Y.22, S.54,
Apa Ofset Basımevi, İstanbul, 1988, s. 12-16.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Selimiye Camii Yazıları ", İlgi, Y.22, S.55,
Apa Ofset Basımevi, İstanbul, 1988, s.9 -14.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Bursa Camii Yazıları ", İlgi, Y.24, S.62, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, 1990, s. 21-27.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Bayezıd Medresesi ve Türk Vakıf Hat Sanatları
Müzesi ", İlgi, Y.20, S.45, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, 1986, s. 2-9.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Tophane Kılıç Ali Paşa Camisi Yazıları ", İlgi,
Y.23, S.58, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, 1989, s. 15-19.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Şehzade Camii Yazıları ", İlgi, Y.22, S.53,
Apa Ofset Basımevi, İstanbul, 1988, s. 9-12..
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Üsküdar Atik Valide Camii Yazıları ", İlgi, Y.24,
S.60, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, 1990, s. 8-13.
ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan ; " Yaprak Üzerine Yazılan Hatlar ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 135.
ÖZÖNDER, Hasan ; " Hattat Halim Özyazıcı ve Yazı Üslubu (14.I.1898-30IX.1964),
Türk Kültürü, C.8, S.96, Ekim 1970, s.33-41.
POPE, Arthur Upham ; Survey of Persian Art, London 1938, reprinted Tokyo 1969.
POPE, Arthur Upham ; Persian Architecture, New York, 1965.
AL-QALQASHANDİ, Ahmed İbn 'Abd Allah ; Subh al-a'sha, Cairo, 1913-1914.
AL-QALQASHANDİ, Ahmed İbn 'Abd Allah ; Maallim al-kitabbahh wa-maghanim al-
isabsh, Beyrut, 1913.
RADO, Şevket ; " Kaybettiğimiz Büyük Sanatkâr Hattat Hamit Aytaç ", Türkiyemiz, S.39, Apa Ofset Matbaası, İstanbul, Şubat 1983,s.1-4.
RADO, Şevket ; " An Interview With Sakıp Sabancı ", Türkiyemiz, S.40, Apa Ofset
Basımevi, İstanbul, Haziran 1983, s. 45-46.
RADO, Şevket ; " Hat Sanatı Bir Resim Sanatıdır ", KAYNAKLAR, S.1, Emek Matbaası İstanbul, Eylül-Ekim-Kasım 1983, s.42-47.
RADO, Şevket ; Türk Hattatları. XV. Yüzyıldan Günümüze Kadar Gelmiş Ünlü
Hatatların Hayatları ve Yazılarından Örnekler , İstanbul, 1984.
RADO, Şevket ; " Yazı ve Resim ", Türkiyemiz, S.46, Apa Ofset Matbaası, İstanbul, Haziran 1985, s.3-6.
RICE, David S. ; The Unique İbn al-Bawwab Manuscript in the Chester Beatty
Library, Ireland, Dublin, 1955.
RİSALE fi beyani'l-hutut, Arapca, 9 satır, 33 varak, Süleymaniye Kütüphanesi,
İsmihan Sultan 314.
ROBERTSON, Edward ; Muhammed ibn Abd ar-Rahman on Calligraphy, Edited and translated by E. Robertson, İn Studia Semitica et Orientalia,
Glasgow, 1920.
ROBINSON, B.W-GRUBE,E.J.-MEREDITH-OWENS, G.M. - SKELTON,R.W. ; Islamic Painting and the Arts of the Boo, London 1976.
ROBİNSON, B.W. ; "Persian Lacquer in the Bern Historical Museum " , Iran
Journal Of The British Institute of Persian Studies, S.VIII, 1970.
ROGERS, J. M.- WARD, R.M ; Süleyman the Magnificent, London, 1988. Sothebby's Fine OrientalManuscriptsand Miniatures, London,

SAHİLLİOĞLU, Halil ;" Onsekizinci Yüzyılda Ünlü Bolulu Hattatlar ", Konya
Mecmuası, S.5, Ocak 1937, s.294-296.
SAYRAÇ, Aygen ; " XVI. Yüzyılın Kendine Özgü Büyük Ustası Ahmet Karahisari",
Türkiyemiz, Y.20, S.62, Tayf Ofset Matbaası, İstanbul, Ekim 1990, s.34-41.
SCHİMMEL, Annemarie ; Islamic Calligraphy, Leyden 1970.
SCHIMMEL, Annemaria ; " Türk Hat Sanatı Üzerine ", Kültür ve Sanat, T. İş Bankası Yayınları, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, Mart 1990, s. 5-9.; On the Art of Turkish Calligraphy , s. 89.
SELMAN, İsa (Çev. Karabacak Ahmet Hamdi); Hattat ve Tezhipci Nişaburlu Şah
Mahmud, Vakıflar Dergisi, S.12, Mars Matbaası, Ankara, 1978, s.329-334.
SIMS, Elenor G. ; " The Turks and Illustrated Historical Texts ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.747-772.
SIMS, Elenor G.; " Late 15 th Century Ottoman Illumination in a Fragmentary Manuscript of Sellections from the Qur'an and its Relationship with Contemporary and later Ottoman Decorative Arts", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 152.

SUBAŞI, M. Hüsrev ; " Geleneksel Türk Yazı Sanatında Hilyeler ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991,

SUBAŞI Hüsrev; Ayaş'da Bulunan Levhalar ve Bazı Hilyeler, Bünyamin Ayaşi ve Ayaş, Semineri, 2-4 Temmuz 1993 .ayınları, s. 160.

SUYOLCUZADE MEHMET NECİP EFENDİ; Devha-tül-Küttap, Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları, Milli Mecmua Basımevi, İstanbul, 1942 ( Kilisli
Muallim Rifat Efendi'nin Önsözü ile).
SUYUTİ, Risale fi 'lmi'l-hatt, arapca, nesih, 25 satır, 409-410 varak, Süleymaniye Kütüphanesi, Reisü'l-küttap, 1150/67. ( yazma )
SUYUTİ ; Fi 'İlm al-hatt, Cevaib Matbaası, İstanbul.
SÜLEYMAN Efendi ( Eğinli ) ; Mir'at-ı Hattatin ( Hat ve Hattatan'a Zeyl, 73
varak ).
ŞAHLAN, Bilâl ; " Süsleme Sanatlar ", Mesleki ve Teknik Öğretim, C.18, S.208,
Haziran 1970, s.14-19.
ŞAPOLYO, Enver Behnan ; " Türk Hat Sanatı ", Önasya, C.IV, S.47, Ayyıldız
Matbaası, Ankara, Temmuz 1969, s. 12-13.
ŞAPOLYO, Enver Behnan ; " İshane ve Mürekkepcilik ", Önasya, C.VI, S.64,
Ayyıldız Matbaası, Ankara, Aralık 1970, s. 12-13.
ŞEHSUVAROĞLU, Bedii N. ; Tezhip- Minyatürde Türk Ekolü ", Yeni İstanbul Gazetesi, 2 Temmuz 1955, s.6.
ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Yaşar ; " Hattat Mustafa Rakım " Cumhuriyet Gazetesi, 12 Eylül 1955, s.5.
ŞENOCAK, Kemâleddin ; "Türklerde Yazı Sanatı", İslâm , C.5, S.2, Aralık 1961, s.49.
TAMER, Cahide ; " Quelques recherches sur les dècorations Turques " International Fırst Congress of Turkish Art , Ankara, 1959, Ankara, 1961, s.315-319.
TAN, Erdoğan ; " Türk Tezhib San'atı, Milli Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, 1977, S. 10,Ekim 1977, s.40-43.
TANINDI, Zeren ; Rûgani Türk Kitap Kaplarının Erken Örnekleri, Kemal Çığ'a
Armağan, Bozak Matbaası, İstanbul, 1984, s.223-253.
TANINDI, Zeren; Konya Mevlâna Müzesi'nde 677 ve 665 Yıllık Kur'anlar: Karaman Beyliği'nde Kitap Sanatı, Kültür ve Sanat, S.12, T.İş Bankası
Yayınları, Ajans Türk Matbaası, Ankara, Aralık 1991, s.42-44. ; The Book Art During of the Principalty of Karaman, s.90-91.
TANINDI, Zeren ; " 1278 Tarihli En Eski Mesnevi'nin Tezhipleri ", Kültür ve Sanat, S.8, T.İş Bankası Yayınları, Ajans-Türk Matbaası,
Ankara, Aralık 1990, s.17-22.; Mesnevi Illuminations Dated 1278, s.86.
TANINDI, Zeren ; "Konya Mevlâna Müzesi'inde 677 ve 665 Yıllık Kur'anlar, Karamanlı Beyliği'nde Kitap Sanatı ", Kültür ve Sanat, S.12, T.İş Bankası Yayınları, Ajans-Türk Matbaası, Aralık, 1991, s.42-44;The Book Art During The Reign of the Principalty of Karaman, s.90.
TANINDI , Zeren ; " 13-14. Yüzyılda Yazılmış Kur'anların Kanuni Döneminde Yenilenmesi", Topkapı Sarayı Müzesi, Yıllık, S.1, İstanbul 1986, s.140-152.
TANINDI , Zeren ; " Türk Tezhip ( kitap süsleme ) Sanatı ", Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, T. İş Bankası Yayınları, Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara 1993, s. 407-420.
TANINDI , Zeren ; " Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde Orta çağ İslâm Ciltleri", Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı, S. IV, İstanbul 1990, s.103-149.
TANINDI, Zeren ; " 15. th- Century Ottoman Manuscripts and Bindings in Bursa Library" İslamic Art , S.IV, 1990.
TANINDI , Zeren; " İslam SanatındaCilt ve Ustaları ", Yeni Boyut, S.3/23, Mayıs 1984, s.9-12.
TANINDI, Zeren ; " Cilt Sanatında Kumaş ", Sanat Dünyamız, S.32, İstanbul 1985, s.27-34.
TANINDI,Zeren; Türk Cild Sanatı, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, T.İşbankası Yayınları,Ajans-Türk Matbaası, Ankara 1993, s.421-430.
TANINDI, Zeren; Kur'an-ı Kerim Nüshalarının Ciltleri ve Tezhipleri, 1400. Yılında Kur'an-ı Kerim, Antik.A.Ş. İstanbul, ( 2010 ?),s.87-121.
TAŞKALE, Faruk ; " Hat Sanatı Yapıtlarından Seçkin Öenekler : Hilyeler ", Antik & Dekor, S. 7, Asır Matbaacılık, İstanbul, Temmuz-Ağustos-Eylül 1990, s.90-95.
TAŞKALE, Faruk ; " Geleneksel Hat, Tezhip Minyatür ve Cilt Sanatlarımızın Bir Araya Toplandığı Fatih Divanı ", Antik & Dekor, S.13, Asır Matbaacılık, İstanbul, 1991, s.28-31.
TAYANÇ Muin Memduh ; Fatih ,Güzel Sanatlar, İstanbul, 1953.
TAYŞİ, Mehmet Serhan ; " Aşık Çelebi ve Millet Kütüphanesi Ali Emiri Efendi Vakıf Kitapları Arasında Bulunan Minyatürlü Me-Şa'irü'ş-şu'ara Adlı Eseri ", Sanat, Kültür Bakanlığı Yayınları S.6, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1977, s.77-89.
TERCEME-İ risâle fil-hatt, 11 satır, 32-62 varak, Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir Efendi, 289/2 . ( Yazma )
TERZİOĞLU, Arslan ; " Bilim, Kültür ve Sanat Dünyamızın Ordinaryüsü Süheyl
Ünver , Antik & Dekor, S.10, Asır Matbaacılk, İstanbul 1991.
s.141-143.
THACKSTON, M.W.; A Century of Princes Sources on Timurid History and Art, Cambridge, Massaschussetts, 1989.
AL-TİBBİ, Muhammed ibn Hasan ; Jami Mahasin Kitabat al-Kuttap, Edited by Salah-
al-Din Munajjid, Beirut, 1962.
TİLGEN, Nurullah ; Eyüplü Hattatlar 1650-1950 ", Aydınlık Basımevi, İstanbul,
1950.
TİTLEY, Norah M. ; " Islâm " in the Book Through 5.000 Years, The book in the
Orient, London and New York 1972.
TUĞAL, Ahmet Naci ; " Hat Sanatının Seramiğe Uygulanışı ", Antik & Dekor, S.9,
Asır Matbaacılk, İstanbul, Aralık-Ocak 1990-1991. s.100-103.
TULPAR, Hüseyin ; " Hattat Mustafa Halim Hoca'nın Vefatı Üzerine ", İslâm, C.8,
S.5, Şubat 1965, s.159-160.
TUNÇAY, Rauf ;XIIII. ve XVIII. Asırlar Türk Süsleme Sanatları ", Türk Kültürü,
C.2, S.15, Ocak 1964, s.30-37.
TUNÇAY, Rauf ; " Die Türkische dekorations-Kunst im XIII-XVIII, Jahrhundert,
Cultura Turcica, C.I, S.2, Ankara, 1964, s. 274-280.
TUNÇAY, Rauf ; " Edirne Sanat eserlerindeki Süslemeler " Türk Kültürü Araştırmaları, C.I, S.2, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1964,
s.223-243.

TUNÇAY, Rauf ; " Vesikaların Işığında Süsleme Sanatkârlarımız", Türk Kültürü,
C.3, S.27, Ayyıldız Matbaası, ankara, Ocak 1965, s.197-200.
TUNÇAY, Rauf ; " Türk Nakış Sanatı ve Nakkaş Molla Kasım " Belgelerle Türk
Tarihi Dergisi, S.13, 1968, s.71-77.
TÜRK Hat Sanatından Örnekler, Akbank Yayınları, Güzel Sanatlar Matbaası,
İstanbul, 1969
UMUR, Suha ; Osmanlı Padişah Tuğraları, Cem Yayınevi, Haluk Ofset Matbaası,
İstanbul, 1980.
UYAR, V.S. ; Hatatlar Armağan, Konya Halkevi Dergisi, 1946, s.93-94; 1950,
s.135-136.
UZLUK, Feridun Nafiz ; " Hatat Olarak Sabuncuoğlu Şerafeddin ", Dirim Mecmuası,
S. 9-10. Kağıt ve Basım İşleri Matbaası, İstanbul, 1951.
UZLUK, Şehabettin ; Mevlevilikte Resim, Resimde Mevleviler, Ankara, 1957.
ÜLKER, Muammer ;" Süleymaniye Camiindeki Karahisari Yazıları ", Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.63/342, Temmuz-Aralık 1978,
s.12-21.
ÜLKER, Muammer ; Hat Sanatı, Yazma Eserler ve Fermanlar Sergisi, Calligraphy, Manuscripts and Imperial Edicts Exhibition, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, Nisan-April 1983.
ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı- The Art of Turkish Calligraphy from the Begining up to Present, T. İş Bankası
Yayınları, Doğuş Matbaası, Ankara, 1987.
ÜLKER, Muammer ; " Türk Hat Sanatında 16.Yüzyıl, Ünlü Hattatlar " Türkiyemiz, Y.18, Sayılı Matbaası, İstanbul, Şubat 1988, s.18-22 ; "
Famous Calligraphers ", s. 22-27.
ÜLKER Muammer;" Türk Cilt Sanatı ", Sandoz Bülteni, İstanbul 1987, s.13-21.
ÜLKER Muammer ; " Calligraphy ",Tradional Turkish Arts, The Republic of Turkey, Ministry of Culture, Apa ofset Basımevi, İstanbul, s.306355
ÜLKER Muammer ; " Bookbinding ",Tradional Turkish Arts, The Republic of Turkey, Ministry of Culture, Apa ofset Basımevi, İstanbul, s.356365
ÜLKER, Muammer; Hicretin 15.Yüzyılında İslâm Sanatları Sergisi,

Hat Sanatı Yazma Eserler ve Fermanlar Sergisi, İstanbul 1983.
ÜLKER, Muammer; İslam Seçen, Klâsik Türk Cilt Sanatı Duayeni İslam Seçen 45. Sanat Yılı Etkinliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15.05.2008, s.11.
ÜNVER, Ahmed Süheyl; " Siyakat Yazısı ve Kuyudu Atika ", İstanbul Belediye
Mecmuası, 8\87\15 , İstanbul, 1931.
ÜNVER,Ahmed Süheyl; " Türklerde Resim, Tezhip ve Minyatür Tarihi ( Orta Asya
Kısmı )", Akşam Basımevi, İstanbul, 1934.
ÜNVER, A. Süheyl ; " Türk Kalemtraşcıları ", Yücel, C.6, S.34,, İstanbul, 1937.
ÜNVER, A.Süheyl ; " Kalemtraşcılık Tarihimiz ", Tarih Dünyası, C.2, S.13, 1950.
ÜNVER, A. Süheyl ; Karaman Sultanı Mehmed Beyin Hususi Kütüphanesine Ait Bir Kitapta Temellük Kitâbesi, İstanbul, 1946.
ÜNVER, A. Süheyl ; Hekimbaşı ve Hattat Kâtipzade Mehmet Refi', Kemal
Matbaası, İstanbul, 1950.
ÜMVER, A. Süheyl ; Müzehhip Karamemi, Kemal Matbaası, istanbul, 1951.
ÜNVER, A. Süheyl ; Turkish Desings, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1951.
ÜNVER, A. Süheyl ; " Türk Tezyinatı ", Türkiye Turing Otomobil Kurumu Belleteni, S.133, Şubat 1953, s. 12-14.
ÜNVER, A. Süheyl ; Hattat İsmail Zühdü Efendi , Kemal Matbaası, İstanbul,
1953.
ÜNVER, A. Süheyl ; " Tezyini Çifte Besmele, Kemal Matbaası, İstanbul, 1953.
ÜNVER, A. Süheyl ;" Hatat Mustafa Rakım Efendi 1757-1826" , Tarih Dünyası, C.1, S.7, İstanbul, 1950.,
ÜNVER, A. Süheyl ; " Hattat Mustafa Rakım Efendi, Kemal Matbaası, istanbul,
1953.
ÜNVER,Ahmed Süheyl; "Türk Tezyinatında Halkâriye Dair ", Arkitekt, 1938, s.301-
309.
ÜNVER, A. SÜheyl ; "Konya'da Onüç-Onbeşinci Asırlarda Yapılan Kitap Tezhipleri ve Bu İnce Sanatımızın Konya'da Dirilmesi Lüzumu Hakkında " , Konya Mecmuası, S.82, 1945.
ÜNVER, A. Süheyl ; Hattat Ahmed Karahisari, 1469-1556; A Well-Known Turkish
Calligrapher Karahisari Ahmet Efendi 1469-1556, İstanbul, 1948.
ÜNVER, A. Süheyl ; Hattat Ahmed Karahisari, 1469-1556; A Well-Known Turkish Calligrapher Karahisari Ahmet Efendi 1469-1556, Afyon Turizm
Derneği Yayınları, İstanbul, 1964.
ÜNVER, A. Süheyl ; Fatih Devri Hattatlarından I Amasyalı Hamdullah Efendi ve Tıp Tarihimizdeki Yeri, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, , S.48, İstanbul, 1953.
ÜNVER, A. Süheyl ; Türk Yazı Çeşitleri ve Faideli Ba'zı Bilgiler, Yeni Laboratuvar Yayınları, No.9, İstanbul, 1953.
ÜNVER, A.Süheyl ; Eski Fatih Camii Bir Çini Pano, İstanbul, 1953, 50 Sanatsever Serisi No.10.( Çiniyi Haz. Muzaffer Batur ).
ÜNVER, A. Süheyl ; Hattat Mahmud Celâleddin Efendi ve İstanbul Fethini Müjdeleyen Hadis, Kemal Matbaası , İstanbul, 1953.
ÜNVER, A. Süheyl ; Fatih Devri Nakışhanesi ve Baba Nakkaş Çalışmaları, İstanbul, 1958.
ÜNVER, A. Süheyl ; " L'ornamentation du Livre Seldjoukide Anatolien " Atti del
Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca, Venezia, 1965,
s.273-275.
ÜNVER, A. Süheyl ; " Anadolu Selçuk ve Beğlikleri Kur'an-ı Kerim Hattatları ve Tezyinatı Üzerine", VI. Türk Tarih Kongresi, 20-26 Ekim
1961, Kongreye Sunulan Tebliğler, 1967, s.130-140.
ÜNVER, A. Süheyl ; " Çok Sayıda Kur'an-ı Kerim Yazan Hattatlarımıza Dâir", Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, S.4-5, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1967, s.85-91.
ÜNVER, A. Süheyl ; Ustası ve Çırağığle Hezargradlı Zâde Ahmed Ataullah, Hayatları ve Eserleri, Tege Loboratuvarı Yayınları, Kemal Matbaası, İstanbul, 1955.
ÜNVER, A. Süheyl ; Hilye-i Saaded Hattat Mehmed Şevki ( 1829-1888) Inkilap
Kitabevi, İstanbul, 1953.
ÜNVER, A. Süheyl ; Hattat Kazasker Mustafa İzzet. Hayatı ve Eserleri, Kemal
Matbaası, İstanbul, 1953.
ÜNVER, A. Süheyl ; Hattat Karahisari Ahmed Efendi ve Altunlu Besmelesi, Kemal
Matbaası, İstanbul, 1953.
ÜNVER, A. Süheyl ; " Hattat Şeyh Hamdullah ve Fatih İçin İstinsah ettiği İki Mühim Tıbbi Eser, İstanbul Üniversitesi Tıp tarihi Enstitüsü Yayınları No. 48, İstanbul , 1953
ÜNVER, A. Süheyl ; " Baba Nakkaş", Fatih ve İstanbul, C.2, S.7, Mayıs 1954,
s.169-188
ÜNVER, A. Süheyl ; " Les Arts Dècoratife Turcs le Règne de Fatih ", Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.148, Mayıs, 1954, s.32-34.
ÜNVER, A. Süheyl ; Reisü'l-Hattatin Hacı Kâmil Akdik, Hayatı ve Eserleri, Kemal
Matbaası, İstanbul, 1954.
ÜNVER, A. süheyl ; " Müzehhip ve Çiçek Ressamı Üsküdarlı Ali ve Eserleri,
İstanbul, 1954.
ÜNVER, A. Süheyl ; Hattat ve Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer ( 1869-1946).
Hayatı ve Eserleri, Kemal matbaası, İstanbul, 1955.
ÜNVER, A. Süheyl ; Mehmed Esat Yesari. Hayatı ve Eserleri, Kemal Matbaası,
istanbul, 1955
ÜNVER, A. Süheyl ; Hattat Şefik Bey (1819-1880) hayatı ve Eserleri, Kemal
Matbaası, İstanbul, 1956.
ÜNVER, A. Süheyl ; Fatih Devri Hattatlarından Amasyalı Hamdullah Efendi ve Tıp
Tarihimizdeki Yeri, Kemal Matbaası, İstanbul, 1953.
ÜNVER, A. Süheyl ; Fatih Devri Saray Nakışhanesi ve Baba Nakkaş Çalışmaları -An Album of decorations and writings belonging to the age
of Sultan Mehmed to Conqerer, Kemal Matbaası, İstanbul, 1958.
ÜNVER, A. Süheyl ; Hattat Ali bin Hilâl. Hayatı ve Yazıları, Kemal Matbaası,
İstanbul, 1958.
ÜNVER, A. Süheyl ; Hattat Mehmed Hulusi, Kemal Matbaası, İstanbul, 1958.
ÜNVER, A. Süheyl ; XVII inci Asırda 6 Türk Buketi- Six Turkish bouquets belonging to the seventeenth centur, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1958.
ÜNVER, A. Süheyl ; Turkish Desings, Maarif Basımevi, İstanbul , 1958.
ÜNVER, A. Süheyl ; Leylek Dede " Dede Stork ", İstanbul, 1958.
ÜNVER, A. Süheyl ; " Türk Yazı Tarihi Hakkında ", Türk Yurdu, C.2, S.4, 1960,
s.41-42.
ÜNVER, A. Süheyl ; " XV inci Yüzyılda Türkiye'de Kullanılan Kağıtlar ve Su Damgaları, Belleten, C.XXVI, S.104, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 1962, s.739-762.
ÜNVER, A. Süheyl ; " Divitcilerimiz ve Eserleri", Türk Etnografya Dergisi,
S.VI, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1964, s. 90-97.
ÜNVER, A. Süheyl ; " Türk İnce El Sanatları Tarihi Üzerine", Atatürk Konferansları Serisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1964, s. 103-153.
ÜNVER, A. Süheyl ; Türk Sanat Tarihinde Edirnekâri Lâke İşleri ve Sanatkârları,
Vakıflar Dergisi, S.6, İstanbul 1965, s. ?????
ÜNVER, A. Süheyl ; " Hattat Hafız Osman ve Yazdığı Kur'an-ı Kerimler ", Türk Yurdu, C.6, S.9, Eylül 1967, s.5-9.
ÜNVER, A. Süheyl ; 50 Türk Motifi, Doğan Kardeş Yayınları Basımevi, İstanbul,
1967.
ÜNVER, A. Süheyl ; Yazdığı Kur'an-ı Kerimlerle Meşhur Hattat Hafız Osman Efendi-Introduction to a photoreproduction of Kur6an writen by Hafız Osman, İstanbul, 1986.
ÜNVER, A. Süheyl ; " Türk süslemesinin Dünü ve Bugünü ", Önasya, C.VI, S.67-
68, Mart-Nisan 1971, s.4-5.
ÜNVER, A.Süheyl ; " Selçuklu Türkleri Besmelelerinden Birkaç Örnek ", Sanat, Kültür Bakanlığı Yayınları, S. 6, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1977, s.30-35.
ÜNVER, A. Süheyl ;" Türk Sanatında Çiçekler ve Buket ", Türkiyemiz, S.22, Apa
Ofset Matbaası, İstanbul, Haziran 1977, s.14-17.
ÜNVER Süheyl-AKAR, Azade ;" Sultan Ahmet Türbesi'nin Farkına Varılmayan Bir Güzelliği", Kültür ve Sanat, Kültür Bakanlığı Yayınları, S.4,
Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1976, s.92-93.
ÜNVER ( MESARA), Gülbin ; Osmanlı Sanatında Vazolu ve Vazosuz Çiçek Demetleri, Flower Bauquets Wihhout With and Vases in The Ottoman Art ", Vakıflar Dergisi, S.IX, Ankara 1971, s. 321-325.
A. ÜNVER A.Süheyl ; Bir Zamanın Reisü'l Üleması Ardından, İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi İdari İlimler Enstitüsü S.S.Onar Aramağanından Ayrıbasım., İstanbul 1977.
ÜNVER A.Süheyl ; İstanbul Fethinden Sonra İlim ve Sanat, Fethin 511. Yıldönümü Konferanslarından Ayrıbasım, İstanbul 1964.
ÜNVER A.Süheyl ; " Edirne'de Üç ŞerefeliCamiin Avlusu Kubbeleri İçindeki Devrinin Süsleri Hakkında, Arkitekt, Ayrıbasım, İstanbul, 1949.
ÜNVER, A.Süheyl ;" İkinci Selim'e Kadar Osmanlı Hükümdarlarının Hususi Kütüphaneleri Hakkında ", IV.Türk Tarih Kongresi, Ankara 10-14 Kasım 1948, Kongreye sunulan tebliğler, Ankara 1952, s.294-312.
ÜNVER A.Süheyl ; Bursa'da Muradiye'de Eski Bir Evin İç Süslemeleri Hakkında, İstanbul 1947.
ÜNVER A.Süheyl ; " Altınla Yapılmış Tezhipli Eserlerimiz, THY Magazin, S.6, 20 Ocak 1974.
ÜNVER A.Süheyl ; " Anadolu Selçukluları Kitap Süsleri ve Resimleri, Türk Tarih Kurumu Atatürk Konferansları, C.V, 1971-72, TTK Basımevi, Ankara, 1975.
ÜNVER A.Süheyl ; Kaplarda Türk Tezyinatı Örnekleri, İstanbul 1943.
ÜNVER A.Süheyl ; The History of Tulips in Turkey, The Daffodil And Tulip Year Book 1969, London, October 1968, pp.46-53.
ÜNVER A.Süheyl ; " The Narcissusin the History of Flowers in Turkey,The Daffodil And Tulip Year Book 1968, London, Novenber 1967, pp.6775.
ÜNVER A.Süheyl ; "Edirne Sarayında Kum Kasrı, Arkitekt Neşriyatı, Nu.5, İstanbul 1940.
ÜNVER A.Süheyl ; " Çiçek Tarihimizde Türk Karanfilleri, Türk Etnografya Dergisi, S.IX, 1966, Ayrıbasım, Ankara 1967.
ÜNVER A.Süheyl ; " Edirne'de Mimari Eserlerimizdeki Tabii Çiçek Süslemeleri Hakkında, Vakıflar Dergisi, S.V, Ankara, 1962, s.15-19.
ÜNVER A.Süheyl ; " Çiçek Ressamı Mehmed ve Bir Demeti, 50. Sanat Sever Serisi 8, İstanbul 1953.
ÜNVER A.Süheyl ; Hattat Bağdadi Ali İbn Hilâl, Cairo, 1958.
ÜNVER A.Süheyl ; " Türk Tezyinatında Halkâriye Dair", Arkitekt, İstanbul 1938, s.301-309.
ÜNVER A.Süheyl ; Müzehhip Kara Memi, İstanbul 1951.
ÜNVER A.Süheyl- SÖZER Mihriban ; Çinili Köşkün Altın Renkli Nakışları, Arkitekt Neşriyatı, No.12, İstanbul 1943.
ÜSTÜN Ayşe; Sadberk Hanım Müzesi'nde Bulunan Hilye-i Şerif Levhalrı ve Tezhip Özellikleri,Topkapı Saratı Müzesi XII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, İstanbul 1-6 Haziran 1992.
ÜSTÜN Ayşe; Necip Paşa Kütüphanesindeki Yazmaların Tezhip Bakımından Önemi, Türk Kültüründem Tire Sempozyumu, Tire 4-5 Eylül 1993,
ÜSTÜN Ayşe; " Tire Necip Paşa Kütüphanesinde Bulunan Ciltli Yazma Eserlerin Tanıtımı ve Korunması Hakkında Öneriler ", XI.Vakıf Haftası, Ankara 6-12 Aralık 1993,
WAJDA, Georges ; Album de Palèographie Arabe, Paris, 1958.
WIET, G.; Matèriaux pour un corpus inscriptionum Arabicarum Première Partie,
Egypte, Cairo, 1929-30.
YADA,S.; "Sanat Olarak Yazı", Ankara Sanat, C.II, S.20, Ankara, 1967, s.10-11.
YAĞMURLU, Haydar ; " Tezhip Sanatı Hakkında Genel Açıklamalar ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde İmzalı Eserleri Bulunan Tezhip Ustaları", Türk Etnografya Dergisi, S.XIII, Ankara, 1973, s.104
YAMANLAR MİZUNO, Minako ; " Hatai Motifinin Menşei ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan
bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 120.
YAZANSOY, Cenap ; " Bir Hat Kolleksiyonu ", Türkiyemiz, Apa Ofset Basımevi,
İstanbul, Haziran 1983, s.23-28.
YAZICI, Mustafa ; " Hat Sanatının Zirvesine Ulaşan Sportmen Hattatlarımızdan Şeyh Hamdullah ", Mesleki ve Teknik Öğretim, C.18,
S.210, Ağustos 1970, s.21-24.
YAZIR, Mahmud; Siyakat Yazısı, Cumhuriyet Basımevi, İstanbul, 1941.
YAZIR, Mahmud ; Eski Yazıları Okuma Anahtarı, Cumhuriyet Basımevi, İstanbul, 1942 .;( 2,3. Baskıları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
yapılmıştır. 1978).
YAZIR, Mahmud Bedreddin ( Hz:Uğur Derman); Medeniyet Aleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli,I ve II.Ks., Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, Ayyıldız Matbaası, Ankara , 1972 ( I. Ks.) Ankara, 1974 ( II. Ks.).
YETKİN, Suud Kemâl ; İslam Sanatı Tarihi , Ankara Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1965. ????
YÜCEL, Erdem ; "Hat Sanatı", Tarih Mecmuası, Tifdruk Matbaası, İstanbul,1965,
C.1, S,7, s.44-48.
YÜCEL, Erdem ; " Türk Süsleme Sanatını Yaşatan Eller ", Arkitekt, C.40, S.342,
1971, s.92.
ZAYN AL-DİN, Naci ; Musavverü'l Hat El Arabi, Bağdad, 1968.
ZAYN AL-DİN, Naci ; Bedayiü'l-Hattaü'l-Arabi, Bağdad, 1972, Beyrut 1394/1974.
AL-ZUBAİDİ, Muhammed Murtaza ; Hikmat al-ishraç ilâ kuttab al-afaq, Edited by
'Abd al-salam Harun, Cairo, 1954

ƒ

MİNYATÜRLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA


AÇIKGÖZ, Namık ;" Minyatür Penceresinden Doğu ve Güney-doğu Anadolu " Kültür ve Sanat, S. 7, T.İş Bankası Yayınları, Ajans-Türk Batbaası, Ankara, Eylül 1990, s.75-79. ; Eastern Southeastern Anatolia through A Window of Miniature, s.95.

ADIVAR, A. Adnan ; La Sience chez les Turcs Ottomans, Paris,1939.
AHMAD, M.I.; "The Muslims and the Art of Painting", Majallat al-Azhar, S.20, 1951, pp.605-609; S.21, 730-735; S.22, 943-945; S.23, 1952, 147-151; 468-472. (Arapca )

AHMET TEVHİT; " Hünernâme", Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 2/1, İstanbul, 1328, s.103.
AĞAOĞLU, M ; "Preliminary Notes on Some Persian Illusrated in the Topkapı
Sarayı Müzesi, Part. I", Ars Islamica, I, l934, s. 183-199.
AINI, K.S.;" Some New Documents on Tajik Miniature Painting of the 16th Century ", Trudy Akademii Nauk Tadzhikskoi, S.42, 1956, pp.33-47.( Rusca )
AINI,K.S.; "Some Features of the Timurid Miniatures", Narody Azii i Afriki, 1971, pp.141-143.
AINI, K.S.; " Miniatures in the Shahnameh Manuscripts from Leningrad and Several Questions about the Orgin ofPersian Miniatures", In Iskusstvo i Arkheologiya Irana, Ed. H.K.Karpova,Moskow 1971, pp.9-19.
AKALAY ( TANINDI), Zeren ; Osmanlı Tarihi İle İlgili Minyatürlü Yazmalar. Şahnameler ve Gazanâmeler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi ( Basılmamış Doktora Tezi), 1972.
AKALAY( TANINDI), Zeren; " Tarihi Konuda Osmanlı Minyatürleri",Sanat Tarihi
Yıllığı, S.II, 1966-68, İstanbul 1968, s.102-116.
AKALAY( TANINDI),Zeren; "Tarihi Konularda Türk Minyatürleri ",Sanat Tarihi
Yıllığı, S.III, 1969-1970, İstanbul 1970, s.151-166.
AKALAY(TANINDI), Zeren ;" Topkapı Sarayı Müzesi Hazine 753 No.lu Nizami Hamsesi'nin Minyatürleri ", Sanat Tarihi Yıllığı, S.V,1973, s.389-409.
AKALAY( TANINDI), Zeren ; " The Forrerunners of Classical Turkish Miniature Painting ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.31-47.
AKALAY(TANINDI), Zeren; " Emir Hüsrev Dehlevi'nin 1496 Yılında Minyatürlenmiş
Heşt Bihişt'i ", Sanat Tarihi Yıllığı, S. VI, 1976, s.347-373.
AKALAY, Zeren; "Emir Hüsrev Dehlevi ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde Bulunan Minyatürlü Eserleri ", Kültür ve Sanat, Kültür Bakanlığı Yayınları,S.5, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Ocak 1977, s.8-19.
AKALAY, Zeren; " Klasik Türk Minyatür Resimlerinin ÖncüleriForerunners of the Classical Turkish Miniature", Sanat Dünyamız, Tifdruk Matbaacılık, İstanbul, Mayıs 1976, s. 14-23.
AKALAY (TANINDI), Zeren ; " Minyatürlü Bir Coğrafya Kitabı ", Kültür ve Sanat, Kültür Bakanlığı Yayınları, S.4, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1976, s.60-71.
AKALAY (TANINDI), Zeren ; XVI.Yüzyıl Nakkaşlarından Hasan Paşa ve Eserleri, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 15-20 Ekim 1973, Tebliğler 3. Türk Sanatı Tarihi, s.607-626, İstanbul, 1979.
AKAR, Metin ; " Nasreddin Hoca " , Lâle, Türk petrol Vakfı yayınları, S.4,

Aralık 1986, Renkler Matbaacılık, İstanbul , s. 20-31.
AKIMUSHKİN, O.F.;"Legent about the Artist Behzat and the Calligraphier Mahmud Nishapuri ", Narody Azii i Afriki,1963, pp.140-143.
AKIMUSHKİN, O.F.;Persian Manuscripts in the Instituteof Asian People, Moscow, 1964.( Rusca )
AKİMUHKİN, O.F. - IVANOV, A.A.; Persidkie Miniaturi XIV-XVII, Moscow,1968.
AKURGAL, Ekrem-MANGO,C.-ETTINGHAUSEN, Richard ; Les Trèsors de Turqie, Geneva,
1966.
AMJAD ALI, S.; "Muslim Painting " Pakistan Quarterly, C.2,S.4, 1952, pp.8-13; 63-64.
ALİ Mustafa ; Menakıb-ı Hünerveran, İstanbul, 1926.
ALİ Mustafa ; Menakıb-ı Hünerveran ( Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları), Haz. Dr. Mujgân Cunbur, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara1982,
ALİ Mustafa (Gelibolulu); Künhülahbar, İstanbul Üniversite Kütüphanesi, M.S.5959, İstanbul 1227.
ANAFARTA, Niğar ; Topkapı Sarayı Padişah Portreleri, Doğan Kardeş Yayınları,
Doğan Kardeş Matbaacsı, İstanbul, 1966.
ANAFARTA, Nigâr ; Hünername Minyatürleri ve Sanatçıları, İstanbul, 1969.
AND,Metin; Kırk Gün Kırk Gece, İstanbul, 1959.
AND, Metin ; Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları, Ankara, 1982.

AND, Metin ; Sellection of 33 Turkish Miniature, İstanbul 1983.
AND, Metin; Turkish Miniature Painting. Ottoman Period, İstanbul, 1987.
AND, Metin ; " 17.Yüzyıl Türk Çarşı Ressamlarının Padişah Portreleri ", Türkiyemiz, Y.19, S.58, Sayılı Matbaa, İstanbul, Haziran 1989, s.4-9 ; Sultan Portraits Executed by Turkish Seventeenh Century Bazaar Painters, s. 9-13.
AND, Metin ; " Eski Edebiyatımızda Dramatik Bir Tür: Maktel ve Minyatürlü Maktel Yazmaları ", Türkiyemiz, Y.20, S.61, Tayf Ofset Matbaası, İstanbul, Haziran 1990, s.4-12; Maktel. a Semi-Dramatic Form in Turkish Literature and Some Illustrated Maktel Manuscripts, s.12-15.
AND, Metin ; " Eski Seyirci İçin Türk Sanat Dansları Kadın Danscılar
( çengiler ) ", Türkiyemiz, Y.21, Tayf Ofset Matbaası, İstanbul, Şubat 1991, s.16 19; Turkish Dancing as Spectaclei Dancing Grils, s. 19-23.
AND, Metin ; " Bir Renaissance İnsanı: Matrakcı Nasuh", Kültür ve Sanat, S.3, T. İş Bankası Yayınları, Pan Matbaası, Ankara, Ağustos 1989, s.14-19 ; A Man of Renaissance: Matrakcı Nasuh, s.87.
AND, Metin ; " Türk Minyatüründe Kuşlar " , Kültür ve Sanat, T.İş Bankası Yayınları, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, S.5, Mart 1990, s.10-18.; Turkish Miniatures Depicting Birds, s. 89.
AND, Metin ;" Türk İslâm Minyatüründe Bilimle İlğili Konular ", Kültür ve Sanat, T. İş Bankası Yayınları, S.7, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, Eylül 1990, s.17-23 ; Turco-Islamic Miniatures on Scientific Subjects, s.87.

ANET,C.; Miniaturmalerei im Islamischen Orient, Berlin, 1922. ARNOLD,T.W.; The Court Painters of the Grand Mongols, Oxford, 1921. ARNOLD,T.-GROHMAN,W.; The Islamic Book, Floransa-Paris,1929. ARNOLD,T.W.; Painting Islam, Oxford 1928; Yeni Baskı, New York, 1965.
ARNOLD, T.W.; The Miniatures in the Hilali's Mystical Poem, The King and Dervish, Vienna,1926.
ARSEVEN, Celâl Esad ; " Minyatür " maddesi, Sanat Ansiklopedisi, C.III, İstanbul, 1950, s.1415-1427.
ASHRAFI,M.M.; The Bukhara School of Painting, Dushanbe, 1974. (Rusca)
ASHRAFI,M.M.;" The Bukhara School of Painting ", In the Arts of the Book in Cenral Asia, Ed. B.Gray, Unesco, Paris 1979. pp. 249-272.
ASHRAFI,M.M.; Persian-Tajik Poetry in 14 th-17th Centuries Miniatures, Dushanbe, 1974 (Rusca ve İngilizce ).
ASHRAFI,M.M.; " On the Works of The Bukhara Artist Mahmud Mozaahheb ", Narody Azii i Afriki, 1975, pp.143-148.( Rusca ).
ASHRAFI,M.M.; Sixteeth-Century Miniatures Illustrating Manuscript Copies of the Work of Jami from the USSR Collections, Moskow, 1966. ( Rusca-İng.).
ASLANAPA, Oktay ;" Türkische Miniaturmalerei am Hofe des Eroberers in İstanbul", Ars Orientalis, S.I, 1954, s.77-84.
ASLANAPA, Oktay ; Turkish Arts. Seljuk and Ottoman Carpets Tiles and Miniature
Painting, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1961.
ASLANAPA, Oktay ; Türk Sanatı. Selçuk ve Osmanlı Devri Halıları, Çini ve
Minyatür Sanatı, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1962.
ASLANAPA, Oktay ; " XIV. Yüzyılda Minyatür Sanatı", Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı ( 14. Yüzyıl), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Tifdruk
Matbaası, İstanbul, 1977, s.53-55.
ASLANAPA, Oktay ; " Osmanlı Minyatürleri'nin Üslûbu ",Kaynaklar,S.1, Şekerbank Yayınları, Emek Matbaası, İstanbul, Eylül-Ekim-Kasım 1983, s.65-68.
ATASOY, Nurhan ; Nakkaş Osman'ın Eserleri ve Osmanlı Minyatür Sanatına Getirdiği Yenilikler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Basılmamış Doktora Tezi), 1962.
ATASOY, Nurhan ; " Türk Minyatüründe Tarihi Gerçekcilik ( 1579'da Kars )",
Sanat Tarihi Yıllığı, S.I, 1964-65, İstanbul, 1965, s.103-109.
ATASOY, Nurhan; " 1510 Tarihli Memlûk Şehnamesinin Minyatürleri",
Sanat Tarihi Yıllığı, S.II, 1966-68, İstanbul, 1968, s.49-69.
ATASOY, Nurhan ; " Un Manuscrit Mamluk İllustrè du Sahnama", Revue des Etudes Islamiques, XXXVII, 1969, s.151-158.
ATASOY, Nurhan ;" 1558 Tarihli 'Süleymanname' ve Macar Nakkaş Pervane", Sanat Tarihi Yıllığı, S.III, 1969-70, İstanbul, 1970, s.167-196.
ATASOY, Nurhan ; " Minyatürlerde Türk Büyükleri ve Alp Arslan ", İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S.2, İstanbul Ekim
1971, s.59-64.
ATASOY,Nurhan ; " Nakkaş Osman'ın Padişah Portreleri Albümü", Türkiyemiz, Y.2, S.6, İstanbul, Şubat-1972, s.2-14.
ATASOY, Nurhan ; " Minyatürlerde Türk Donanması ", Türkiyemiz, S.17, Apa Ofset
Basımevi, İstanbul, Ekim 1975, s. 2-8.
ATASOY, Nurhan ; " Matrakcı's Representation of the Seven-Towered Tpokaapı Place ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.93-101.

ATASOY,Nurhan-Çağman,Filiz ; Turkish Miniature Painting, İstanbul,1974,
ATASOY Nurhan ; Türk Minyatürlerinden Üç Günlük Hayat Sahnesi, Sanat Tarihinde Doğudan Batıya, Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, Sandoz Kültür Yayınları, No.II, İstanbul 1989.
ATEŞ,Ahmet ; "Farsça Eski Bir Varka ve Gülşah Mesnevisi", Türk dili ve Edebiyatı Dergisi, S.V, 1953, s.33-50.
ATEŞ, Ahmet ; " Un vieux poème romanesque Persan; rècit de Warka et Gulshah ", Ars Orientalis, S.IV:, 1961, s.143-152.
ATIL, Esin ; Surname-i Vehbi, An Eighteenth-Century Ottoman Book of Festivals, University O Michigan, 1969 (Doctoral dissertation published by Universty Mikrofilms, Ann Arbor, Michigan),
ATIL,Esin; Levni ve Surname, Koçbank, İstanbul 1999.
ATIL, Esin ; Exhibition of 2500 Years of Persian Art, Washington D.C. 1971.
ATIL, Esin ; Ottoman Miniature Painting under Sultan Mehmed II, Ars Oriantalis,
S,IX, 1973, S.103-120.
ATIL, Esin ; " Ahmed Nakşi, An Eclectic Painter of the Early 17 th Century ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest
September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.103-121.
ATIL, Esin ; The Arts of the Book. Turkish Art, Edided by Esin Atıl, WashingtonD.C. Smitsonian Isntitution Press and New York, 1980.
ATIL, ESİN ;Islamic Art And Patronage Treasures From Kuwait. The AlSabah Collection, New York 1990, Edided. Esin Atıl,
ATIL, Esin ; Art of the Arab Word, Catalogue of an Exhibition, Washington D.C., Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 1975.
AYBEY,Neşe ; " XX. Yüzyılda Türk Minyatür Sanatı", Sanat Dünyamız, Y.6, S.16, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Mayıs 1979, s.37-40.; The Art of the Turkish Miniature in the 20th Century, s.41-43.
ATBEY, Neşe ; " XX. Yüzyılda Türk Minyatür Sanatı- The Art of the Turkish Miniaturein 20th Century", Sanat Dünyamız, Y.6, S.16, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Mayıs 1979, s.37-43.
BAĞCI Serpil; " Takdim Minyatürlerinde Farklı Bir Konu: Süleyman Peygamber'in Divanı", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s.35-59.
BAĞCI, Serpil;Âdemden III. Mehmed'e: Silsilenâme, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.188-201.
BAĞCI, Serpil;Elyazmalarından Albümlere:III.Mehmed, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.216-295.
BAĞCI,Serpil-ÇAĞMAN,Filiz-RENDA,Günsel-TANINDI,Zeren; Osmanlı Resim Sanatı,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2006.

BAQIR, M. ; Miniatures in Lahore Museum Collections, Lahore,1964.
BASHA, H. ;Islamic Painting inthe Middle Ages, Cairo, 1959 ( Arapca )
BAYRAM, Sadi ; Musavvir Hüseyin Tarafından Minyatürleri Yapılan ve Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Muhafaza Edilen Silsile-nâme, Vakıflar Dergisi, S.XIII. Başbakanlık Matbaası, Ankara . 1981. s.253-338.
BAYRAM, Sadi ; Vakıflar Genel Müdürlüğü'unde Bulunan 1682 Tarihli Silsile-Nâme, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıfbank Kültür Hizmeti, Grafiker Ltd. Şti.,Ankara 2000, (Tıpkıbasım ve eki ), s.7-40.
BAYRAM,Sadi; The 1682 Silsil-name at the Prime Ministry General Directorate Foundations of Pious, Ankara, 2000, Pirnt by GrafikerLtd.Şti.pp.1-31
BAYRAM, Sadi ; Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki Madalyonlu Silsilenâme'de Doğu Anadolu ve Batı Asya, VIII. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1981, C.II, s.645-657, Lev. 331-353.
BAYRAM, Sadi ; Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki Madalyonlu Silsilenâme, Vakıflar Dergisi. S.XXVIII, Ankara 2004, s.315-363.
BAYRAM, Sadi ; Medallioned Genealogies ( Silsilenâmes), Fifth International Congress Turkish Arts, Akademia Kiado, Budapest, 1978, s.161-166.
BAYRAM, Sadi ; Madalyonlu Silsilenâmeler, Milli Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları, S.3, Mart 1977, Ongun Kardeşler Matbaası, s.69-73.
BAYRAM, Sadi ; " Haza Kitab-ü Silsilenâme" And " Subhetu'l Ahbar " From The National Library of Austria ,V th, International Congress Turkish Art, Budapest, 1975, Magyar Nemzeti Muzeum, s. 33-35.
BAYRAM, Sadi ; Medallioned Genealogies, Image, S.30, Desen Matbaası, Ankara,
1990, s.11-15.
BAYRAM, Sadi ; The 1598 Zübdetü't-Tevarih At The Chester Beatty Library In
Ireland, Image, S. 44, Desen Matbaası, Ankara, 1991, s.3-8.
BAYRAM, Sadi ; " İrlanda-Dublin,Chester Beatty Library'de Minyatürlü Bir Osmanlı

Tarihi ( Zübtetü't-Tevarih), Kültür ve Sanat, S. 12, Aralık, 1991, Ajans-Türk Matbaasi, Ankara, 1991, s.63-68 ; The Zubdat-ut Tawarikh of 1598 at The Chester Beatty Library in Irland, s.93.

BEAR, Eva ; " Representations of Planet-Children in Turkish Manuscripts ", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, S.XXXI/3, London 1968, s.525-533.

BERCHEM, Van Max ;" Schriftmodelle aus der Kanzlei der Timuriden, Persien und benachbarte Laender, 14.und 15. Jahrhundert.Kais, Yıldız-Bibliothek, Konstantinopel", Meisterwwerke Muhammedanischer Kunst in München, München, 1912.
BERK, Nurullah ; La Peinture Turque, Ankara, 1950.
BERK, Nurullah ; " Çağdaş Resmimizde Eski Gelenekler ", Yıllık Araştırmalar Dergisi, S.II, 1957(1958), s.193-197.
BERLİN. KÖNIGLICHE MUSEEN, Katalog der Sonderausstellung Orientalishcher Buchkunst, Handschriften unde Miniaturen aus den Landern, des Islam und aux Ost-Turkistan, Feb.-March 1910, Berlin 1910.
BERLİNER MUSEEN, 8.1976, Berichte aus den Staatlichen Museen Preussischer
Kulturbesitz.
BETZ, G.; Oriantalische Miniaturen, Braunschweig,1965.
BLOCHET, E.; Les Enluminures des Manuscripts Orientaux, Paris, 1926.
BINNEY, Edwin ; Turkish Miniature Painting and Manuscripts, New York and Los
Angeles, 1973.
BİNNEY, Edwin ; " A Lost Manuscript of Murad III. ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.191-202.
BINNEY,Edwin ; 3rd. Turkish Treasures From the Collection of Edwin Binney, 3rd. Text and Catalogue by Edwin Binney, 3rd. With Sections on
Ceramics and Textile by Walter B. Denny, An Exhibition at the Portland Art Museum, January 16-Febrruary 18, 1979, Portland, Oregon 1979.
BİNARK, İsmet ; " Türk Minyatür Sanatı ", Türk Kültürü, S.92, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1970, s.28-41.
BİNARK, İsmet ; " Osmanlı-Türk Ordusuna Ait Savaş Tasvirleri ", Önasya, C.III,
S.35, Ayyıldız Matbaası, Ankara , Temmuz 1969. s.6-7.
BİNARK, İsmet ;" İslâmiyette Resim Sanatının Yeri ( Sosyal-psikolojik bir araştırma)", Önasya, C.III, S.36, Ayyıldız Matbaası, Ankara, Ağustos 1969, s.7 10.
BİNARK, İsmet ; " İslâm'da Resim Sanatı ", Hayat tarih Mecmuası, C.2, S.8, s.16-20.
BİROL,İnci A.-DERMAN , Çiçek; Tezyini San'atlarda Motifler, İstanbul 1991.
BLAUSTEINER, Kurt ; Beispiele Osmanischer Buchkunts aus der Zeit Sultan Selim II. und Sultan Murads III. ", Wiener Beiträge zur Kunst-und Kulturgeshicte Asiens, S.X, 1936, s.34-55.
BLOCHET, E. ; Peintures des manuscrits arabes, persans et turcs de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1910.
BLOCHET, E. ; Les peintures des manuscrits orientaux de la

Bibliothèque Nationale, Paris, 1914-1920.
BLOCHET, E. ; Catalogue des Manuscrits Turcs, Paris, 1922-23.
BLOCHET, E.; ( Çev.M.Fuat Köprülü) " Mazdeizm'in Türk Kavimlerinin İtikatları Üzerindeki Tesiri", Milli Tetebbular Mecmuası, MartNisan, 1331, s.273-305.
BLOCHET,E. ; Catalogue des Manuscrits Turcs de la Bibliothèque Nationale de Paris, Paris, 1932.
BROCKELMANN, C. ; Verzeichnis der arabischen, persischen, türkischen und hebräischen Handschriften der Stadbibliothek zu Breslau, Breslau, 1903

BROCKELMANN, C. ; Catalog der orientalischen Handschriften der Stadtbibliothek zu Hamburg, Hamburg, 1908.
BUSSAGLI, Mario ; Die Malerie in Zentalasien, Cenevre, 1963.
CAPALLEN, Jürg Meyer ; " Sultan Portraits in Europeean Printed Books of the 16th Century ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23 27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 48.
CATELLI, M.A. ;"Seljuk Art: Miniatures", In Ency.Wold Art, C.12, 1966, pp.876-877.
COHRAN, Alex Smith ; A Catalogue of the Collection of Persian Manuscripts, including also some Turkish and Arabic, presented to the Metropolitan Museum of Art, New York, 1914.
COOMARASWAMY, Ananda K. ; " Miniatures from Turkish and Persian books of fables", Bulletin of the ( Boston) Museum of Fine Arts, XXVI, 1928, 89-91.
COOMARASWAMY, Ananda K.; Les Miniatures Orientales de la Colection Gloubew au Museum of Fine Arts de Boston, Ars Asiatica, S.XIII,
Paris-Bruxellos, 1929.
COSTELLO, Cathleen ; " Les Miniatures Anciennes de la Turquie", Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.236, Eylül 1961, s.27-28.
COSTELLO, Cathleen ; " Les Miniatures Anciennes de la Turquie", Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.240, Ocak 1962, s.33.
CRESWELL, K.A.C.; A Bibliography of Painting in Islam, Cairo,1953.
CRESWELL,K.A.C. ;" The lawfulness of Paintingin Early Islam ", Ars Islamica, S.11-12, 1946, pp.159-166.
CRESWELL, K.A.C. ; A Provisional Bibliography of Painting in Muhammadan Art, London, 1922.
CUNBUR, Mujgân ; " Türk Kitap sanatlarına ve Minyatürlerine Genel Bir Bakış", Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C.XVII, S.2, 1968, s.75-82.
ÇAĞMAN, Filiz ; Şahname-i Selim Han ve Minyatürleri, Sanat Tarihi Yıllığı, S.V,
1972-73, İstanbul, 1973, s.411-443.
ÇAĞMAN, Filiz ; " The Miniatures of the Divan-i Hüseyni and the Influence of Their Style", Fifth International Congress of Turkish
Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.231-259.
ÇAĞMAN, Filiz ;" Türk Minyatür Sanatının İslâm Sanatındaki Yeri ", İslâm Sanatında Türkler ( Turkish Contribution to Islamic Arts),
İstanbul, 1976. s.85-117.
ÇAĞMAN,Filiz ; The Miniatures of the Divan-ı Hüseyni and the Influence of Their Style, Fifth International Congress of Turkish Art, s.231-259,
Budapest, 1978.
ÇAĞMAN, Filiz ; XVI. Yüzyıl Sonlarında Mevlevi Dergâhlarında Gelişen Bir Minyatür Okulu, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 15-20 Ekim 1973, Tebliğler, 3.Türk Sanatı Tarihi, s.651-677.
ÇAĞMAN,Filiz ; Turkish Miniature Painting, Art and Architecture of Turkey,
s.222-247, Edit by Ekrem Akurgal, Fribourg, 1980.
ÇAĞMAN, Filiz ; Osmanlı Sanatı, Anadolu Medeniyetleri III. Selçuklu/Osmanlı, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul 22 Mayıs-30 Ekim 1983, İstanbul, 1983, s. 97-323.
ÇAĞMAN Filiz ; Sultan Sencer ve Yaşlı Kadın Minyatürlerinin İkonografisi ", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı,Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s.87-116.
ÇAĞMAN Filiz ;" Miniature ",Tradional Turkish Arts, The Republic of Turkey, Ministry of Culture, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, s.182-227
ÇAĞMAN, Filiz ; "Şahname-i Selim Han Minyatürleri", Sanat Tarihi Yıllığı, S.V, 1973, s.411-442.
ÇAĞMAN, Filiz ; " Türk Minyatür Sanatının İslâm Sanatındaki Yeri", İslâm Sanatında Türkler, İstanbul 1976, s.84-88.
ÇAĞMAN, Filiz; "Anadolu Türk Minyatürü", Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C.V, 1982, s.929-951.
ÇAĞMAN, Filiz ;" Saray Nakışhanesinin Yeri Üzerine Düşünceler ", Sanat Tarihine Doğudan Batıya. Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, İstanbul 1989, s.35-46.
ÇAĞMAN, Filiz; Hünernâme Minyatürlerinde Topkapısarayı, Müze S.1, Ocak-Haziran 1988, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Başkanlığı Yayınları, Dönmez Ofset, Ankara 1989, s.35-42, Summary; Reflected in the Sixteen Century Hünarname Miniatures, s. 43.
ÇAĞMAN, Filiz;İstanbul Sarayının Yorumu; Üstad Osman ve Dizisi, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.164-187.
ÇAĞMAN, Filiz; Padişah Portreciliğinin Zirvesi: III. Murad, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.208-215.
ÇAĞMAN, Filiz-TANINDI,Zeren ; Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri, İstanbul, 1979.
ÇAĞMAN, Filiz- TANINDI, Zeren ; Topkapı Saray Museum Islamic Miniature Painting, Tercüman Art and Cultural Publications, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1979.
ÇAĞMAN,Filiz- TANINDI, Zeren ; Topkapı Sarayı Müzesi: Minyatür, Tokyo, 1980,
( Japonca ).
ÇIĞ, Kemal ; Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'ndeki Minyatürlü Kitaplatın Kataloğu", Şarkiyat Mecmuası, S.III, 1959, s.50-90.

DAVID-WEIL, J. ; " Sur Quelques Illustrations de Kalila et Dımma ", Beiträge Zur Kunstgeschichte Asiens,, In Memoriam Ernst Diez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.257-263.
DENNY, B. Walter ; " A Sixteenth Century Plan of Istanbul ", Ars Orientalis, S.VIII, 1970, s.49-63.
DİBA, M.; " Iranian Influence in the Artistic Tradition of Turkistan ", Ayandeh, C.1, S.3, 1304, pp. 177-181. ( Farsca )
DİEZ, E. ;" Sino-Mongolian Temple Painting and its Influence on

Persian Illumination", Ars Islamica, S.1, 1934, pp.160-170.
DİEZ,Ernst ; " Bozkır Ressamları", Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s. 142-143.
DUDA, Dorothea; Islamische Handschriften I, Die Illuminierten Hendschriften der Osterreichische National Bibliothek, Wien, 1983.
DUDA, Dorothea; Die İlluminierten Handschriften Der Österreichischen National Bibliothek Islamische Handschriften II. Text, Wien 1992.
DUDA, Dorothea; Die İlluminierten Handschriften Der Österreichischen National Bibliothek Islamische Handschriften II.Tafeln, Wien 1992.
DUDA, Dorothea; Die İlluminierten Handschriften Der Österreichischen National Bibliothek Islamische Handschriften II/2. Text, Wien 2008.
DUDA, Dorothea; Die İlluminierten Handschriften Der Österreichischen National Bibliothek Islamische Handschriften II/2. Tafeln, Wien 2008.
DURU, Orhan ; " Derya Gibi Bir Denizci Piri Reis ", Türkiyemiz, Y.18, S.55, Sayılı Matbaa, İstanbul, Haziran 1988, s.24-28 ; Piri Reis: A
Sailor Like an Occean, s. 28-33.
EDGÜ, Ferit ; " Siyah Kalem " Üstüne Prof. M.Ş.İpşiroğlu İle Bir Görüşme ",
Türkiyemiz, S.24, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Şubat 1978,s.21-27.
(ELDEM), Halil Edhem-SACHAU, E. ; Catalogue of Persian, Turkish, Hindustani and Pushahamu Scripts in the Bodleian Library, Oxford, 1890.
(ELDEM), Halil Edhem ; "Şark Minyatürleri", Şehbal Mecmuası, S.87, İstanbul, 1329(1919), s.288-289.
(ELDEM),Halil Edhem - MIGEON, G.;" Les Collections du Vieux Serai Stamboul, Syria, S.IX., 1930, s.95.
ELİF NACİ ; " Mevlanâ'nın Portreleri", Yeni Musiki Mecmuası, C.13, S.154, 1960, s.694-695.
ERKE,A.Ülker-UZEL,Nezih;Minyatürlerle Mevlânâ ve Mevlevilik, Kültür Bakanlığı, Ankara 1976,Konya Kültür ve Dayanışma Derneği.( İkinci baskı)
ERSOY, Ayla ; " 18. Yüzyılın Minyatürleri ve 19. Yüzyılda Batı Tarzı Resme Geçiş, İlgi, Y.25, S.64, 1991, s.12-17.
ERTUĞRUL, Özkan ; "Çeşitli Uygarlıklardan Bugüne Anadolu Kültüründe Burçlar ", Türkiyemiz, Y.20, S.60, Tayf Ofset Matbaası,İstanbul, Şubat 1990, s.14-19, The Zodiac in Anatolian Culture From Ancient Civilisations to the Present Day , s.19-23.
ESİN, Emel ; Turkish Miniature Painting, Tokyo, 1960.( Second Edit.1965).
ESİN, Emel ;"An Angel Figure in the Miscellany Album H.2152 of Topkapı" Beiträge zur Kunstgeschichte Asiens, In Memoriam Ernst Diez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.264-282.
ESİN, Emel ; " Selçuklu Devrine ait Resimli Bir Anadolu Yazması" Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, C.I, 1963, s.561-574.
ESİN, Emel ; " Resimli Bir Uygur Varakı " Reşit Rahmeti Arat için, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1966, s. 189-207.
ESİN, Emel ; Evren ( Selçuklu Sanatı Evren Tasvirinin Türk İkonografisinde Menşeleri), Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S.I, Güven Matbaası, Ankara, 1969, s.161-182.
ESİN, Emel ; " Alp Şahsiyetinin Türk Sanatında Görünüşü ", Türk Kültürü, C.6, S.70, Ayyıldız Matbaası, Ağustos 1968, s.775-803. ; C.7, S.82, Ağustos 1969, s.102-126. ; C.8, S.94, Ağustos 1970, s.80-92.

ESİN, Emel ; "The Turkish Baksi and the Painter Muhammed Siyah Kalem", Acta
Orientalis S.XXXII, 1970, s. 81-119,
ESİN, Emel ; " Bezeklik Külliyesinde Dokuzuncu Tapınak ", Türkiyemiz, S.37, Apa
Ofset Matbaası, İstanbul, Haziran 1982, s.1-6.
ESİN, Emel ;"Türk Budist Resim Sanatının Tarihçesi ", I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 3.Türk Sanatı Tarihi, İstanbul 1979, s.696-758
ESİN, Emel ; " Notes on Manichaen Painting from Eastern Turkistan ",İn Memorial Volume:Sixth International Congress ofIranian Art and Archaeology Oxford, 1972, Tehran, 1976, pp.49-80.

ETTINGHAUSEN, Richard; " Some paintings in four Istanbul Albüms", Ars Orientalis, S.I,1954,s.91-105.
ETTINGHAUSEN, Richard ; " Persian Ascension Miniatures of the Fourteenth Century, Academia Nazionale de Lincei, Atti del XII Convengno 'Volta' promosso della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, Tema: Oriente e Occidente nel Medioevo, Roma, 1957, s.360-383.
ETTINGHAUSEN, Richard; " Chinese Representations of Central Asian Turks", Beiträge zur Kunstgeschicte Asiens, In Memoriam Ernst Diez,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.208-222.
ETTINGHAUSEN, Richard; Turkish Miniatures from the thirteenth of the eighteenth
century,New York, 1965.
ETTINGHAUSEN, Richard; Arap Painting, Cenevre, 1962.
ETTINGHAUSEN, R. ; " Iklhans. The Art of Book", In Encyclopedia of Islam, 2.d ed. C.III, London 1971, pp.1126-1127.
ETTINGHAUSEN, R. ; " The Snake Eating Stag in the East ", In Late Classical and Medieval Studies in Honor of Albert Mathias Friend, ed. K.Weitzmann, Princeton, 1955, pp. 272-286.
ETTINGHAUSEN, R. ; " On Some Mongol Miniatures ", Kunst des Orients, S.3, 1959, pp.44-69.
ETTINGHAUSEN, R. ; Studies in Muslim Iconography: The Unicorn, Washinton D.C. Smithsonian Institution, Freer Gallery of Art, 1950, pp.1036, 1452.
ETTINGHAUSEN, R.- HARTNER, W.;"The Conquering Lion; The Life Cycle of a Symbol", Orients, S.17, 1964, pp.145-171.
FEHER, Geza; " Hünername'de Macar Tarihi ", Türkiyemiz, S.9, Apa Ofset Basımevi, Şubat 1973, s. 2-5.
FEHER, Geza ; " Türk Minyatürlerinde Macar Tarihi ", Türkiyemiz, S.10, Apa
Ofset Matbaası, İstanbul, Haziran 1973, s. 11-18.
FEHER, Geza ; " Türk Vekayinamelerinde Zigetvar ", Türkiyemiz, S.13, Apa Ofset
Basımevi, İstanbul, Haziran 1974, s. 11-14.
FEHER, Geza ; " Mohaç Savaşının Yayınlanmamış Bir Ninyatürü ", Türkiyemiz,
S.18, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Şubat 1976, s. 15-16.
FEHERVARİ, Gèza ; " An Illustrated Turkish Khamse of Nizami ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.323-337.
FISHER, Carol Garret ; The Pictoral Cycle of the " Siyer-i Nebi": A Late Sixteenth Century Manuscript of the Life of Muhammed, Michigan State Universty, Ph.D. 1981.
FLEMMING, Barbara, H. ; " The uses of Genealogy in 15th-16th Century Turkish Historical Writing ", XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 5-9 Eylül
1990, Kongreye sunulan bildiriler,
FLÜGEL, G.; Die araabischen,persischen und türkischen Handschriften der Hofbibliothek zu Wien, C.II, Wien, 1865.
GABRİEL, Albert; "Les ètapes d'une campagne deux 'Irak' d'après un manuscrit
turc du XVe siècle", Syria, S.IX, 1928, s.328-349.
GAUTHIER, Maximilien ; " Miniatures Indo-Turques", Türkiye Turıng ve Otomobil
Kurumu Belleteni, S.254, Mart, 1963,s.25.
GİYASİ, Cafer A. ; " Nakkaş Nasuh Al-Matraki'nin Miniatürlerinde Azerbaycan Şehirleri ve Belli Mimarlık Abideleri", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 80.
GOTTHEIL, Richard ; An Illustrated Copy of the Kor'an, Revue des Etudes Islamiques, S.V, 1931, s. 21-24.
GRAY, Basil ; " Two Portraitits of Mehmet II." Burlington Magazine, S.LXI,
1932, s.4-6.
GRAY, Basil; " Unpublished Miniatures from Illuminated Turkish Manuscripts in the British Museum " , International Congress of Turkish
Art, I, Ankara 1959, Ankara, 1961, s. 149-152.
GRAY, Basil ; " British Museum'da Bulunan Bazı Türkçe Elyazmalarındaki Henüz Yayımlanmamış Minyatürler",Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebligler, Ankara, 1962, s.217-247.
GRAY, Basil ; Persian Painting, Cenevre, 1961.
GRAY, Basil ; The World History of Rashid al-Din: a Study of the Royal Asiatic
Society Manuscript, London, 1978.
GRUBE, Ernst ; Miniature islamiche dal XIII al XIX secolo da collenzioni americane. Catalogo della Mostra, Venezia, 1962.
GRUBE, Ernst ; The Siyar-ı Nebi of the Spencer Collection in New York Public Library, Atti del Secondo Congresso Internaziınale di arte Turca, Venezia, 26-29 Septembre, Napoli,1965, s. 149-176.
GRUBE, Ernst J. ; " Bir Türk Minyatür Okulu ", Milletlerarası I. Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebligler, Ankara, 1962, s. 217-247.
GRUBE, Ernst J. ; " Miniatures in Istanbul Libraries ", Pantheon, S.III, 1962,
GRUBE, Ernst J. ; " Four Pages from a Turkish 16 th Century Shahnamah in the Collection of the Metropolitan Museum of Art in New York ", Beiträge Zur Kunstgeschichte Asiens,, In Memoriam Ernst Diez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.237-255.
GRUBE, Ernst J. ; " The Siyar-ı Nabı of the Spencer Collection in the New York Public Library", Atti del Secondo Congresso Internazionale di Turca, Venezia, 1963, Napoli, 1965,, s.149-176.
GRUBE, Ernst J. ; Islamic Paintings from the 11 th to 18 th Centuries in the
Collection of Hans P. Kraus, New York, 1972.
GRUBE,Ernst ; Miniature Islamiche, Nella Colllezione del Topkapı Sarayı Istanbul, Padova, 1975.
GRUBE, Ernst ; Persian Painting in the Fourteenth Century, Napoli, 1978.
GRUBE, Ernst J.; Painting. Tulips, Arabesques, and Turbans. Decorative Arts from the Ottoman Empire, Edidted by Yanni Petsopoulos, London,
1982,s. 193-216.

GRUBE, Ernest J. ; " Kalilah wa Dimnah in Turkey : Illustrations to the Humayun-Namah ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.84.

GRUBE,Ernest J ;- ÇAĞMAN, Filiz- AKALAY,Zeren ; Topkapı Sarayı Collection.
Islamic Painting, Tokyo, 1978.
GRUBE, E.J. ; " The Date of the Venice Iskandar-Name", Islamic art, S.II, 1987, s.187-202.
GRUBE, E.; The Classical Style in Islamic Painting : The Early
School of Herat and its Impact on Islamic Painting of the Later 15th the 16th and 17th Century,An Exhibition atthe Pierpont Morgan Library, Nov. 1968-Jan.1969, Germany:Edizioni Oriens, 1968.

GULBENKİAN FOUNDATİON; L'Arte L'Orient Islamique. Collection de la Foundation Calouste Gulbenkian, Lisbon, 1963.

GÜNAY Reha; Süleymanname Minyatürlerinde Mekan ve Anlatım Teknikleri ", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s. 179-195.


HAASE, Claus Petèr ; " Another Ottoman Costume Albüm in the Library of Wolfenbüttel, Dated 1579 ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 88.
HAŞİMOĞLU (SONAKİN), Güler ; " Minyatür ve Çağdaş Resim Sanatı",Sanat Dünyamız, Y.9, S.24, Tifdruk Matbaası, İstanbul, 1982, s.21-24. ; Miniature and Contemporary Painting , s. 25.

HUBBARD, I. ; " Ali Rıza-i Abbasi, Calligraphier and Painter ", Ars Islamica, S.IV, 1937, 2.282-288.
İNAL, Güner ; " Some Miniatures from the Jami'al-Tevarikh in İstanbul, Topkapı Sarayı Museum Hazine Library No.1654 ", Ars Orientalis, S.V, 1963, s.163-175.
İNAL, Güner ; The Fourteenth Century Miniatures of the Jami'al-Tevarikh in the Topkapı Museum in İstanbul, Hazine Library no.1653, The University of Michigan, Ph. D. 1965.
İNAL, Güner ; " Topkapı Müzesi'ndeki Hazine 1509 No.lu Şehname'nin Minyatürleri", Sanat Tarihi Yıllığı, S.III, 1969-70, İstanbul, 1970, s.197-220. ( İngilizce özet: s,306-316)
İNAL, Güner ; " Şah İsmail Devrinden Bir Şahname ve Sonraki Etkileri", Sanat
Tarihi Yıllığı, S.V, 1973, s.497-530.
İNAL, Güner ;"The Influence of the Kazvin Style On Ottoman Miniature Painting", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.457-476.
İNAL, Güner ; Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlı Devrine Kadar),
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Ders Notları ( Teksir ) 1980 ??
İNAL, Güner ; " İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Bazı Albüm Desenlerinden Seçmeler ", Bedrettin Cömert'e Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1980, s.457-470.
İNAL Güner; " Some Miniatures of the Jami'al-Tavarikh in Istanbul, Topkapı Museum, Hazine Library No.1654 "Ars Orientalis, V, 1993, s.163-175.
İNAL Güner; " Shah Nameh Hazine No.1509 in the Topkapı Museum" Sanat Tarihi Yıllığı, S.III, İstanbul 1969-70, p.306-316.
İNAL Güner; " A Manuscript of the Shahnameh from the Period of Sahah İsma'il and its Influences on the Later Shahnameh Illusrations, Sanat Tarihi Yıllığı, S.V, İstanbul 1972-73, s.530-545.
İNAL Güner; " Topkapı Kolleksiyonundaki Sultani Bir Özbek Şehnamesi ve Özbek Resim sanatı İçindeki Yeri " Sanat Tarihi Yıllığı, S.VI, 1974-75, s.303-320.
İNAL Güner; " A Royal Uzbeck Shahnameh in the Topkapı Palace Museum and its Significance for Uzbeck Painting " Sanat Tarihi Yıllığı, S. VI, 1974-75, s.321-332.
İNAL Güner; " Artistic Relationship between the Farand Near East Reflected in the Miniatures ofthe Cami at-Tawarikh " Kunst des Orients, S.10, 1975, s.108-143.
İNAL Güner; " Realistic Motifs and the Expression of the Drama in Safavid Miniatures " Sanat Tarihi Yıllığı, S. VII, 1976-77, s.5988.
İNAL Güner; " Realistic Motifs in Safavid Miniatures", Akten VII International Congress for Iranian Art and Archeology 1976, Berlin 1979, s.438-448.
İNAL Güner; " Topkasapı Sarayı Müzesi'ndeki H. 1084 No.lu Yusuf ile Züleyha Yazmasının Minyatürleri", Hacettepe Üniversitesi Beşeri Bilimler Dergisi, S.X, 2, Haziran 1979, s.1-41.
İNAL Güner; " İstanbul Topkapı Müzesi'ndeki Bazı Albüm Desenlerinden Seçmeler ", Bedrettin Cömert'e Armağan, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Beşeri Bilimler Dergisi Özel Sayısı, Ankara 1980, s.457-470.
İNAL Güner; " Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Bazı Şah Abbas Dönemi Şehname'lerinin Minyatürleri",Hacettepe Beşeri Bilimler Dergisi, S.X, 3 1980, s.12-51.
İNAL Güner; " Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki İki Onaltıncı Yüzyıl Hamsesinin Minyatürleri ", Ege Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, S.I, 1982, s.37-49.

İNAL Güner; " Berlin Diez Albümlerindeki Bazı Dağınık Cami'el-Tevarikh Minyatürleri Üzerine ",Belleten,Türk Tarih Kurumu Yayınları,C.XLVI, S.184,

Ankara, Ekim 1982, s.845-860.
İNAL Güner; " Tek Figürden Oluşan Osmanlı Albüm Resimleri ", Ege Üniersitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, S. III, İzmir 1984, s.83-96.
İNAL Güner; " 17. Yüzyıldan Bir Hafız Divanının Desenlerinde Resim ve Metin İlişkisi", Suut Kemal Yetkin'e Armağan, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1984, s.165-202.,
İNAL Güner; " İran Minyatürlerinde Akademizm ", Yeni Boyut, S.XXX, Mart 1985, s.4-6.
İNAL Güner; " The Ottoman Interparation of Firdavsi's Şahname " Akten des VI. Internationalen Kongresses für Türkische Kunst , Müncehen vom 3. bis 7. September 1979, München 1990, pp.554-562.
İNAL Güner; " Miniatures in Historical Manuscripts from the Time of Shahrukh in the Topkapı Palace Museum", Timurid Art and Culture, Iran and Central Asia in the Fifteenth Century, Leiden 1992, pp.103-116.

İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket- EYÜBOĞLU, Sebahattin ?; Fatih Albümüne Bir Bakış, Sur l'Album du Conquèrant, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1955.

İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket- EYÜBOĞLU, Sebahattin ?; " Ein Beiträge zur Türkischen Malerei im 15. Jahrhundert. Sultan Mehmet II. und seine Zeit. Das Album des Eroberers. Üstad Mehmed Siyah Kalem gennant 'Die Schwarze Feder ', Du ( Zürich), C.19, 1959, 8-16.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; " Das Hochzeitsbuch Murats III. " Deutsch-Türkische Gesellschaft, Bonn, 3, 4 Juni 1960.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket- EYÜBOĞLU, Sebahattin; Turkey. Ancient Miniatures (R.Ettinghausen Önsözü ile ) , New York, 1961.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; " Das Buch der Feste ", Du Zürich), 23, 1963, s.57-89.

İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; Malerei der Mongolen, Munich, 1965.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; İslâmda Resim Yasağı ve Sonuçları, İstanbul, 1973.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; Siyah Qalem, Garz, 1976.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; Master Pieces from the Topkapı Museum. Painting and Miniatures, London, 1980.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; "Das Bild im Islam und die Sufischen Lehren" Mansel'e Armağan, Ankara, 1974, 713-726.
İREPOĞLU, Gül; Levni,Kültür Bakanlığı,İstanbul 1999.
İREPOĞLU, Gül; Yenilik ve Değişim, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.378-439.
KAPPERT, Petra ; " Innenräume, dargestellt auf timuriiidischen und späteren Miniaturen" Westturkestan, Referate zur Turkologischen Exkursion 1966, I, 1968, s.63-80.

KARBACEK, J. von ; " Abendländische Künsler zu Konstantinoplel im XV. und XVI. Jahrhundert:Italienische Künstler am Hofe Muhammeds II. des Eroberers", Kaisirl. Ak. der Wiss. in Wien,Philos-Hist. Kl., Denkschriften, S. 62/1, 1918, s.145-148.
KARAMAĞARALI, Beyhan ; " Camiut-Tevarih'in Bilinmeyen Bir Nüshasına ait Dört Minyatür ", Sanat Tarihi Yıllığı, S.II, 1966-1968, İstanbul,
1968, s. 70-80.
KARAMAĞARALI, Beyhan ; Muhammed Siyah Kalem'e Atfedilen Minyatürler, Kültür veTurizm Bakanlığı Yayınları,Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1984.
KARATAY, Fehmi Ethem ; Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1961.
KARATAY, Fehmi Ethem ; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsca Yazmalar
Kataloğu, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1961.
KARATAY,Fehmi Ethem- STOUKINE, I ; Les Manuscrits Orientaux Illustrès de la
Bibliothèque de l'Universitè de Stamboul, Paris, 1933.
KERAMETLİ, Can ; " Ressam Levni", Türk Sanatı, C.3, S.44, Şubat 1956,s.12-13.
KERAMETLİ, Can ; " İslâm Sanatında Burç Figürleri ", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.36/315, Ekim-Aralık 1972, s.10-14 .
KERİMOVA, R. ; PortraitPainting in Azerbaijan, , Akademiai Nauk Azarbeycan, Baku, 1964. ( Azeri Türkçesi ).
KESKİOĞLU, Osman ; " İslâmda Tasvir ve Minyatürler ", Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, s.9, 1961, S.11-23.
KİER COLLECTİON, The Kier Collection, Islamic Painting and Arts of the Book,
London, 1976.
KLİNGER, L.- RABY,J.; " Barbarossa and Sinan. a Portrait of Two Ottoman Corsais from the Collection of Paola Giovia",Ateneo Veneto, Venice, 1988.
KÜHNEL, Ernst ; Miniaturmalerei im islamischen Orient, Berlin, 1922.
KÜHNEL, Ernst ( Çev. S.K.Yetkin- M.Özgü) ; Doğu İslâm Memleketlerinde Minyatür,Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1952.
KÜHNEL, ERNST ; " Malernamen in den Berliner 'Saray '-Alben, Kunst des Orients, S.III, 1959, s. 66-77.
KÜHNEL, Ernst ; " XV. ve XVI. Yüzyıllarda Minyatür Sanatında Türk Üslubu, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 19-24 Ekim l959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.277-281.
KÜHNEL, Ernst ; İslamische Kleinkunst, Klinkhardt & Biermann-Braunschweig,
Berlin, 1963.
KÜHNEL Ernst- GOETZ, H ; Indian Book Painting from Jahangir's Albüm in State
Library in Berlin, London, 1926.
LAMM, C.J. ; "Miniatures from the Reign of Bayezıd II. in manuscript belong to the Upsala University Library " Orientalia Suecana, S.
I/3-4, 1950, s.95-114.
LILLYS,W.- REIFF,R. - ESİN, Emel; Oriental Miniature. Persian, Indian,Turkish.
London, 1965.
LOEHR, Max ; " The Chinese elements in the Istanbul miniatures", Ars Orientalis, I, 1954, s.85-89
MAHİR, Banu ; " Osmanlı Peri Resimleri ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.111.
MAHİR Banu: " Osmanlı Saz Üslubu Resimlerinde Ejder İkonografisi", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s. 271-294.
MAHİR Banu :" Saray Nakışhanesin Ünlü Ressamı Şah Kulu ve Eserleri ", Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı, S.1 , İstanbul 1986, s.113-130.
MAHİR Banu : " Osmanlı Sanatında Saz Üslubundan anlaşılan" , Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı, S.2, İstanbul 1987, s.123-140.
MAHİR, Banu;" İslâm'da Resim " Sözcüğünün Belirlediği Tasvir Geleneği", Sanat Tarihinde Doğudan Batıya, Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, İstanbul 1989, s.59-64.
MAHİR, Banu; Portrenin Yeni Bağlamı, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.298-335.
MAJDA, Tadeuz ; " Polish Painters in the Pttoman Empire in the 19th Century ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991,
Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.112.
MAJDA, T.; Catalogue of Oriental Manuscripts from Polish Collections, Warsaw,, 1967.
MAJER, Hans Georg ; " Nigari and the Sultans' Portraits of Paolo Giovio", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.113.
MAJER, Hans Georg, Yeniyaklaşımlar, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.336-375.
MARİN,F.R.; Miniatures from Period of Timur in a Manuscript of Poems of Sultan Ahmad Jalair, Vienna, 1926.
MARTİN, F.R. ; " A Potrait by Gentile Bellini Found in Costantinople", Burlington Magazine, S.IX, 1906, s.148-149.
MARTIN, F.R. ; " New Orginals and Oriental Copies of Gentile Bellini Found in the East " , Burlington Magazine, S.XVII, 1910, s. 5-6.
MARTİN, F.R. ; The Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey
From the 8th to 18 th Century. London, 1912.
MARTINOVITCH, Nicholas N. ; " The Funeral of Sultan Murad III. of Turkey",
The Art Bulletin, S. X, s.263-265.
MELIKIAN-CHİRVANİ, A.S.;" La Roman de Varque et Golsah", Arts Asiatiques,
(Numero special), 1970.
MEREDITH-OWENS, G.M.; Turkish Miniatures ( The British Museum), London, 1963.
MEREDITH-OWENS, G.M.; " A Sixteenth Century Illustrated Turkish Manuscript at Manchester " Atti del Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca, Venezia, 1963, Napoli, 1965, s.191-194.
MEREDITH-OWENS,G.M: ; Ottoman Turkish Painting, Islamic Painting and Arts of
the Book, London, 1976, s. 223-230.
MERİÇ, Rıfkı Melûl ; Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırmaları, Vesikalar I, Ankara, 1953.
MILLER, Barnette ; The Palace of School of Muhammed the Conqueror , Cambridge,1941.
MILSTEIN, Rachel ; " Sultanate Painting and the Ottoman School of Baghdad ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991,
Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.119.
MİNORSKI, V.- WILKINSON J.V.S.; The chester Beatty Library, A Catalogue of the Turkish Manuscripts and Miniatures, Dublin, 1958.
MINORSKY, V. ; " Chester Beatty Kolleksiyonu Elyazmaları" , Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara 1962, s.296-299.
NAHAS Mahmut ; "Özünden Türk Olan Bir Sanat- Minyatür" Belleten, C.36, S.141. Ocak 1972, Türk tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1972.
NECİPOĞLU, Gülru; Osmanlı Sultanlarının Portre Dizilerine karşılaştırmalı Bir Bakış, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.22-61.
NECİPOĞLU, Gülru; Bir Geçiş Dönemi:II.Selim Portreleri, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.202-215.
NİĞAR, Mehmet Metin ;" Osmanlı-Türk Minyatürcülüğü Üzerine Bir Kitabın Düşündürdükleri ", Forum, C.12, S.142, 1960, s.17-18.
NİĞAR, Mehmet Metin ;" Unesco'nun Türk Minyatürleri Albümü Üzerine I " , Forum, C.14, S.185, Aralık 1961, s.17. ; II, C.14, S.187, Ocak 1962,
s.17-18.
NİĞAR, Mehmet Metin ;" Silsilenâme ve Musavvir Hüseyin " , Forum, C.16, S.228
Ekim, 1963, s.19.
NİĞAR, Mehmet Metin ;" Türk Minyatürcülüğü ", Forum, C.16, S.229-230, Ekim 1963, s.18-19.
ORAL, M. Zeki ; " Nakkaş Abdullah ", Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi, S.2, 1957, s. 153-158.
OTTO-DORN, Katherina ;Die Landschhaftsdarstellung in der Seldschukischen maleri. In Die Islamische Welt Zwischen Mittelalter und Neuzeit, Festschrift fur Hans Robert Reomer, Beirut, 1979, pp.503-522.
OWENS-MEREDİTH G.M.; Turkish Miniatures, The british Museum, London 1963.
ÖGEL, Bahaeddin ; " Topkapı Sarayı Müzesi'nde Bulunan iki Minyatür Albümü Hakkında Notlar", Tarih Vesikaları Dergisi,Yeni Seri I, S.I, 1955, s.135-140.( Alm. Özetlidir).
ÖGEL, Bahaeddin; " Fatih Albümünde 'Şeyhi' imzalı Minyatürler Hakkında", Vakıflar Dergisi, S.IV, 1958, s.209-241.
ÖGEL Semra: " Osmanlı Minyatürlerinde Zaman-Mekan ve Hareket İlişkileri Üzerine Gözlemler", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s.363-378.
ÖĞÜTMEN (ÇAĞMAN), Filiz ; XII-XVIII. Yüzyıllar Arasında Minyatür Sanatından
Örnekler ( Topkapı Sarayı Minyuatür Bölümü Rehberi ), İstanbul,1966.
ÖĞÜTMEN (ÇAĞMAN), Filiz ; " A Wealth of Miniatures", Apollo, July, 1970, s.28-
37.
ÖNDER, Mehmet ; " Mevlânâ'nın Resmi ", Resimli Tarih Mecmuası, C.4, No.45,
1953, s.2586-2587.
ÖNDER, Mehmet ; " Kubadabad Sarayı Harpy ve Simurg Minyatürleri ", Türk Etnografya Dergisi, S. 10, Ankara, 1967, s.1-12.
ÖNDER, Mehmet ; " Kubadabad Sarayı Kazılarında Bulunan Resimli Dört Çini Minyatürü", İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, S.II,
1967-68, İstanbul, 1968, s.??
ÖNDER, Mehmet ; " Kubadabad Çinilerinde Sultan Alaeddin Keykubad'ın İki Portresi " , İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, S. III, 1979-70, İstanbul 1970,
ÖNDER, Mehmet ; " Selçuklu Resmi Kadın Başlıkları ", Türk Etnografya Dergisi,
S.13, Ankara, 1973,
ÖNDER, Mehmet ; " Mevlâna'yı Minyatürlerle Anlatan Yazma Bir Eser ", Selçuk Üniversitesi IV. Milli Mevlâna Kongresi, Konya 12-13 Aralık
1989, Kongreye sunulan bildiriler, Konya Üniversite Matbaası, Konya 1990, s.41-49.
ÖZ, Tahsin ; " Barbaros'un Otantik Resmi ", Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi, S.III, 1936, s.155-158.
ÖZ, Tahsin ; " Hünernâme I." Journal of the Palestina Oriental Society, S.18, 1938, s.67-171.
ÖZ,Tahsin ; " Hünername Minyatürleri" Güzel Sanatlar Dergisi, S.1, s.3-16.
ÖZ, Tahsin ; " Türk Minyatür Kaynaklarına Bir Bakış", İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S.I, 1952, s.30-43.
ÖZ, Tahsin ; Topkapı Saray'ında Fatih Sultan Mehmet II'ye Ait Eserler, Ankara, 1953.
ÖZERGİN, M.K.; " Selçuklu Sanatcısı Nakkaş Abdülmü'min el-Hoyi Hakkında " ,
Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1970, S. XXXIV,
s.219-229.
ÖZERGİN, M.K.; Timurlu Sanatına Ait Bir belge: Tebrizli Cafer'in Bir Arzı ", Sanat Tarihi Yıllığı, S.VI, 1976, s.471-518.
ÖZKAN, Süleyman ; " Minyatür ", İlgi, Y.17, S.35, Ocak 1983, s.29-31.
ÖZTELLİ, Cahit ; " XVIII. yüzyılın Büyük Sanatcısı Ressam Levni ", Türk Dili, C.6, S.65, Şubat 1957, s.261-265
ÖZTELLİ, Cahit ; " Ressam Levni Üzerine Yeni Bilgiler ", Türk Dili, C.15, No.176, 1966, s.509-512.
PETRASCH, Ernst-SANGER,Reinhard-ZİMMERMANN, Eva-MAJER, Hans Georg; Die Karlsruher Türkenbeute, Hirmer Verlag München,1991.
PERTSCH, W. ; Catologue des Manuscrits Turc, Wien, 1864.
PİRİ REİS ; Kitab-ı Bahriye, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul,1936,
REINDL,H.; " Zu Einigen Miniaturen und Karten aus Handschriften Matraqcı Nasuh's ", İslamkundliche Abhandlungen, Beiträge zur Kenntnis
Südosteuropas und des Nahen Orient, S.XVIII, Munich, 1974, s.146-171.
RABY Julian; Öncü Girişimler 1450-1550, Oyun başlıyor, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.64-96.
RABY, Julian; Avrupa'dan İstanbul'a, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.136-163.
RENDA, Günsel ; Üç Zübdet-üt Tevarih Yazmasının İncelenmesi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, ( Basılmamış doktora tezi ) 1969.
RENDA, Günsel ; " Topkapı Sarayı Müzesindeki H.1391 no.lu Silsilenamenin
Minyatürleri ", Sanat Tarihi Yıllığı, S.V, 1972-73, s.444-479.
RENDA, Günsel ; " New Light on the Painters of the Zubdat-al Tewarikh in Museum of Turkish and Islamic Art in Istanbul" IV ème Congrè International d'Art Turc, Aix-en Provance, 1976, s.183-200.
RENDA, Günsel ; " İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Mizesi'ndeki Zübdet-üt Tevarih'in Minyatürleri, Sanat, S.6, Kültür Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1977, s. 58-67.
RENDA, Günsel ; Ankara Etnografya Müzesindeki Minyatürlü Yazma ve Albümler ,
Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1980 ( Basılmamış katalog).
RENDA, Günsel;" Ankara Etnografya Müzesi'ndeki 8457 No.lu Silsilename Üzerine Bazı Düşünceler ", Kemal Çığ'a Armağan,Bozok Matbaası, İstanbul, 1984, s.175-202.
RENDA, Günsel ; " 18. Yüzyıl Osmanlı Minyatürlerinde Yeni Konular : Topkapı Sarayındaki Hamse-i Atayi'nin Minyatürleri ", Bedrettin Cömert'e Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1980, s. 481-496.
RENDA, Günsel ; " Tracing A 17th Century Ottoman Artist ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.141.
RENDA Günsel ;" Chester Beatty Kitaplığındaki Zübdetü't-Tevarih ve Minyatürleri ", Prof.Dr. Bekir Kütükoğluna Armağan, İstanbul 1991, s.485-505.
RENDA Günsel; An Illusrated 18 th Century Ottoman Hamse in the Walters Art Gallery, The Journal of the Walters ArtGallery S.39, 1981, pp.15-32.
RENDA, Günsel ; Batılılaşma DönemindeTürk Resim Sanatı: 1700-1850, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1977.
RENDA, Günsel;" Türk Resminde Batılılaşma Yönünde İlk Denemeler", Çağdaş Türk Resim Sanatı, C.I, İstanbul 1980, s.17-76.
RENDA, Günsel; Portrenin Son Yüzyılı, Padişahın Portresi-Tesavir-i Âli Osman, Türkiye İş Bankası Yayınları, Mas Matbaası, İstanbul-2000, s.442-542.
REYHANLI-GANDJEI , Tülay ; " Peter Mundy Albümü Hakkında Notlar ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.142.
RICE, D.S.; " The Aghani Miniatures and Religious Painting in İslâm, Burlington
Magazine, C. 95, April, 1953, s.128-136.
RICE, Talbot ; The Illusrations to the " World History " of Rasid al-Din,Edinburg, 1976.
RIEU, C. ; Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum, London,
1888.
RIZVIC, I. ; " Manuscripts in Gazi Husrev Bey's Library in Sarajevo", Anali G.H. begove Biblioteke , S.1, 1972,pp.75-90.
ROBİNSON, B.W. ; " Prince Baysunghur and the Fables of Bidpai", Oriental Arts, S.16, pp.145-154.
ROBİNSON, Basil W. ; " An Unpublished Manuscript of the Gulistan of Sa'di ", Beiträge Zur Kunstgeschichte Asiens,, In Memoriam Ernst Diez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.223-236.
ROBINSON, Basil W.; Persian Drawings, New York, 1965.
ROBISON, Basil W.; Persian Miniature Painting from Collections in the British
Isles, London, 1967.
ROBINSON, Basil W. ; " Prince Baysunghur and the Fables of Bidpai", Oriental Art, C.XVI, S.2, Summer 1970, s.145.
ROBINSON, Basil W. ; Catalogue des peintures et des calligraphies islamiques leguèes par Jean Pozzi au Musèe d'art et d'histoire de Geneve, Genève, Musèe d'art et d'histoire. S. XXI, Genève 1973, s. 109-164.
ROBINSON, Basil W. ; Persian Paintings in the India Office Library, A Descriptive Catalogue, London, 1976.
ROBİNSON, Basil W.- GRAY Basil ; The Persian Art of the Book, Oxford, 1972.
ROGERS J.M.; Islamic Art + Desing 1500-1700, British Museum Publications London 1983.
ROGERS, John Michael ; " The Chester Beatty Süleymanname Again", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan
bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.144.
SAKISİAN, A.; " La Miniature Persane a Boukhara au 16 e Siecle", Revue de l'art Ancient et Moderne, S.41, 1922, pp.203-209; 362-369.
SAKISİAN, A. ; " Pre-Mongol School of Miniature Painting ", In Procedings of the Seconde International Congress of Persian Art London 1931, London 1931, pp.18-19.
SAKISIAN, Armenag ; " La Peinture à Constantinople et Abdullah Boukhari: Impressioniste Turc du XVII e Siecle", Revue de l'Art Ancien et Moderne, S.LIV , 1928.
SAKISIAN, Armenag ; La Miniature Persane du XII e au XVII e Siècle, Paris-
Bruselles, 1929.
SAKISIAN, Armenag ; " The Portrait of Mehmed II.", Burlinton Magazine, S.74,
1939, s.172-181.
SAKISIAN, Armenag ; " Turkish Miniatures", Burlington Magazine, S.87, 1945,
s.224-232.
SANCAKTAROĞLU, Tanjo ; " Kitab Fi Marifat el-Hiyal el-Handasiya ( The book of mechanical knowledge about automatons )", Türkiye Turing ve Otobobil Kurumu Belleteni, S.638342, Temmuz-Aralık 1978, s.64-74.
SARRE, Friedrich ; " Eine Miniatur Gentile Bellinis gemalt 1479-1480 in Konstantinopel" Jahrbuch der K.Preussichen Kunstsammlungen, S.XXVII, 1906, s.302-306.
SARRE, Friedrich ; " The Miniature by Gentile Bellini Found in Contantinople, Not a Portrait of Sultan Djem", Burlington Magazine, S.XV, 1909, s.237-238.
SEMEONOV, A.A. ; " Miniatures from Early 17th Century Samarkand in the Manuscript of the Zafar-nameh by Sharaf al-Din Yazdi", Sbornik Statei Posviashchennykh İskusstvu Tadzhiksogo Navoda, 1956, pp.2-16. ( Rusca ) .
SERJEANT, R.B. ; " A Rare Ottoman Manuscript With Two Contemporary Portraits of Murad III", Islamic Culture, S.XVIII, 1944, s.15-18.

SEVİN, Nureddin ; " Türk Resim Geleneğinde Esas Unsur İnsan Resmidir " Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi,, Ankara, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.339-346.
SEVİN, Nureddin ; " Surnâme Ressamları ", Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi,, Ankara, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.347-348.
SèGUY, Marie-Rose ; The Miraculous Journey of Mahommet: Mirâj Nâmeh, London,1977.

SEYHAN, Nezihe; Minyatürlü Bir Ahval-i Kıymet Nüshası, Topkapı Sarayı Müzesi XII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, İstanbul 1-6 Haziran 1992.

SEYYİD LOKMAN ÇELEBİ; Kiyafetü'l-İnsaniyye Fi Şemaili'l-Osmaniyye, The Historical Research Foundation İstanbul Research Center,Güzel Sanatlat Matbaası, İstanbul, 1987 ( Tıpkı basım ve ing. özet ).
SIMS, Elenor. G. ;" The Timurid Imperial Styl: Its Orgins and Diffusion",AARP,S.6, s.60-61.

SIMS, Elenor G. ; " The Turks and Illustrated Historical Texts ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.747-772.

SIMS, Elenor ; " Late 15th Century Ottoman Illumination in a Framentary Manuscrip of selections from the Qur'an and its Relationship with Contemporary and later Ottoman Decorative Arts ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.152.
SIREN, Oswald ; " Central Asiean Influences in Chinese Painting ofthe T'ang Period", Arts Asiatiques, S.III, 1956.
SOHRWEIDE,H.; " Der Verfasser der als Suleyman-name bekannten Istanbuler
Prachthandschrift ", Der Islam, S.47 , January 1971, s.286-289.
SOTHEBY's ; Catalogue of Fine Oriental Miniatures Manuscripts and Qatar Painting, Sale Catalogue, 4th April 1978, London, 1978.
SOUCEK, P.P. ; " Nizami on Painters and Painting ", Islamic Art in Metropolitan
Museum of Art, 1972, s. 9-21.
SOUCEK, Priscilla ;The Temple of Solomon in Islamic Legend and Art. The Temple of Solomon: Achaeological Fact and Medival Tradition in
Chritian, Islamic and Jewish Art,Editted by Joseph Gutmann, Missoula, Montana , 1973, s.73-123.
SOUCEK, Priscilla ; An Illustrated Manuscript of al-Biruni's Chronology of Ancient Nations, The Scholar and the Saint, Edited by P.J.Chelkowshi, New York, 1975, s.103-168.

SOUCEK, Priscilla ; " Ethnic Depictions in Warkah and Gulshah ", Milletlerarası IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 September, Kongreye sunulan bildiriler.
SÖYLEMEZOĞLU, N; " An Illusrated Copy of Hamdi's Yûsuf we Zuleyhâ Dated A.H.921/1515 in the Bayerische Staatsbibliothek in Munich ", Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History, 1974, s.469-478.
STCHOUKINE, Ivan ; Les Peintures des Manuscrits Timurides, Paris,1954.
STCHOUKINE, Ivan ; Les Peintures des Manuscrits de Shah Abbas I er a la Fin
des Safavis, Paris, 1964.
STCHOUKINE, Ivan ; " La Peinture à Yazd au dèbut du XV e Siècle ",Syria, 1966,
s.99-104.
STCHOUKINE, Ivan ; " Les Peintures Turcomanes et Safavies d'une Khamseh de
Nizami, achevèe à Tebriz en 886/1481 " Arts Asiatiques, 1966,
s.3-16.,
STCHOUKINE, Ivan ; La Peinture Turque d'après Les Manuscrits Illustrès. I er
partie: de Suleyman I er á Osman II, 1520-1622, Paris,1966.
STCHOUKINE, Ivan ; " Miniatures Turques du Temps de Mohammed II.", Arts Asiatiques, S.XV, 1967, s.47-49.
STCHOUKINE, Ivan ; " Une Khamseh de Nizami de la Fin du Regne de Shah Rokh ", Arts Asiatiques, 1968, s.45-58.
STCHOUKINE, Ivan ; La Peinture Turque d'Après les Manuscripts Illustres,II e
partie : de Murad IV à Mustafa III,(1623-1773), Paris, 1971.
STCHOUKINE, Ivan ; " Notes sur des images de l'ècole d'Isfahân de la fin du XVI
e et du XVII e siècle ", Syria, 1971, s.203-212.
STCHOUKINE, Ivan ; " La Peinture a Baghdad sous Sultan Pir Budaq Qara-Qoyunlu", Arts Asiatiques, 1972, 1-18.
STCHOUKINE, Ivan ; " La Khamseh de Nizami H.753, du Topkapı Sarayı Müzesi
d'Istanbul ", Syria, 1972, s.239-246.
STCHOUKINE, Ivan ; Qasım ibn Ali et ses peintures dans les Ahsan al-Kibâr, Arts
Asiatiques, S.XXVIII ( 1973), s.45-54.
STCHOUKINE, Ivan ; " Maulana Shayyykh Mohammed, un Maitre de l'Ecole de Meshhed du XVI e Siecle ", Arts Asiatıques, 1974, s.3-11.
STCHOUKİNE, Ivan- FLEMMİNG, Barbara-LUFT, Paul- SOHWEİDE, Hanna ; Illuminierte Islamische Handschriften, Wiesbadn, 1971.
STCHOUKİNE, İvan ; La Peinture Turque d'apresles Manuscrifts Illusresllme partiede Murad IV a Mustafa III, 1623-1773. Paris 1977
STEIN, M.A. ; Wall Paintings From Ancient Shrines in Central Asia, London,
1948.
STRZYGOWSKI, Joseph ; Asiatische Miniaturmalerei im Anschluss an Wesen und Werden der Mongolmalerei, Wien, 1933.
STRZYGOWSKI, Joseph ; Asiatische Miniaturmalerei, Klgenfurt, 1933.
SULAIMANOV, Kh.S.- AZIMJANOVA, S.A. ; The Nava'i Manuscripts in the Collection of the Institute of Oriental Studies, Tashkent, 1970. ( Özbekce ) .
SÜMER, Mustafa ; " Bir Özbek Nakkaşı Mahmut Müzehhip ve Yayınlanmamış Yeni Minyatürleri ", Bedrettin Cömert'e Armağan, Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, Ankara, 1980, s.471-480.
ŞAHİN, Seracettin; Türk İslâm Eserleri Müzesi'ndeki Örnekleriyle Tarihsel Süreç İçerisinde Hat Sanatı, 1400. Yılında Kur'an-ı Kerim, Antik.A.Ş. İstanbul, ( 2010 ?),s.14-25.
ŞAPOLYO, Enver Behnan;" Nakkaşhaneler ", Önasya, C.4, S.45, Mayıs 1969, s.
12-13.
ŞEHSUVAROĞLU, Bedii N. ; " Tezhip-Minyatürde Türk Ekolü ", Yeni İstanbul
Gazetesi, 2 Temmuz 1955, s.6.
ŞEHSUVAROĞLU N.- GÜREŞSEVER ( CANTAY) Gönül ; " Bilim ve Sanat Tarihi Bakımından Sabuncuoğlu Cerrahiyesi ", Kültür ve Sanat, S.4, Kültür Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1976, .44-51.

TAHİR-ZADE, Hüseyin Behzad ; " Minyatürün Tekniği ", İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.1, Ankara, 1953, s.29-32.
TANINDI ( AKALAY),Zeren ; " Nakkaş Hasan Paşa", Sanat, S.6, Kültür Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1977,
s.114-125.
TANINDI, Zeren ; "Resimli Bir Hac Vekâletnâmesi, Sanat Dünyamız, S.28, İstanbul, 1983, s. 2-5
TANINDI, Zeren ; "İslâm Resminde Kutsal Kent ve Yöre Tasvirleri", Journal of
Turkish Studies,
TANINDI, Zeren ; Siyer-i Nebi, İslâm Tasvir Sanatında Hz. Muhammed'in Hayatı,
Hürriyet Vakfı Yanınları, Aksoy Matbaacılık, İstanbul, 1984
TANINDI, Zeren ; " Osmanlı Döneminde Türk Minyatürü ", Kültür ve Sanat, S.3, T.İş Bankası Yayınları, Pan Matbaası, Ankara, Ağustos 1989, s.24-28. ; Turkish Miniatures From the Ottoman Period, s. 88.
TANINDI Zeren ; Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndeki Fas'da Hazırlanmış Tezhipli Kur'anlar, Topkapı Sarayı Müzesi XII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, İstanbul 1-6 Haziran 1992.

TANINDI Zeren : Mihr-ü Müşteri Minyatürlerinin İkonografik Çözümlenmesi ", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993,s.457-490.
TANINDI, Zeren ; " İslam Resminde Kutsal Kent ve Yöre Tasvirleri ", Journal of Turkish Studies S.7, Orhan Şaik Gökyay Armağanı, C.II, 1983, s.407-437.
TANINDI, Zeren ; Siyer-i Nebi. İslâm Tasvvir Sanatında Hz. Muhammed'in Hayatı, Hürriyet Yayınları, İstanbul 1985.
TANINDI, Zeren ; " Mimar Sinan Çağında Tasvir", Mimar Sinan Döneminde Türk Mimarlığı ve Sanatı, İstanbul 1988, s.277-294.
TANINDI,Zeren; Türk Minyatür Sanatı, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, T.İşbankası Yayınları,Ajans-Türk Matbaası, Ankara 1993, s.407-420.
TASUĞ, Sezer ; Şenliknâme Düzeni, Türk Minyatüründe Gerçekci Duyuş ve Gelişme, De Yayınevi, İstanbul, 1961.

TAYLOR, F. ; "Arabic, Persian and Turkish Manuscripts in the Jhon Rylands Collection", Fikrun wa Fann, S.19, 1972, pp.16-23

TEZCAN, Hülya ; " Saray Nakkaşhanesinin 15. Yüzyıl Sonlarında ve 16. yüzyılın İlk Yarısındaki Resim Programına Uyan Kumaş ve İşlemeleri ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.166.

THUASNE, L ; Gentile Bellini et Sultan Muhammed II. Notes Sur Le Sèjour du
Peintre Vènetien á Constantinople (1479-80), Paris, 1888.
TITLEY,N.; " Miniature Paintings Illustrating the Works o Amir Khusrau: 15th,16th, 17th centuries", Marg; Homage to Amir Khusrau, June, 1975, s.19-52.
TITLEY, N. ; Miniatures from theTurkish Manuscripts, London, 1981.
TİTLEY Norah M.;Plants And Gardens in Persian Mughal And Turkish Art,
The British Library, 1979.

TITLEY, Norah M. ;" Development of Fourteenth-Fifteenth Century Painting in Khorasan , Iran and Turkey", Marg, S.26, 1973, pp.1728.

TITLEY, Norah M.; Istanbul or Tabriz ?- The Questions of the Provencenance of three 16th Century Nevai Manuscripts in the British Library",Oriental art, S.25, 1978, pp.292-297.
TOGAN, Zeki Velidi ; " Topkapı Sarayı'nda Dört Cönk", İslâm Tetkikleri Dergisi,
S.I, 1953-54, s.73-89.
TOGAN, Zeki Velidi ; " On The Miniatures in Istanbul Libraries " Atti del Secondo Congreso Internazionale di Arte Turca, Venezia 1963,
Napoli, 1965, s.253-258.
TOĞAN, Ahmet Zeki Velidi ; On The Miniatures In İstanbul Libraries, ( Çev. Sencer Tonguç), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları,Baha Matbaası, İstanbul, 1963.

TOPKAPI Sarayı Müzesi'indeki Şahnâme Yazmalarından Seçme Minyatürler, ( Haz: Abdülkadir Karahan-Tahsin Yazıcı-Ali Milani) , T.İş Bankası Kültür Yayınları, Çeltüt Matbaası, İstanbul, 1971.
TOPKAPI Sarayı Müzesi, Sanat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, S.7, Tifdruk Matbaası, İstanbul 1982, (Özel sayı):
TORNBERG, C,J.; Codices Arabici,Persici et Turcici Bibliothecae Regiae Universitatis Uppsalenssis, Lund, 1849.
TOROS, Taha ; " Sultan III. Ahmed'in XV. Louis'e Hediyesi Çok Değerli Bir Albüm ", Türkiyemiz, Y.15, S.44, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Ekim
1984, s. 1- 4.
TUCHELT, K. ; Türkische Gewaender unde Osmanische Gesellschaft in 18. Jahrhundert, Graz, 1966.
Türk Süsleme Sanatları, Hüsn-ü Hat,Minyatğr, Tezhip, Ebru, T.C.Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara 1997.

UĞUR, Ahmet ; " Yavuz Sultan Selim ve Bir Rüya ", Lâle, Türk Petrol Vakfı Yayınları, S.3,Renkler Matbaası, İstanbul, Kasım 1985, s.28-31.

UNTERKIRCHER, F.; Inventar der Illuminierten Handschriften, Inkunabein, und
Frühdrücke der Österr. Nationalbibliothek, Wien, 1959.
URAN, H ; Üçüncü Sultan Mehmed'in Sünnet Düğünü, İstanbul, 1942.
UYGUNER, M ; " Türk Minyatürleri ", Varlık, C.33, S.671, İstanbul, 1966, s. 13.
UZEL, İlter ; " Cerrahiyyetü'l Hâniyye Minyatürleri ", Kültür ve Sanat, T. İş Bankası Yayınları, S.9, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, Mart 1991,
s.23-27.; The Cerrahiyyetü'l-Haniyye Miniatures, s.87-88.
UZLUK, Şehabeddin ; " II. Türk-Anadolu Resim Mektebi", Konya Mecmuası, S.39,
1942, s.12-26.
UZLUK, Şehabeddin ; Mevlânâ'nın Resimleri, Konya, 1953.
UZLUK, Şehabeddin ; Mevlevilikte Resim, Resimde Mevleviler, T.İş Bankası Kültür
Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1957.
ÜÇOK,Bahriye ; " İslâm'da Resim " , Türk Kadını, C.6, S.63, Ağustos 1971 ,
s. 16-17.

ÜNVER, Ahmed Süheyl ; " Selçuklular'da Resim,Tezhip ve Minyatür ", Türk Tarihi
Ana Hatları Müsveddeleri, II, No.17, 1934.
ÜNVER, A.Süheyl;" Türk Ressamı ve İçtimai Hayatımız " Güzel Sanatlar Dergisi,
S.I, İstanbul, 1939, s.17-26.
ÜNVER, A. Süheyl ; Cerrahiye-i İlhaniye, İstanbul Üniversitesi tıp tarihi
Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1939.
ÜNVER, A.Süheyl ; Ressam Nigâri, Hayatı ve Eserleri, Milli Eğitim Basımevi,
Ankara, 1946.
ÜNVER, A.Süheyl; Ressam Levni, Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1949.
ÜNVER, A. Süheyl ; Ressam Nakşi: Hayatı ve Eserleri, Kemal Matbaası, Istanbul,
1949.
ÜNVER, A.Süheyl; Levni, İstanbul, 1951.
ÜNVER, A.Süheyl ; Levni, Basın Yayın Turizm Umum Müdürlüğü Yayınları, Maarif
Basımevi, İstanbul, 1957.
ÜNVER, A.Süheyl; Fatih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu Resimlerini Yapan
Ressam Levni ve Bibliyoğrafyası, İstanbul, 1953.
ÜNVER; A. Süheyl ; " Levni his life and works " Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleteni, S.204, Nisan 1959, s.32-35.
ÜNVER, A.Süheyl; Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resmimlerimiz, Ankara, 1958.
ÜNVER, A.Süheyl; " L'album d'Ahmed I.er" ,Annali dell'Istituto Universitario
Orientale di Napoli, N.S.13, 1963, s.127-162.
ÜNVER, A. Süheyl ; Ressam Şehit Hasan Rıza Hayatı ve Resimleri, Milli Eğitim
Bakanlığı Yayınları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970.
ÜNVER, A. Süheyl ; Sevâkıb-ı Menâkıb, Mevlâna'dan Hatıralar , Organon İlaçları
Yayını, Kağıt ve Basım İşleri Matbaası, İstanbul, 1973.
ÜNVER A.Süheyl ; " Ağamirenk ", ( Minyatürcü ), İslam Türk Ansiklopedisi, C.I, İstanbul 1944, s.138-139.
ÜNVER A.Süheyl ; Türk Minyatürleri, THY Magazin, Özel sayı, 20 Mayıs 1973, s.34-40.
ÜNER A.Süheyl ; Tarihte Anadolu Türkleri'nde Spor, Dirim Mecmuası,
WALLEY, P.- TITLEY, M.N.; " An Illustrated Persian Text of Kalila and Dimna
707/1307-08", The British Library Journal, C.1, S.1, 1975,s.42-61.
WALSH, John R. ; " The Turkish Manuscripts in New Collage, Edinburg", Oriens, S.12/1-2, 1959, s.170-189.
ROBİNSON,Basil W. ; " An Unpublished Manuscript of the Gulistan of Sa'di ", Beiträge Zur Kunstgeschichte Asiens,, In Memoriam Ernst Diez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.223-236.
WELCH, S.C.; A King's Book of Kings, The Shah-Nameh of Shah Tahmasb, London,1972.
WELCH, A.; " Painting and Patronage under Shah Abbas I", Iranian Studies, S.VII, Summer-Autumn,1974, Studies on Isfahan:Proceedings of the Isfahan Colloquium, part II, s.458-507.
WIET, Gaston ; Miniatures Persanes, Turques et Indiannes. Collection de Son
Excellence Chèrif Sabry Pacha, Kahire, 1943.
YETKİN, Suut Kemal ; " İslâm Minyatürünün Estetiği ", İlâhiyat fakültesi
Dergisi, S.1, Ankara, 1953, s. 33-40.
YETKİN, Suut Kemal ; " Türk Minyatürü ", Kültür Dünyası, S.4, Nisan 1954, s. 9-11.
YETKİN, Suut Kemal ; " Bir Selçuki El Yazması Üzerine ", Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.411-412.
YETKİN, Suut Kemal ; " Türk Resim Sanatının Menşei Hakkında " , İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S.XI., Ankara, 1963, s.5-11.
YETKİN, Suut Kemal ; L'Ancienne Peinture Turque du XII e au XVIII e Siecle, Paris, 1970.
YETKİN, Suut Kemal ; Bir Buluşun Öyküsü: Lütfü Abdullah ve Siyer-i Nebi, Sanat Dünyamız, S. 12, İstanbul, 1978, s.17-21.
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ; Matrakcı Nasuh'un Minyatürlü İki Yeni Eseri ,
Belleten, S.XXVIII, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1964,s.229-233.
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ; Nasühü's-Silâhi ( Matrakcı) Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara, 1976 ( Tıpkı basım).
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ;" Başlangıcından III. Yüzyıl Sonuna Kadar Müslüman Minyatürü ", Yıllık Araştırmalar Dergisi, S.II, 1957, Ankara, 1958, s.181-192.
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ; Matrakcı Nasuh, Ankara, 1963.
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ; " Two New Illuminative Works of Matrakcı Nasûh ", Atti del Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca,
Venezia, 1963, Napoli, 1965, s.283-286,
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ;" Matrakcı Nasuh'un Minyatürlü İki Yeni Eseri" ,
Belleten, C.XXVIII, S.110, Ankara, Nisan 1964, s. 229-233.
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ;" Matrakcı Nasuh'un Hayatı ve Eserleri İle İlgili Yeni Bilgiler ", , Belleten, C. XXIX, S.114, Ankara, Nisan 1965,
s. 329-354.
YÖRÜKAN (KARAMAĞARALI), Beyhan ; Muhammed Siyak Kalem İmzalı Minyatürler, Ankara, 1963 ( Basılmamış doktora tezi).
YÖRÜKAN (KARMAĞARALI), Beyhan ; " Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Albümlerde Bulunan Bazı Rulo Parçaları ", Sanat Tarihi Yıllığı, S.I,1964-65, İstanbul, 1965, s.188-201.
YÖRÜKAN (KARAMAĞARALI), Beyhan; " Topkapı Sarayı Müzesi'nde Bulunan Dört Albüm Üzerindeki Çalışmalara Toplu Bakış", Türk Etnografya Dergisi, S.VII-VIII,1964-65, Ankara, 1966, s.50-58.


Cilt, Tezhip ile ilgili SÖZLÜK


Aher ( Ahar ) Kağıdın kamışın rahat yürümesi ( kayması), silinti-kazıntının tenini için yumurta akı veya pirinç tozu ile yapılan terbiye işlemi
Ahkâm-ı Sitte Rik'a , muhakkak,sülüs, reyhani, nesih, tevki gibi yazı cinslerine toplu olarak verilen isim.
Aşirgülü Kur'an-ı Kerim'de her on âyette bir sahife kenarına yapılan süsleme.
Atlama şiraze Şirazenin formalara dikilmiyerek yapıştırılmasına denir. Sağlam olmaz.
Âyetberkenar Kur'an-ı Kerim'de bir sahifenin âyet başı ile başlayıp, sayhife sonunun yine âyetle bittiği Kur'an-ı Kerimlere verilen ad.
Baskı kalıbı Kitap ciltlerine kabartma veya göçürtme tekniği ile yapılan soğuk pres kalıbı
Behari hat Hind bölgesinde yazılan islâmi bir hat.
Berk Yaprak
Beyne's-sütûr Yazma eserlerin satır aralarında yapılan süsleme
Bordür Pervaz ve kenar suları şeklinde bir araya gelen şerit şeklindeki bezemeler
Cendere Kitabın formaları dikildikten sonra, dip kısmının yapıştırılması , boşluklarının alınması için preslenmek üzere iki rrafaı vidalı mengene pres.
Cetvel Çekmek Yapılan süslemenin içine ve dışına düz çizgiler çekmek.
Cilbend yazma kitapların muhafazası için kullanılan kutu. Yazı ve resim konulmak üzere iki mukavvanın besle birbirine yapıştırılasına da cilbend denilir.
Cüz Kur'an-ı Kerim'in 20 sahifesine verilen ad.
Cüz Gülü Cüz başlarını belirtmek üzere sahife kenarına yapılan tezhip.
Çırak Bir san'at ustasının yanında işi öğrenmek üzere çalışan öğrenci
Deri traşlamak Cilt yapımında kullanılan mukavvayı kaplayacak derinin traş bıçağı ile istenilen kadar inceltilmesi.
Desen Renkli veya renksiz tasarlanan motif
Divit Yazı yazmak için kullanılan hokka ve klemin muhafazası
Divitdâr Devlet adamlarının hokka ve kalemlerini, her türlü yazı araçlarını muhafaza eden, müevettelerini yazan kimse
Durak Kur'an âyetinin bittiği yerde bulunan işaret. ( nokta )
Esmâü'l-Hüsna Allah'ın doksan dokuz ismine verilen toplu isim.
Falnâme Türk ve İran kültüründe falla ilfili eserlere verilen genel isim.
Figür Resim ve heykel sanatlarında insan resmi
Form Şekil, biçim
Gıldırgıç Kitaplar ciltlenirken kenarlarını kesmeye yarayan rende benzeri alet.
Hatim Duâsı Kur'an-ı Kerim'in baştan sonuna kadar okunduktan sonra yyapılması gelenek haline delen duâ
Hatime Son. Bitiş. Yazma kitaplarda yazar eseri tamamlarken yazdığı dualar, hattatın adı, varsa müzehhibini gösteren yazı bulunan eserin son yaprağı
Hatt Çizgi, satır, padişah yazısı, buyruki ferman anlamında kullanılır. Arapça olan kelimenin çoğulu hutût'tur.
Hatt-ı humâyûn Padişahın herhangi bir iş için yazdığı yazılar.
Hatt-ı celi Uzaktan okunabilecek tarzda büyük islâmi yazı çeşiti.
Hatt-ı dest El yazması
Hatt-ı divâni Rik'a yazı türünün birleştirilmesinden ortaya çıkmış olup, düz ve devirli kısımları daha kısa biçimde uyulanarak daha çabuk yazılması sağlanmıştır. İnce, kırma ve celi adlı çeşitleri de vardır. Divâni ve Celi divâni ferman ve ber'at gibi belgelerde, ince ve kırma divâni vakfiye, ilâm hüccet, ilmühaber gibi resmi kayıtlarda kullanılmıştır.
Hatt-ı gubari Celi bir yazı içinde küçük metinlerin bulunduğu yazı çeşiti. Genelde levhalarda kullanılır.
Hatt-ı kûfi Kitâbe, sikke ve Kur'an-ı Kerim'de kullanılan ve Hz. Ali'nin geliştirdiği bir yazı stilidir. Mekki, medeni, basri adları verilmiş olan bu üslûp, nesih yazsından sonra tezyinat yazısı olarak mimaride kullanımıştır.
Hatt-ı mağribi Fas, Endülüs, Tunuz Cezayrde kullanılan bir yazı stili.
Hatt-ı mihi-mismâri Çivi yazısı.
Hatt-ı müsennâ Çift yazı. Aynı satırsa sağdan sola, solda sağa okunur.Tezyinat amacıyla süslemelerde kullanılmıştır.
Hatt-ı nesih Kalınlığı sülüs yazının üçte biri kadar olan bir yazı stili
Hatt-ı reyhani kalınlığı sülüs gibi olup, gözü kapalı harf yoktur.
Hatt-ı rik'a Tevkii kırması gibi olup, kalınlığında ölçü yoktur. Harflerin çoğu bitişiktir. Bu bakımdan çabuk yazılır.
Hatt-ı şerif Padişahın herhangi bir iş için bizzat yazdığı yazılar.
Hatt-ı zerendûd Altınla yazılmış celi yazılar.
Hatt-şinas Yazı uzmanı, grafolog.
Hendesi Geometri, geometri ile ilgili.
Heykel Kur'an Camilerde okunmak üzere konan büyük boy Kur'an-ı Kerim
Hicâzi Hat Kûfi hattın Mekke ve Medine'de verilen isim
Hilye Peygamberimiz Hz. Muhammed'in fiziki özelliklerini belirten levha olup,dört Halife ve Hz. Hasan ev Hüseyin'in isimleri de geçer
Hüsn-ü hat Arap- Osmanlı alfabesi ile yazılan, istifli, estetik, güzel yazı.
İbda Yaratma, yeni bir usül, çığır
İmza Eserin sanatkârını belirtmek için resim, desen veya tezhibin uygun bir köşesine koydukları işaret olup, ufak yazılır, kolaylıkla fark edilmezler.
İstampa baskılı cilt Kitap ciltlerinin kapağı hazırlanırken, cilt üzerine istenilen motifin kazındığı demir veya kalın çinko levha ısıtılarak presle deri üzerine basılmasında kullanılır. İstenildiği takdirde, kızgın levha altına varak yaldız konarak yazldızlı baskı elde edilir.
İstinsah Yazma bir eserin elle kopyalanması.
İstinsah tarihi Kopya edildiğitarih, ketebenin yanında bulunur.
Kâ'tı Kesme. Kağıt veya oymacılık san'atı. Kağıt üzerine yazılmış bir yazı veya motifi oyarak başka bir şey üzerine yapıştırmak. Kağıdı kat kat yapıştırmak.
Kartuş Tezyinatta ve ciltte genelde köşelerde bulunan motif.
Ketebe Yazma eserin sonunda, eswrin kim tarafından yazıldığı kısma verilen isim.
Kozak Andlaşma, nâme-i hümayunlar, tomar vakfiyelerin muhafaza edildiği kutu.
Köşebend Cildin dört köşesine yapılan şekil.
Köşelik Levhaların köşe kenar uçlarına yapılan süsleme.
Kuzulu Cetvel Sahife, metin, motif hududuna çekilen cetvellerin dışına tirling ile bir çizginin daha çekilmesi.
Levha Hüsn-ü hat ile yazılan ve çerçevelenerek duvara asılan yazılı , estetik kompozisyonlardır.
Malizme Yirmi sayfalık Kur'an cüz yerine kullanılan bir terim
Mecmua Birden fazla yazma veya baskı kitapların, makalelerin yer aldığı cilt bütünü.
Miklep ciltli kitaplarda sol tarafta cildin uzayarak cilt kalınlığında, yarım yan kapak olarak ,okurken kalınan varağın işaretlenmesine yarayan kısım.
Miklep Klâsil cildin alt kapağına eklenmiş, oval-pramitimsi parça
Minyatür Küçük boyda aharlı kağıda yapılan nakış resim. Portre, yağlıboya kullanılmaz.
Muhakkak Yazının birbuçık payı yassı, kalan kısmı değirmidir.
Murakka Birçok kağıt tabakalarını birbirine yapıştırılarak elde edilen mukavva
Muşta Baskı aleti. Genelde kurşun harflerin yer alacağı kelimeleri dizmek ve ısıtıp yaldızla basmada kullanılır.
Mücellit Kitap cilt ustası
Mühre Kağıt aherlendikten sonra cilâlamak, perdahlamak amacıyla kullanılan yuvarlak veya kalın cam, mermer.
Münhani Eğri, kambur.
Müstensih İstinsah ( kopya ) eden.
Müzehhip Tezhip yapan san'atkâr.
Müzehhip Tezhip yapan sanatçı.
Nakış Eskiden boyalı resimlere verilen isim.
Nakışhane Nakışların yapıldığı oda, Atölye, bina
Nakkaş Nakış resim yapan, minyatürcü, kalemişi motif yapan.
Nesih Sülüs yazısının kalınlığının üçte bir ölçüsündedir.
Nevregân Mücellitlerin mukavva ve deriyı oymada kullandıkları âlet.Ucu keskin olan bu âletle ka'tı da yapılır
Nokta demiri Ciltlerde nokta yapmak üzere kullaılan çiviye benzer demir.Nokta demiri ile açılan boşluklara genelde altın çakılır.
Okra Cildin derisindeki kurt yeniklerinin izine verilen ad.
Pâh Deri traşından çıkan parçalar
Pâhını almak Traş edilen derinin pürtüklerini temizlemek, deriyi biraz inceltmek
Parşömen İşlenerek üzerine yazı yazmaya elverşli deri.
Reyhâni Muhakkak yazı üslûbuna tabidir. XI. Asırsa Ebü'l-Hasan Alâeddin İbn-i Bevvap tarafından stil oluşturulmuştur.
Rıh Bkz.Rig.Mürekkeple yazılan yazıyı kurutmakta kullanılan toz.
Rig Mürekkeple yazılan yazıyı kurutmakta kullanılan toz.
Rik'a Harfler birbirine bitişiktir.
Rubu' Büyük boy kağıdın dörde bölünmesinden meydana gelen yazma kitaplar.
Sakal Mücellit ve müzehhiplerin altın varakları turmak ve yapıştırmak üzere kullandıkları seyrek tüylü fırça
Salbek Şemsenin iki ucundaki uzantı şeklindeki süs
Sancak Kur'anı Sancaklara asılmak üzere hazırlanmış küçük boy Kur'an-ı Kerim.
Saz yolu Uzun dallar üzerine yapılan süsleme. Kıvrım dallar.
Secavend âlâmetleri Kur'an okunurken nerede ve nasıl durulacağı ve geçileceğini belirten işaret
Secde gülü Kur'an-ı Kerim okunurken nerede secde yapılacağını belirten tezyinat
Serlevha Eserin süsleme yapılan ilk sahifesi, Başlık bölümü
Sertab Ciltte alt kapak ile miklebi birbirine bağlayan kısım.
Sıvama Şemse Zemini altınla kaplanmış şemse.
Sülüs Harflerin Dört payı yassı, iki payı değirmi ölçüde olan büyük yazı çeşiti.
Sürme altun Altının jelatinle eritilerek fırça ile kullanılması
Şemse Eski kaitap ciltlerinin ortasında ( elips) beyzi ortamda şuâ şeklinde, bilgi, ışık, nûr, güneşi sembolize eder.
Şikaf Hâlkârın renklendirilmiş olanı.
Şiraze Dikilen formaların üst ve alt kısımlarına geçirilen bez.
Şukûfedan Çiçeklik, çiçek vazosu
Şükûfe Çiçeklerin doğadaki şeklinin stilize edilmiş durumu
Tahrir Boya veya altınla yapılmış süslemelerin kenarına daha koyu renkte ince olarak geçirilen çizgi.
Tahrir çekmek Satırlar arasına yapılan yaldız süslemelerin etrafı ve yazı çevresine mürekkep veya fırça ile çizgi çekmek.
Tasvir Resim, suret, şekillendirilerek ifade edilmiş.
Teber Ucu sivri demir. Altın yaldızı parlatmak için kullanılır.
Tek göbek Cildin yalnızca ortasında şemse yapılmışsa, başkada motif yoksa buna tek göbek denir.
Teker Cilt üzerine yaldızlı nokta yapmakta kullanılan saat dişlisine benzer demir.
Temellük kaydı Mülkiyet kaydı
Tenazür Simetri, denk durumda olan şekiller
Tenekâr Cilt mukavvası yapılırken, mukavvayı kurttan korumak maksadıyla kolaya katılan bir madde, boraks.
Tevkii Yazının normunun yarısı yassı, yarısı değirmidir. İcaze de denir.
Tezhip Orta doğu sanatında süsleme
Tezyinat Motifli nakışlar, süslemeler
Üslûp Tarz
Üstübec Beyaz renkli mürekkebe verilen isim.
Varak Yaprak
Varak altın Altın çekiçle döğülerek kağıttan ince haline getirilmiş şekli. Genelde zeminlerde kullanılır.
Veziri Yazma eserlerin dört köşe veya kare biçimlerine verilen ad.
Zahriye Eserin süslemeli ilk sahifesi
Zerefşan Serpme altın, püskürtme altın
Zermühre Sürülmüş altını parlatmaya yarayan ucu akik olan mühre
Zilbahar cilt Ezme altın yaldızla fırça kullanılarak geometrik motifler çizilmiş, kesişen hatlar arasına yaldız noktalar konmuş ciltler.
Zincirek Geçme veya zincir


Yayınlandığı Yer: Vakıflar Dergisi S.23, 1994,321-332. ,17.02.1992
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
  • Prof.dr. Semavi Eyice
  • Prof.dr.zafer Bayburtluoğlu Biyografisi Ve Bibliyografyası
  • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
  • Vakıflar Dergisi'nde 27. Sayıya Kadar Yayınlanan Makaleler
  • Sadi Bayram Cv- Biyoğrafi Ve Bibliyoğrafyası
  •