BİBLİYOGRAFYA - BİBLİYOGRAPHY
VAKIFLAR DERGİSİ'NDE 27. SAYIYA KADAR YAYINLANAN MAKALELER
VAKIFLAR DERGİSİ'NDE 27.SAYIYA KAFAR YAYINLANAN MAKALELER

VAKIFLAR DERGİSİ I. SAYI
Cumhuriyet Matbaası
İstanbul 1938

KÖPRÜLÜ, Fuad: Vakıf Müessesesi ve Vakıf Vesikalarının Tarihi Ehemmiyeti, S. I, s. 1-6 (Derginin sonunda 7 s. Fransızca özeti vardır), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
GABRİEL, Albert: Tarihi Türk Âbidelerinin Tâmiri ve İhyası, S. I, s. 7-15 (Metin + 14 fotoğraf ve Derginin sonunda da 9 s. Fransızca özeti vardır), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Büyük Selçuklu İmparatorluğu Zamanında Vakıf Hastanelerin Bir Kısmına Dair, S. I, s. 17-23 (Metin + 10 fotoğraf ve plan), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
ÖZ, Tahsin: Sultan Ahmed Camii, S. I, s. 25-28 (Metin + 14 fotoğraf ve belge), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
ERDOĞAN, Abdülkadir: Silivrikapı'da Hadım İbrahim Paşa Camii, S. I, s. 29-33 (Metin + fotoğraf ve belge), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
MUALLİM, Cevdet: Sivas Darüşşifası Vakfiyesi ve Tercümesi, S. I, s. 35-38, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Fatih Külliyesine Aid Diğer Mühim Bir Vakfiye, S. I, s. 39-45 (Metin + 5 sayfa vakfiye sureti), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
ERDOĞAN, Abdülkadir: Kur'an Tercemelerinin Dil Bakımından Değerleri, S. I, s. 47-51 (Metin + 13 fotoğraf), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
ÜLGEN, Ali Saim: İznik'te Türk Eserleri, S. I, s. 53-69 (Metin + 104 plan, fotoğraf ve Derginin sonunda da 7 s. Fransızca özeti vardır),, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: İstanbulun Zabtından Sonra Türklerde Tıbbi Tekâmüle Bir Bakış, S. I, s. 71-81 (Metin + 13 belge, fotoğraf ve çizim), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
DAYIGİL, Feyzullah: İstanbul Çinilerinde Lâle, S. I, s. 83-90 (Metin + 10 tablo), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
KUNTER, Halim Baki “ ÜLGEN, Ali Saim: Fatih Camii, S. I, s. 91-101 (Metin + 70 fotoğraf, çizim ve plan), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
KUNTER, Halim Baki: Türk Vakıfları ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd, S. I, s. 103-129 (Metin + 79 belge, fotoğraf ve çizim), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul-1938.
KÖPRÜLÜ, Fuad: Vakfa Ait Tarihi Istılahlar Meselesi, S. I, s. 131-138, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
GUBAYDULİN, K. S.: Azerbaycan Vakıfları, (Terc. Y. Kalantay), S. I, s. 139-145, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
FİTRAT, Prof.: Orta Asya'da Arazi Meselesine Dair Üç Vesika, (Terc. Y. Kalantay), S. I, s. 147-157, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
KÖPRÜLÜ, Fuad: Bibliyografya, S. I, s. 159-161 (Derginin sonunda 4 s. Fransızca özeti vardır), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul-1938.

VAKIFLAR DERGİSİ II. SAYI
İstanbul 1942

KÖPRÜLÜ, Fuad: Vakıf Müessesesinin Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekâmülü, S II, s. 1-35, (Derginin sonunda 42 s. Fransızcası vardır) İstanbul 1942.
GABRİEL, Albert: Bursa'da Murad I. Camii ve Osmanlı Mimarisinin Menşei Meselesi, S II, s. 37-43 (Metin + 13 plan ve fotoğraf), (Derginin sonunda 7 s. Fransızcası vardır) İstanbul 1942.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı: Niğde'de Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi, S II, s. 45-69 (Metin + 10 sayfa belge), İstanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Niğde'de Akmedrese, S II, s. 81-82 (Metin + 6 fotoğraf ve plan), İstanbul 1942.
YALTKAYA, Şerafeddin: Kara Ahmet Paşa Vakfiyesi, S II, s. 83-97(Metin + 69 sayfa belge), İstanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Topkapı'da Ahmet Paşa Heyeti, S II, s. 169-171 (metin +10 fotoğraf ve 1 plan), İstanbul 1942.
RUBEN, Walter: Buddhist Vakıfları Hakkında, (Terc. Meliha TORKAK), Zwei Pfahlinschriften aus den Turfanfunden (Uygurca'dan Cev: Saadet ÇAĞATAY), S II, s. 173-182 (Metin + 2 fotoğraf), (Derginin sonunda 10 s. Almancası vardır) İstanbul 1942.
CAFEROĞLU, Ahmet: Türk Taamül Hukukuna Göre "İçtimai Muavenet" Müessesesi, S II, s. 185-193, İstanbul 1942.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Süleymaniye Külliyesinde Darüşşifa, Tıp Medresesi ve Darül'akakire Dair (1557-1555) 965-963, S II, s. 195-207 (metin + 19 plan, belge ve fotoğraf), İstanbul 1942.
ÖZ, Tahsin: Sultanahmet Camii'nin Tezyini Hususiyetleri II, S II, s. 209-212 (metin + 12 fotoğraf), İstanbul 1942.
DAĞLIOĞLU, Hikmet Turhan: Ankara'da Cenabi Ahmed Paşa Camii ve Cenabi Ahmed Paşa, S II, s. 213-219, İstanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Ankara'da Cenabi Ahmed Paşa Camii ve Türbesi, S II, s. 221-222 (metin + 10 plan ve fotoğraf), İstanbul 1942.
DAYIGİL, Feyzullah: İstanbul Çinilerinde Lâle II, S II, s. 223-232 (metin + 24 fotoğraf ve motif), İstanbul 1942.
ERDOĞAN, Abdülkadir: Kanuni Süleyman Devri Vezirlerinden Pertev Paşa'nın Hayatı ve Eserleri, S II, s. 233-240, İstanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Pertev Mehmet Paşa'nın Eserleri Hakkında Mimari İzahat, S II, s. 241-243 (metin + 22 fotoğraf), İstanbul 1942.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: İstanbul Yedinci Tepe Hamamları'na Dair Bazı Notlar, S II, s. 245-251 (metin + 50 plan, gravür ve fotoğraf), İstanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Kırşehir'de Türk Eserleri, S II, s. 253-261 (metin + 26 plan ve fotoğraf), İstanbul 1942.
GÖKAY, Fahrettin Kerim: Ruh Hekimliği Sahasında Türklerin ve Vakıf Müessesesinin Hizmetleri, S II, s. 263-265, İstanbul 1942.
KÖPRÜLÜ, Fuad: Vakfa Ait Tarihi Istılâhlar Ribât, S II, s. 267-278, İstanbul 1942.
BARKAN, Ömer Lütfi: Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler, II: Vakıfların Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Kullanılmasında Diğer Şekiller, S II, s. 279-386, (Derginin sonunda 7 s. Fransızca özeti vardır) İstanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Yenicami, S II, s. 387-397 (metin + 36 plan ve fotoğraf), İstanbul 1942.
AYANOĞLU, Fazıl İsmail: Vakıflar İdaresince Tanzim Ettirilen Tarihi Makbereler, S II, s. 399-403 (metin + 75 fotoğraf), İstanbul 1942.
KEPECİOĞLU, Kâmil: Bursa'da Şer'i Mahkeme Sicillerinden ve Muhtelif Arşiv Kayıtlarından Toplanan Tarihi Bilgiler ve Vesikalar, S II, s. 405-421, İstanbul 1942.
ERZİ, H. Adnan: Bursa'da Ishaki Dervişlerine Mahsus Zâviyenin Vakfiyesi, S II, s. 423-429, İstanbul 1942.
KUNTER, Halim Baki: Kitâbelerimiz, S II, s. 431-455 (metin + 127 fotoğraf), İstanbul 1942.
KÖPRÜLÜ, Fuad: Bibliyografya, S II, s. 457-472, (Derginin sonunda 4 s. Fransızca özeti vardır), İstanbul 1942.


VAKIFLAR DERGİSİ III. SAYI
Türk Tarih Kurumu Basımevi
Ankara 1956

KUNTER, Halim Baki: Türk Vakıflarının Milliyetçilik Cephesi, S. III, s. 1-11, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı: Dimetoka'da Çelebi Sultan Mehmed Camii, S. III, s. 13-16 (metin + 11 fotoğraf), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
ELKER, Sâlahaddin: Kitâbelerde (Ebced) Hesabının Rolü, S. III, s. 17-25, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Edirne'de Şah Melek Paşa Camii Nakışları Hakkında 832 (1429), S. III, s. 27-30 (metin + 4 fotoğraf ile motif), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
ORAL, M. Zeki: Turgut Oğulları, Eserleri-Vakfiyeleri, S. III, s. 31-64 (metin + 28 plan, fotoğraf ve belge), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı: I. Murad Devrinde Asılhan Bey Mimari Manzumesi, S. III, s. 65-68 (metin + 16 plan ve fotoğraf), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
AKOK, Mahmut: Uşak Ulu Camii, S. III, s. 69-72 (metin + 7 plan ve fotoğraf), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
OGAN, Aziz: Aydın Oğullarından İsa Bey Camii, S. III, s. 73-80 (metin + 19 fotoğraf), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
AKOK, Mahmut: Kütahya Büyük Bedesteni, S. III, s. 81-84 (metin + 8 plan ve fotoğraf), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
OTTO-DORN, K.: Bir Selçuk Gümüş Kâsesi, (Terc. Şükrü AKKAYA), S. III, s. 85-91 (metin + 17 fotoğraf), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
TAESCHNER, F.: Kırşehir'de Ahi Evran Zaviyesinin Mütevellisine Ait 1238/1822-23 Tarihli Bir Berat, (Terc. Şükrü AKKAYA), S. III, s. 93-96, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
LEWİS, Bernard: 1641-1642'de Bir Karayit'in Türkiye Seyahatnâmesi, (Çev. F.SELÇUK), S. III, s. 97-106, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
YURDAYDIN, Hüseyin G.: Kemal Paşâzade'nin Tevârih-i Âl-i Osman'ının Onuncu Cildi Hakkında, S. III, s. 107-115, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
SERAV, Münif (Tercüme): İtalya'da Eski Eserlerin ve Güzel Sanatların Korunması, S. III, s. 117-149, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı: Yugoslavya'da Türk Âbideleri ve Vakıfları, S. III, s. 151-223 (metin + 130 plan ve fotoğraf), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
KÖKER, Hüseyin Sıdkı: Tefsiri Mevlâna Mustafa ve Vakıfları (Ebu-Hafs Haddâdi-Çilingir Baba), S. III, s. 225-263 (metin + 21 s. belge ve fotoğraf), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
ÜLGEN, Ali Saim: Bibliyografya (Türk Sanatı-Başlangıçtan Günümüze Kadar, Prof. Dr. Erns Diez, Çeviren:Oktay ASLANAPA), S. III, s. 265-281, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
KESKİOĞLU, Osman: Bibliyografya (İslâm Sanatı Tarihi, Prof. Suut Kemal YETKİN), S. III, s. 281-283, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
YURDAYDIN, H. G.: Bibliyografya (Hâtıra Kitabı, El-Biruni), S. III, s. 283-285, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
CUNBUR, Müjgân, Bibliyografya (Şark ve Türk Vakıflarıyla İlgili Bir Kaç Garp Eseri), S. III, s. 285-287, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
CUNBUR, Müjgân, Bibliyografya (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Vakıf ve Sanatla İlgili Tezler), S. III, s. 287-289, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
CUNBUR, Müjgân, Bibliyografya (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Yapılmış Tarih Tezlerinden Bazıları 1937-1953 Arası), S. III, s. 289-290, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
KUNTER, Halim Baki: L'aspect National Des Fondations Pieuses Turques (Vakoufs) (Traducteur:Nusret Hızır), S II, s. 293-298, Çetin Ofset, Ankara 1942.
OTTO-DORN, K.: Eine Seldschukische Silberschale, S III, s. 301-308, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
TAESCHER, Von Franz: Eine Urkunde Für Den Stıftungsınhaber Der Zâviye Des Ahi Evran in Kırşehir Von 1238/1822-23, S III, s. 309-312, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.
LEWIS, Bernard: A Karaite Itinerary Through Turkey in 1641-2, S III, s. 315-325, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956.

VAKIFLAR DERGİSİ IV. SAYI
Doğuş Matbaası
Ankara 1958

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı: Sultan İkinci Murad'ın Vasiyetnamesi, S. IV, s. 1-17 (metin + 6 sayfa belge), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
BERKİ, Ali Himmet: İslâm'da Vakıf: Zağanus Paşa ve Zevcesi Nefise Hatun Vakfiyeleri, S. IV, s. 19-37, (metin + 2 sayfa vakfiye ve 4 fotoğraf), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
KUNTER, Halim Baki: Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi, S. IV, s. 39-63 (metin + 17 sayfa vakfiye ve 7 fotoğraf), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Mahmud Paşa Vakıfları ve Ekleri, S. IV, s. 65-76 (metin + 6 sayfa belge ve 2 fotoğraf), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
BAYKAL, İsmail: Fatih Sultan Mehmed'in Hususi Kütüphanesi ve Kitapları, S. IV, s. 77-79 (metin + 5 fotoğraf), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
ORAL, M. Zeki: Fatih Sultan Mehmed'in Gevale Kalesi ile Karaman İllerini Fethi ve Hâmidi'nin Terci-i Bendi, S. IV, s. 81-89 (metin + 1 fotoğraf ve 4 çizim), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
KESKİOĞLU, Osman: Fatih Devrine Ait İki Kur'an-ı Kerim Tercümesi, S. IV, s. 91-103, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: İkinci Sultan Bâyezid'in Edirne'deki Vakıf Kitaplarına Dair, S. IV, s. 105-106, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
TAMER, Vehbi: Fatih Devri Ricalinden İshak Paşa'nın Vakfiyeleri ve Vakıfları, S. IV, s. 107-124 (metin + 11 sayfa vakfiye ve 9 fotoğraf), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
GAZİMİHAL, Mahmut R.: İstanbul Muhasaralarında Mihâloğulları ve Fatih Devrine Ait Bir Vakıf Defterine Göre Harmankaya Mâlikânesi, S. IV, s. 125-137 (metin + 2 belge ve 2 fotoğraf), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
TURAN, Şerafettin: Fatih'in İtalya Seferi, S. IV, s. 139-147, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
ERDOĞAN, Muzaffer: Osmanlı Devrinde İstanbul Bahçeleri, S. IV, s. 149-182, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
HATTATOĞLU, Muhiddin: İstanbul Silivrikapı'da Topçubaşı Balâ Süleyman Ağa Mimari Manzumesi, S. IV, s. 183-191 (metin + 1 plan ve 18 fotoğraf), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
ÜLGEN, Ali Saim: İnegöl'de İshak Paşa Mimari Manzumesi, S. IV, s. 192-192 d (metin + 11 plan), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
AYANOĞLU, F. İsmail: Fatih Devri Ricali Mezar Taşları ve Kitâbeleri, S. IV, s. 193-208 (metin + 79 fotoğraf), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
ÖGEL, Bahaeddin: Fatih Albümünde "Şeyhi" İmzalı Minyatürler Hakkında, S. IV, s. 209-239 (metin + 16 fotoğraf ve 12 çizim), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
ÖNDER, Mehmet: Kaybolmuş Eserlerimiz: Konya'da Alevi Sultan Mescidi ve Mihrabı, S. IV, s. 241-244 (metin + 2 çizim ve 1 belge), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
KUNTER, Halim Baki: Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu, S. IV, s. 245-261, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
UZLUK, Feridun Nafiz: Fatih Devrinde Karaman Eyaletine Ait Vakıfların Fihristi (1), S. IV, s. 263-264, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
CUNBUR, Müjgân: İstanbul'un 500'üncü Fetih Yıldönümü Dolayısiyle Tertiplenen Sergilere, Yapılan Kültür, San'at ve Neşriyat Hareketlerine Dair, S. IV, s. 265-281 (metin + 2 fotoğraf), Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
ÜLGEN, Ali Saim: Bibliyografya (Fatih Devri Mimarisi-Ekrem Hakkı Ayvedi), S. IV, s. 283-285, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
KESKİOĞLU, Osman: Bibliyografya (Fatih Sultan Mehmed: Siyaseti, Harpleri ve Fütuhatı-Salim Ahmed El-Raşidi), S. IV, s. 285-293, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
KESKİOĞLU, Osman: Bibliyografya (El-Ahilü'l Osmani Ebül-Feth Es-Sultan Muhammedü's-Sâni Fâtihu'l-Konstaniyye ve Hayatuhu'l-Adliyye-Ali Himmet Berki), S. IV, s. 293-295, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
CUNBUR, Müjdat: Bibliyografya (Vakıflar ve Eski Eserler Konusiyle İlgili Yayınlar), S. IV, s. 295-328, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
KUNTER, Halim Baki: Fâtih ve Fâtih Devri Eserleri Haakın Muhtasar İzahat, S. IV, s. 331-333, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.
KUNTER, Halim Baki, Concise Explanations About The Fatih (Conqueror) And Works Pertaining To Fatih Era, S. IV, s. 334-335, Doğuş Matbaası, Ankara 1958.

VAKIFLAR DERGİSİ V. SAYI
Resimli Posta Matbaası
Ankara 1962

KÖPRÜLÜ, Fuad: Sultan Baybars'a İsnad Edilen Bir Vakfiye, S. V, s. 1-8 (metin + 1 belge), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
BERKİ, Ali Himmet: Hukuki ve İçtimai Bakımdan Vakıf, S. V, s. 9-13, Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Edirne'de Mimari Eserlerimizdeki Tabii Çiçek Süslemeleri Hakkında, S. V, s. 15-17 (metin + 16 fotoğraf ve motif), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
BERKİ, Şakir: Vakfın Lüzumu, Faydaları ve Vakıfları Teşvik, S. V, s. 19-21, Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ORAL, M.Zeki: Anadolu'da San'at Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri, S. V, s. 23-77 (metin + 1 kroki ve 45 fotoğraf), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı: Mudurnu'da Yıldırım Bâyezid Manzûmesi ve Taş Vakfiyesi, S. V, s. 79-86 (metin + 24 plan ve fotoğraf), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ÜLGEN, Ali Saim: Trablusgarp'ta Turgut Reis Mimari Manzumesi, S. V, s. 87-92 (metin + 11 plan ve 12 fotoğraf), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ÜLGEN, Ali Saim: Divriği Ulu Camii ve Dar'üş-Şifası, S. V, s. 93-98 (metin + 7 plan ve 20 fotoğraf), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
AREL, Hilmi: Divriği Ulu Camii Kuzey Portalinin Mimari Kuruluşu, S. V, s. 99-111 (metin + 22 plan, fotoğraf ve motif), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
AREL, Hilmi: Divriği Ulu Camii Tekstil Kapısı ve Diğerleri, S. V, s. 113-125 (metin + 23 plan, fotoğraf ve motif), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
BERKİ, Ali Himmet: Vakıf Kuran İlk Osmanlı Padişahı, S. V, s. 127-129, Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
EYİCE, Semavi: Bursa'da Osman ve Orhan Gazi Türbeleri, S. V, s. 131-147 (metin + 14 fotoğraf ve plan), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
KUBAN, Doğan: Restorasyon Kriterleri ve "Carta Del Restauro", S. V, s. 149-152, Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ÜLGEN, Ali Saim: Siirt Ulu Camii, S. V, s. 153-155 (metin + 14 plan ve çizim), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
KESKİOĞLU, Osman: Vakıflar Genel Müdürlüğü İhtisas Kitaplığındaki Eski Kur'an Tercümeleri, S. V, s. 157-160, Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ERDOĞAN, Muzaffer: Son İncelemelere Göre Fatih Camiinin Yeniden İnşası Meselesi, S. V, s. 161-192, Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
CORBETT, Spencer: Sinan: Kanuni Süleyman'ın Baş Mimarı, (Çev. Nermin Sinemoğlu), S. V, s. 193-198 (metin + 4 plan ve 6 fotoğraf), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ŞEHSUVAROĞLU, Bedi N.: Edirne Fatih Devri Eserlerine Kısa Bir Bakış ve Sitti Hatun Camii, S. V, s. 199-204 (metin + 1 çizim ve 7 fotoğraf), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ÜLGEN, Ali Saim: Şerefli Koçhisar'da Alâüd-din Camii, S. V, s. 205 (metin + 4 plan), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
CUNBUR, Müjgân: Ümmügülsüm Hatun Vakfiyesi, S. V, s. 207-212 (metin + 6 sayfa vakfiye), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ONGAN, Halit: Ankara Şer'iye Mahkemesi Sicillerinde Kayıtlı Vakfiyeler, S. V, s. 213-222, Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ORAL, M. Zeki: Aksaray'ın Tarihi Önemi ve Vakıfları, S. V, s. 223-240 (metin + 7 fotoğraf ve 1 kroki), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
AREL, Mehlika: Mut'taki Karamanoğulları Devri Eserleri, S. V, s. 241-250 (metin + 42 plan, fotoğraf, motif ve kroki), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ÖNGE, Yılmaz: Çankırı Darüşşifası, S. V, s. 251-255 (metin + 21 plan, motif ve fotoğraf), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
KÖKER, Hüseyin Sıdkı: Vakıflar Tarihinde Tosya, S. V, s. 257-273 (metin + 12 fotoğraf), Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.
ESİN, Emel: "The Seljuks In Asia Minor" Adlı Eserin Tenkidi, S. V, s. 275-281, Resimli Posta Matbaası, Ankara 1962.

VAKIFLAR DERGİSİ VI. SAYI
Baha Matbaası
İstanbul 1965

BERKİ, Ali Himmet: Vakıfların Hukuk ve Tarih Bakımından Kıymeti, S. VI, s. 5-7, Baha Matbaası, İstanbul 1965.
BERKİ, Ali Himmet: Vakıfların Tarihi, Mahiyeti, İnkişafı ve Tekâmülü, Cemiyet ve Fertlere Sağladığı Faideler, S. VI, s. 9-13, Baha Matbaası, İstanbul 1965.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Türk Sanat Tarihinde Edirnekâri Lâke İşleri ve Sanatkârları, S. VI, s. 15-20 (metin + 4 sayfa motif ve fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1965.
SELÇUK, Furuzan: Vakıflar (Başlangıçtan 18. Yüzyıla Kadar)-"Islamic Society and the West", S. VI, s. 21-29, Baha Matbaası, İstanbul 1965.
KUNTER, Halim Baki: Tarsus'taki Türkistan Zaviyelerinin Vakfiyeleri, S. VI, s. 31-50 (metin + 12 sayfa belge), Baha Matbaası, İstanbul 1965.
GÖKBİLGİN, Tayyib: 15 ve 16. Asırlarda Eyâlet-ı Rûm, S. VI, s. 51-61, Baha Matbaası, İstanbul 1965.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı: İlk Fatih Camii Hakkında Yeni Bir Vesika, S. VI, s. 63-68, Baha Matbaası, İstanbul 1965.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı: Bursa Orhangazi Camii ve Osmanlı Mimarisinin Menşei Meselesi, S. VI, s. 69-83 (metin + 4 plan ve 23 fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1965.
BERKİ, Şakir: Vakıfların Gördüğü Çeşitli Hizmetler, S. VI, s. 85-91, Baha Matbaası, İstanbul 1965.
TANSUĞ, Sezer: 18. Yüzyılda İstanbul Çeşmeleri ve Ayasofya Şadırvanı, S. VI, s. 93-101, Baha Matbaası, İstanbul 1965.
TANSUĞ, Sezer: The Fountains of İstanbul in the 18th Century and the Shadirvan of Saint Sophia, S. VI, s. 102-110, Baha Matbaası, İstanbul 1965.
ERDOĞAN, Muzaffer: Osmanlı Mimarisi Tarihinin Otantik Yazma Kaynakları, S. VI, s. 111-136, Baha Matbaası, İstanbul 1965.
EYİCE, Semavi: Ohri'nin Türk Devrine Ait Eserleri, S. VI, s. 137-145 (metin + 28 kroki, fotoğraf ve plan), Baha Matbaası, İstanbul 1965.
AKÇAY, İlhan: Yakutiye Medresesi, S. VI, s. 146-152 (metin + 2 gravür ve 23 fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1965.

VAKIFLAR DERGİSİ VII. SAYI
Baha Matbaası
İstanbul 1968

TANSEL, F. A.: Memleketimizin Acı Kaybı: Prof. Dr. Fuad KÖPRÜLÜ, S. VII, s. 1-11 (metin + 1 fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
BERKİ, Ali Himmet: Vakıflarda Şartlara Riayet Meselesi, S. VII, s. 13-16, Baha Matbaası, İstanbul 1968.
BERKİ, Ali Himmet: Müstağn-en' anh Vakıflar, S. VII, s. 17-18, Baha Matbaası, İstanbul 1968.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı: Gaazi Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir Defterleri, S. VII, s. 19-28 (metin + 16 sayfa belge), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
GÖKBİLGİN, M. Tayyib: XVI. Asırda Karaman Eyaleti ve Lârende (Karaman) Vakıf ve Müesseseleri, S. VII, s. 29-38, Baha Matbaası, İstanbul 1968.
KURAN, Aptullah: Tokat ve Niksar'da Yağı-Basan Medreseleri, S. VII, s. 39-43 (metin + 3 plan, 13 fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
BERKİ, Şakir: Vakıfların Devlete ve Devletin Vakıflara Hizmeti, S. VII, s. 45-52, Baha Matbaası, İstanbul 1968.
KUBAN, Doğan: Anadolu-Türk Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler, S. VII, s. 53-73 (metin + 3 fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
ÖZERGİN, M. Kemal-KALEŞİ, Hasan-EREN, İsmail: Prizren Kitabeleri, S. VII, s. 75-96 (metin + 25 fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
KONYALI, İbrahim Hakkı: Bir Hücet İki Vakfiye, S. VII, s. 97-110 (metin + 4 sayfa belge), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
ERDER, Cevat: "Venedik Tüzüğü" Uluslararası Tarihi Anıtları Onarım Kuralları, S. VII, s. 111-115, Baha Matbaası, İstanbul 1968.
ÖNEY, Gönül: Artuklu Devrinden Bir Hayat Ağacı Kabartması Hakkında, S. VII, s. 117-120 (metin + 7 fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
ÖNEY, Gönül: Über Eine Ortukidische Lebensbaum Darstellung, S. VII, s. 121-125 (metin + 7 fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
ÖNDER, Mehmet: Konya'da Bilinmiyen Bir Selçuklu Devri Eseri, S. VII, s. 127-128 (metin + 2 sayfa plan ve fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
KESKİOĞLU, Osman: Bulgaristan'daki Bazı Türk Vakıfları ve Âbideleri, S. VII, s. 129-137 (metin + 9 fotoğraf), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
ÖNGE, Yılmaz: Konya-Beyşehir'de Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamı, S. VII, s. 139-144 (metin + 11 fotoğraf, 2 plan ve 5 şekil), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
AYANOĞLU, Fazıl: Ferhat Paşa ve Gizli Kalan Vakıfları, S. VII, s. 145-148 (metin + 2 plan, 4 fotoğraf ve 5 sayfa belge), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
ERDOĞAN, Muzaffer: Osmanlı Devrinde Anadolu Camilerinde Restorasyon Faaliyetleri, S. VII, s. 149-205, Baha Matbaası, İstanbul 1968.
YÜCEL, Erdem: Manisa Muradiye Camii ve Külliyesi, S. VII, s. 207-214 (metin + 20 fotoğraf, 5 plan), Baha Matbaası, İstanbul 1968.
HASANDEDİÇ, Hıvziya: Mostar'ın Türk Devri Kültürel ve Tarihi Anıtları,(Çev. İsmail Eren), S. VII, s. 215-234 (metin + 51 fotoğraf, plan, kitabe metni, kroki ve belge), Baha Matbaası, İstanbul 1968.

VAKIFLAR DERGİSİ VIII. SAYI
Ongun Kardeşler Matbaası
Ankara 1969

BERKİ, Şakir: Vakfın Mahiyeti, S. VIII, s. 1-7, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
KUNTER, Halim Baki: Türk-İslâm Sanat Eserlerine Vücut Veren Manevi Âmiller, S. VIII, s. 9-13, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
AKTEPE, M. Münir: XVIIII. Yüzyıl Vezirlerden Kapdân-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa'ya Ait Vakfiyeler, S. VIII, s. 15-35 (metin + 4 sayfa belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı: Yıldırım Bâyezid'in Bursa Vakfiyesi ve Bir İstibdalnâmesi, S. VIII, s. 37-46 (metin + 26 sayfa belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
KONYALI, İbrahim Hakkı: Kanuni Sultan Süleyman'ın Annesi Hafsa Sultan'ın Vakfiyyesi ve Manisa'daki Hayır Eserleri, S. VIII, s. 47-56 (metin + 9 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
SAHİLLİOĞLU, Halil: İkinci Kaykâvus'un Bir Mülknâmesi, S. VIII, s. 57-65 (metin + 9 sayfa belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
SERTOĞLU, Mithat: İkinci Murad'ın Vasiyetnamesi, S. VIII, s. 67-69 (metin + 10 sayfa belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
UZLUK, Feridun Nafiz: Germiyanoğlu Yakup II. Beyin Vakfiyesi, S. VIII, s. 71-111 (metin + 1 berat, 27 fotoğraf ve belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
AKOK, Mahmut: Diyarbakır Ulucami Mimari Manzumesi, S. VIII, s. 113-139 (metin + 30 plan ve 52 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
ARIK, M. Oluş: Malatya Ulu Camiinin Asli Plânı ve Tarihi Hakkında- Neu Datierung Grossen Moschee in Malatya und Restitution Ihres Uhrsprünglichen Plans, S. VIII, s. 141-148 (metin + 2 plan ve 17 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
ARIK, Rüçhan: Erzurum'da İki Cami-Two Mosques in Erzurum, S. VIII, s. 149-159 (metin + 5 plan, 36 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
ASLANOĞLU, İnci: Tire'de Üç Cami-Three Mosques in Tire, S. VIII, s. 161-170 (metin + 15 fotoğraf, 5 plan), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
BAKIRER, Ömür: Hacı Ferruh Mescidi-The Mescid Of Hacı Ferruh, S. VIII, s. 171-184 (metin + 6 plan ve 14 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
CUNBUR, Müjgân: Kayseri'de Raşit Efendi Kütüphanesi ve Vakfiyesi, S. VIII, s. 185-195 (metin + plan, 1 çizim ve 2 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
İLTER, Fügen: Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde 12. ve 13. Yüzyıl Artukoğulları Medreselerinin Yeri, S. VIII, s. 197-208 (metin + 25 fotoğraf, 2 plan), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
KURAN, Aptullah: Karamanlı Medreseleri, S. VIII, s. 209-223 (metin + 11 plan, 35 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
KUNTER, Halim Baki: Bilinmeyen Bir Kervansaray Tipi (Düğer Kervansarayı)-A New Type of Caravanserai (The Caravanserai at Düğer), S. VIII, s. 225-228 (metin + 4 plan ve 3 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
TÜKEL (YAVUZ), Ayşıl: Sağman'daki Çok Fonksiyonlu Salih Bey Camisi-English Summary, S. VIII, s. 229-242 (metin + 44 fotoğraf, 3 plan, 3 motif), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
YURDAKUL, Erol: Tokat Vilayetinin Gümüştop (Dazya) Köyündeki XIV ncü Yüzyıla Ait Eski Eserler, S. VIII, s. 243-247 (metin + 7 plan, 26 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
YÜCEL, Erdem: Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, S. VIII, s. 249-266 (metin + 33 fotoğraf, 5 plan), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
AKAR, Azâde: Tezyini San'atlarımızda Vazo Motifleri, S. VIII, s. 267-271 (metin + 21 minyatür, fotoğraf ve motif), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
İŞLEK, Sevim: Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki Nomad Karakterli Halılar, S. VIII, s. 273-281 (metin + 6 fotoğraf, 8 desen), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
ÖNEY, Gönül: Anadolu'da Selçuk Geleneğinde Kuşlu, Çift Başlı, Kartallı, Şahinli ve Arslanlı Mezar Taşları-Tombstones in the Seljuk Tradition With Bird, Double-Headed Eagle, Falcon And Lion Figures in Anatolia , S. VIII, s. 283-301 (metin + 34 fotoğraf ve motif), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
AKOZAN, Feridun: Türk Külliyeleri, S. VIII, s. 303-308 (metin + 41 plan ve fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
KESKİOĞLU, Osman: Bulgaristan'da Bazı Türk Âbideleri ve Vakıf Eserleri, S. VIII, s. 309-322 (metin + 14 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Anadolu'da Selçuklu Devleti, Beylikleri Resmi Daireleri ve Toplantı Yerlerine Dair, S. VIII, s. 323-327 (metin + 1 plan, 19 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
AYANOĞLU, Fazıl: İstanbul'da Yola Kalbedilen Cami Vesaire, S. VIII, s. 329-334 (metin + 32 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
BERKİ, Ali Himmet: Vakıflar ve Vakıfların Maruz Kaldığı Tecavüz ve İhmaller, S. VIII, s. 335-340, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
KUBAN, Doğan: Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar: S. VIII, s. 341-356, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.
BİNARK, İsmet: Türk Vakıfları, Türk Sanatı ve İçtimai Hayatı Konusu ile İlgili Eserlerin Bibliyoğrafyası, S. VIII, s. 357-366, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1969.

VAKIFLAR DERGİSİ IX. SAYI
Mars Matbaası
Ankara 1971

BERKİ, Şakir: Türkiye'de İmparatorluk ve Cumhuriyet Devrinde Vakıf Çeşitleri, S. IX, s. 1-12, Mars Matbaası, Ankara 1971.
ÜLKEN, Hilmi Ziya: Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği, S. IX, s. 13-37, Mars Matbaası, Ankara 1971.
ÇAĞATAY, Neşet: Osmanlı İmparatorluğunda Riba-Faiz Konusu Para Vakıfları ve Bankacılık - Riba and Interest Concept and Bankıng in the Ottoman Empire, S. IX, s. 39-66, Mars Matbaası, Ankara 1971.
GÜNERİ, Hasan: Vakıf Sular ve Su Vakıfları, S. IX, s. 67-79 Mars Matbaası, Ankara 1971.
KESKİOĞLU, Osman: Bulgaristan'da Türk Vakıfları ve Bâli Efendi'nin Vakıf Paralar Hakkında Bir Mektubu, S. IX, s. 81-94 (metin + 23 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
YÜCEL, Erdem: Büyükçekmece'de Türk Eserleri, S. IX, s. 95-108 (metin + 6 plan ve 25 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
BARKAN, Ömer: Süleymaniye Cami ve İmareti Tesislerine Âit Yıllık Bir Muhasebe Bilançosu 993/994 (1585-1586), S. IX, s. 109-161, Mars Matbaası, Ankara 1971.
KONYALI, İ. Hakkı: Çeşme, Çeşme'de Kanuni'nin Eşsiz Bir Kitabesi, Çeşme Kervansarayı, S. IX, s. 163-171 (metin + 4 fotoğraf ve 24 sayfa belge), Mars Matbaası, Ankara 1971.
UZLUK, Şahabeddin: İstanbul'daki Eski Fatih Camii'nin Bir Benzeri Konya'da Selimiye Camii, S. IX, s. 173-181+2 s.(metin + 20 fotoğraf, minyatür ve plan), Mars Matbaası, Ankara 1971.
MADRAN, Emre: Aydın Nasuh Paşa Külliyesi-The Complex of Nasuh Paşa at Aydın (Summary), S. IX, s. 183-189 (metin + 21 plan, 26 fotoğraf ve 1 vakfiye), Mars Matbaası, Ankara 1971.
ALTUN, Ara: Mardin Ulu Camii ve Çifte Minareler Üzerine Birkaç Not, S. IX, s. 191-200 (metin + 2 plan ve 25 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
AYDIN, Filiz: Seyitgazi Aslanbey Köyünde "Şeyh Sücaeddin" Külliyesi-"Şeyh Sücaeddin" Complex in Aslanbey Village of Seyitgazi, S. IX, s. 201-225 (metin + 12 plan ve 20 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
ÖZDURAL, Alpay: Bir Mimari Fotogrametri Uygulaması - Karacabey Türbesi, S. IX, s. 227-238 (metin + 12 fotoğraf ve 12 plan), Mars Matbaası, Ankara 1971.
KURAN, Aptullah: Orta Anadolu'da Klasik Osmanlı Mimarisi Çağının Sonlarında Yapılan İki Külliye-Two Building Complexes in Central Anatolia Built Towards The end of the Ottoman Classical Architectural Era (Summary), S. IX, s. 239-249 (metin + 28 fotoğraf ve 5 plan), Mars Matbaası, Ankara 1971.
UZLUK, Feridun Nafiz: Hekimbaşı Yalısı, S. IX, s. 251-259 (metin + 7 belge ve 9 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
AYANOĞLU, Fazıl: Tahrip Edilen Eski Eserler Serisi:Lutfû Efendi'nin Mezarı, S. IX, s. 261-264 (metin + 9 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Türkiye'de Lâle Tarihi-The History of Tulips in Turkey, S. IX, s. 265-276 (metin + 12 fotoğraf, motif ve minyatür), Mars Matbaası, Ankara 1971.
AKAR, Azâde: Ayasofya'da Bulunan Türk Eserleri ve Süslemelerine Dair Bir Araştırma, S. IX, s. 277-290 (metin + 48 fotoğraf ve motif), Mars Matbaası, Ankara 1971.
ÖNGE, Yılmaz: Anadolu'da XIII.-XIV. Yüzyılın Nakışlı Ahşap Camilerinden Bir Örnek: Beyşehir Köşk Köyü Mescidi, S. IX, s. 291-296 (metin + 11 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
ERKEN, Sabih: Türk Çiniciliğinde Kâbe Tasvirleri, S. IX, s. 297-320 (metin + 37 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
ÜNVER, Gülbün: Osmanlı San'atında Vazolu ve Vazosuz Çiçek Demetleri-Flower Bouquets With and Without Vases in the Ottoman Art, S. IX, s. 321-326 (metin + 19 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
YETKİN, Şerare: İstanbul'da Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nden Hayvan Figürlü Bir Türk Kilimi, S. IX, s. 327-329 (metin + 4 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
KARAMAĞARALI, Beyhan: Edirne Eski Camiin Kitabeleri ve Mimarimizdeki Yeri, S. IX, s. 331-336 (metin + 1 plan ve 10 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
BAKIRER, Ömür: Anadolu'da XIII. Yüzyıl Tuğla Minarelerinin Konum, Şekil, Malzeme ve Tezyinat Özellikleri-A Study on Thirteenth Century Brick Minarets in Anatolia, S. IX, s. 337-365 (metin + 4 tablo, 61 fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
AKTEPE, M. Münir: Manisa Âyânlarından Kara Osman Oğlu Mustafa Ağa ve Üç Vakfiyesi Hakkında Bir Araştırma, S. IX, s. 367-382 (metin + 4 sayfa vakfiye), Mars Matbaası, Ankara 1971.
UZLUK, Feridun Nafiz: Mevlevi Hilafetnameleri, S. IX, s. 383-399 (metin + 12 sayfa belge), Mars Matbaası, Ankara 1971.
ÜSTÜNKÖK, Okan: Eski Eserlerin Onarımında Çevresel Anlayış, S. IX, s. 401-408, Mars Matbaası, Ankara 1971.
ERDER, Cevat: Yorumlar Üzerine: Uluslararası Tarihi Anıtlar ve Yerleşmeler Kurulu ve "Fotogrametrinin Tarihi Anıtlara Uygulanması" Konulu Toplantısı, S. IX, s. 409-417, Mars Matbaası, Ankara 1971.
TARZİOĞLU, Arslan: İskenderiye Kütüphanesi Müslümanlar Tarafından Yakılmamıştır-Über die Sage von der Verbrennung der Alexandrinischen Bibliothek Durch die Araber, S. IX, s. 419-446 (metin + 10 plan ve fotoğraf), Mars Matbaası, Ankara 1971.
BİNARK, İsmet - BİNARK, Naile: Türk Mimari Sanatı Bibliyografyası Kitaplar:1928-1968/ Makaleler 1952-1968, S. IX, s. 447-470, Mars Matbaası, Ankara 1971.

VAKIFLAR DERGİSİ X. SAYI
Ongun Kardeşler Matbaası
Ankara 1973

ÜLKEN, Hilmi Ziya: Türkiye Tarihinde Sosyal Kuruluş ve Toprak Rejiminin Gelişmesi (Osmanlılara Kadar), S. X, s. 1-65, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
BERKİ, Ali Himmet: Vakıf Nasıl Yapılır, S. X, s. 66-70, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
BERKİ, Şakir: İmparatorluk ve Cumhuriyet Vakıf Hukukunda Vakıf Şartları, S. X, s. 71-78, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
GÜNERİ, Hasan: Azınlık Vakıflarının İncelenmesi, S. X, s. 79-108, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
KESKİOĞLU, Osman: Bazı Yönleriyle Vakıflar, S. X, s. 109-112, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
BAKIRER, Ömür: Vakfiyelerde Binaların Tamiratı ile İlgili Şartlar ve Bunlara Uyulması, S. X, s. 113-126, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
TURAN, Osman: Selçuklu Devrine Aid Köy Satışı Hakkında Bir Vesika, S. X, s. 127-128 (metin + 3 sayfa belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
SERTOĞLU, Mithat: Ashab-ı Kehf (Mağra Yâraanı) Vakıflarına Dair Orijinal Bir Belge, S. X, s. 129-132 (metin + 1 belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
ÖZ, Tahsin: Yurdumuzda Tesis (Vakıf), S. X, s. 133-135, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
SAHİLLİOĞLU, Halil: Ramazanoğullarından Davud Bey Oğlu Mahmud Bey Vakfiyesiyle Fağfur Paşa Oğlu Ali Bey Paşa Vakfiyesi, S. X, s. 136-160 (metin + 2 sayfa belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
AKTEPE, M. Münir: Kara Osman Oğlu Hacı Osman Ağa'ya Âit İki Vakfiyesi, S. X, s. 161-174 (metin + 4 sayfa belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
MADRAN, Emre: Âriflerin Menkıbeleri'nde Geçen Yapı İsimleri Üzerine Bir Deneme, S. X, s. 175-198, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
ORHONLU, Cengiz: Bayram Paşa Kervansarayı, S. X, s. 199-218 (metin + 16 belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
YÜCEL, Erdem: Ayasofya Onarımları ve Vakıf Arşivinde Bulunan Bazı Belgeler, S. X, s. 219-228 (metin + 1 fotoğraf, 2 plan ve 11 belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
ALTUN, Ara: Anadolu'da Artuklu Devri Medreselerinin Plân Şemaları Üzerine Notlar, S. X, s. 229-233 (metin + 11 plan), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
BAYBURTLUOĞLU, M. Zafer: Kahraman Maraş'ta Bir Grup Dulkadiroğlu Yapısı, S. X, s. 234-250 (metin + 9 plan, 33 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
AYDIN, Filiz: Sinop, Alâiye (Süleyman Pervane) Medresesi, S. X, s. 251-272 (metin + 11 plan, 20 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
KONYALI, İbrahim Hakkı: Aksaray Ulu Camii, S. X, s. 273-288 (metin + 13 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
BURAT, Osman: Pertek "Baysungur" Camiinin Taşınması, S. X, s. 289-298 (metin + 19 fotoğraf, 14 plan), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
ÖLEZ, Tülây: Edirne Sarayları Çinileri Üzerine, S. X, s. 299-301 (metin + 20 motif, 2 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
EYİCE, Semavi: Sincanlı'da Sinan Paşa İmareti, S. X, s. 303-336 (metin + 19 plan, 57 fotoğraf ve 4 sayfa belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
ŞEŞEN, Ramazan: Sinan Paşa'nın Arapça Vakfiyesinin Tercümesi, S. X, s. 337-343, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
BERKOL, Feramuz: Türk Vakıf Kervansarayları ve Bugün Turizm Hizmetinde Kullanılmaları, S. X, s. 345-365 (metin + 22 fotoğraf, 2 plan, 1 harita), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
ÖNGE, Yılmaz: Konya'nın Meram Mesiresindeki Mimari Bir Manzume, S. X, s. 367-383 (metin + 7 plan ve 48 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
OKİÇ, M. Tayyib: Belgrad'daki Bayraklı Camii, S. X, s. 385-401 (metin + 2 fotoğraf ve 2 belge), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
ERKEN, Sabih: Edirne Hamamları, S. X, s. 403-419 (metin + 52 fotoğraf, 11 plan), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
IŞIKÖZLÜ, Fâzıl: İstanbul'un Eski Vakıf Hanları, S. X, s. 421-424, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
TUNCER, Orhan Cezmi: Mardin-Cizre Kırmızı Medrese, S. X, s. 425-434 (metin + 5 plan ve 31 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Her Devirde Kağıthane, S. X, s. 435-461 (metin + 44 fotoğraf), Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.
BİNARK, İsmet: Türk Dekoratif, Resim, Seramik, Örme ve İşleme, Heykeltraşlık, Oymacılık, Meskükât ve Maden Sanatları Bibliyografyası (Kitaplar 1928-1971/Makaleler 1952-1971), S. X, s. 463-478, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara 1973.

VAKIFLAR DERGİSİ XI. SAYI
Gaye Matbaası
Ankara 1976

ÇAĞATAY, Neşet: İslâm'da Vakıf Kurumunun Miras Hukukuna Etkisi, S. XI, s. 1-6, Gaye Matbaası, Ankara 1976.
ŞENER, Abdülkadir: Edirne'de Süleyman Paşa Camii Vakfiyesi, S. XI, s. 7-17 (metin + 13 sayfa belge), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
GÜNERİ, Hasan: Vakıflarda Metrukiyet ve Mahlûliyet Müesseselerinin Hukuki Mahiyeti ve Bunlarla İlgili Mevzuat Hükümleri, S. XI, s. 19-24, Gaye Matbaası, Ankara 1976.
GÜNERİ, Hasan: Vakıf İşletmeleri, S. XI, s. 25-47, Gaye Matbaası, Ankara 1976.
KAYAOĞLU, İsmet: Vakfın Menşei Hakkındaki Görüşler, S. XI, s. 49-55, Gaye Matbaası, Ankara 1976.
AKTEPE, M. Münir: Kara Osman Oğlu Mehmed Ağa bn. Hacı Ömer Ağa, S. XI, s. 57-66, Gaye Matbaası, Ankara 1976.
BAYBURTLUOĞLU, M. Zafer: Anadolu Selçuklu Devri Büyük Programlı Yapılarında Önyüz Düzeni, S. XI, s. 67-106 (metin + 32 fotoğraf ve 3 çizim), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
OĞUZ “ AYDIN, Filiz: İzmir-Çeşme Kanuni Kervansarayı, S. XI, s. 107-120 (metin + 30 fotoğraf, 10 plan), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
ÜNAL, Rahmi Hüseyin: Az Tanınan ve Bilinmeyen Doğu Anadolu Künbetleri Hakkında Notlar, S. XI, s. 121-163 (metin + 51 fotoğraf ve 59 plan, çizim ve motif), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
GÜNDÜZ, Mahmut: İslâm'da Kitap Sevgisi ve İlk Kütüphaneler, S. XI, s. 165-193, Gaye Matbaası, Ankara 1976.
YETKİN, Şerare: Sillyon (Yanköy Hisarı)'daki Türk Eserleri, S. XI, s. 195-203 (metin + 28 fotoğraf, 1 kroki, 3 plan), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
HAFIZ, Nimetullah - ASİM, Mücahit: Priştine Kitâbeleri, S. XI, s. 205-215 (metin + 19 fotoğraf), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
YÜRÜKOĞLU, Ömer: Sahip Ata Araştırması Buluntuları, S. XI, s. 217-220 (metin + 13 fotoğraf, 1 plan), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Türkiye'de Nevruz ve Nevruziye, S. XI, s. 221-237 (metin + 13 fotoğraf), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
TUNCER, Orhan Cezmi: Anadolu Türk Sanatı ve Yerli Kaynaklarla İlişkiler Üzerine Bir Deneme, S. XI, s. 239-270 (metin + 140 fotoğraf, 14 plan ve 1 kroki), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
MADRAN, Emre: Kültürel Varlıkların Korunması ve Onarılması, S. XI, s. 271-291, Gaye Matbaası, Ankara 1976.
ÖZBEK, Ömer: Eğridir Mübarizüddin Ertokuş Kervansarayı, S. XI, s. 293-311 (metin + 9 plan, 16 fotoğraf), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
SARGUTAN, Erdal: Selçuklularda Tıb ve Tıb Kuruluşları, S. XI, s. 313-322, Gaye Matbaası, Ankara 1976.
CERRAHOĞLU, İsmail: Batı'da Kur'an Tetkikleri, S. XI, s. 323-342 (metin + 10 sayfa belge), Gaye Matbaası, Ankara 1976.
TANYU, Hikmet: Türk Bilgini Profesör Abdülkadir İnan'ın Hayatı, S. XI, s. 343-362, Gaye Matbaası, Ankara 1976.
KAYAOĞLU, İsmet: Vakıflar Bibliyografyası, S. XI, s. 365-376, Gaye Matbaası, Ankara 1976.

VAKIFLAR DERGİSİ XII. SAYI
Mars Matbaası
Ankara 1978

ÇAĞATAY, Neşet: Sultan Murad Hüdavendigâr Adına Düzenlenmiş Bir Vakfiye, S. XII, s. 7-14, Mars Matbaası, Ankara 1978.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: XIV. üncü Asırda Anadolu'da Selçukluların An'anesine Bağlı Mezar Taşları Üzerine, S. XII, s. 15-26, Mars Matbaası, Ankara 1978.
ATEŞ, İbrahim: Şam Ümeyye Camii ve Vakfiyesi, S. XII, s. 27-90, Mars Matbaası, Ankara 1978.
KAYAOĞLU, İsmet: Turumtay Vakfiyesi, S. XII, s. 91-112, Mars Matbaası, Ankara 1978.
ŞENER, Abdülkadir: Edirne'de Süleyman Paşa Vakfına Ait İki Berat, S. XII, s. 113-119, Mars Matbaası, Ankara 1978.
ÖNGE, Yılmaz: Eski Türk Hamamlarında Aydınlatma, S. XII, s. 121-135, Mars Matbaası, Ankara 1978.
TUNCER, Orhan Cezmi: Anadolu'nun İlk Dört Selçuklu Kumandanı ve Yaptırdığı Yapıların Özellikleri, S. XII, s. 137-162, Mars Matbaası, Ankara 1978.
YURDAKUL, M. Erol - ÇAYIRDAĞ, Mehmet: Kayseri Erciyes Dağı Eteklerinde Bulunan İki Türbe, S. XII, s. 163-177, Mars Matbaası, Ankara 1978.
OĞUZ “ AYDIN, Filiz: Selçuk, Karakolyanı Mescidi, S. XII, s. 179-212, Mars Matbaası, Ankara 1978.
ÖTÜKEN, Yıldız: İstanbul Son Devir Bizans Mimarisinde Cephe Süslemeleri, S. XII, s. 213-233, Mars Matbaası, Ankara 1978.
YÖRÜKOĞLU, Ömer: Çifte Minareli Medrese (Hatuniye) Hafriyatı, S. XII, s. 235-245, Mars Matbaası, Ankara 1978.
OCAK, Ahmet Yaşar: Zâviyeler, S. XII, s. 247-269, Mars Matbaası, Ankara 1978.
BİNARK, İsmet: Türklerde Resim ve Minyatür Sanatı, S. XII, s. 271-290, Mars Matbaası, Ankara 1978.
AKER, Sabiha, Ankara Etnografya Müzesi'nde Bulunan XIV. Yüzyılda Meraga'da Yapılmış Vakıf Kur'an Cüzleri, S. XII, s. 291-327, Mars Matbaası, Ankara 1978.
SELMAN, İsa: Hattat ve Tezhibci Nişaburlu Şah Mahmud, (Terc. Ahmet Hamdi Karabacak), S. XII, s. 329-334, Mars Matbaası, Ankara 1978.
GÜNDÜZ, Mahmut: Matbaanın Tarihçesi ve İlk Kur'an-ı Kerim Basmaları, S. XII, s. 335-350, Mars Matbaası, Ankara 1978.
ÇETİN, Atillâ: Arşiv Terimleri ve Deyimleri, S. XII, s. 351-394, Mars Matbaası, Ankara 1978.
AYDIN, Ali Arslan: Beşeri Münasebetler, S. XII, s. 395-411, Mars Matbaası, Ankara 1978.
ATAY, Hüseyin: Dini Meseleler, S. XII, s. 413-424, Mars Matbaası, Ankara 1978.

VAKIFLAR DERGİSİ XIII. SAYI
Başbakanlık Basımevi
Ankara 1981

KAYAOĞLU, İsmet: Râhatoğlu ve Vakfiyesi, S. XIII, s. 1-29, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
BAYRAM, Sadi - KARABACAK, Ahmet Hamdi: Sâhib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri, S. XIII, s. 31-69, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
DURU, Mehmet: Yozgat Çapanoğlu Camii ve Vakfiyeleri, S. XIII, s. 71-89, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
TAŞAN, Berin: Merzifonlu Şeyh Abdürrahim Rûmi ve Vakfiyesi, S. XIII, s. 91-100, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
COŞAN, M. Esad: XV. Asır Türk Yazarlarından Muslihu'd-din, Hamid-Oğulları ve Hızır Bey, S. XIII, s. 101-112, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
ATEŞ, İbrahim: Osmanlılar Zamanında Mekke ve Medine'ye Gönderilen Para ve Hediyeler, S. XIII, s. 113-170, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
ATAY, Hüseyin: Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Proğramları ve İcazet-Nâmeler, S. XIII, s. 171-235, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Geçen Asırda Türk Süsleme San'atımızın Mümtaz Simalarından Mücellitbaşı Salih Efendi, S. XIII, s. 237-252, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
BAYRAM, Sadi: Musavvir Hüseyin Tarafından Minyatürleri Yapılan ve Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Muhafaza Edilen Silsile-Nâme, S. XIII, s. 253-338, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
ÜNVER, Ahmet Süheyl - ÖNGE, Yılmaz: Selsebillerimiz, S. XIII, s. 339-374, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
YETKİN, Şerare: Osmanlı Saray Sanatı Üslûbundaki Kilimlerden Yeni İki Örnek, S. XIII, s. 375-386, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
DEMİRİZ, Yıldız: İstanbul'da Piyale Paşa Türbesi ve Lahitleri Üzerine Bir Araştırma, S. XIII, s. 387-423, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
ÖNGE, Yılmaz: Bursa'da Irgandı Köprüsünün Orijinal Mimarisi, S. XIII, s. 425-448, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
TUNCER, Orhan Cezmi: Orantı ve Modül Üzerine Selçuklu Yapılarından Bazı Örnekler, S. XIII, s. 449-488, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
YÖRÜKOĞLU, Nihat: Manisa'da Hafsa Sultan Hânkahı, S. XIII, s. 489-492, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
OĞUZ “ AYDIN, Filiz: Kaş-Kasaba Köyü Camii, S. XIII, s. 493-524, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
DENGİZ, Orhan: Uşak'da Bir Köprü Kitabesi Çanlı Köprü (H. 653/M. 1255), S. XIII, s. 525-529, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet: Kayseri'de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları, S. XIII, s. 531-581, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
ÇETİN, Atillâ: İstanbul'daki Tekke, Zâviye ve Hânkahlar Hakkında 1199 (1784) Tarihli Önemli Bir Vesika, S. XIII, s. 583-590, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
NUMAN, İbrahim: Çankırı'da Yârân Sohbetleri ve Sohbet Odaları, S. XIII, s. 591-633, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
ACUN, Hakkı: Yozgat ve Yöresi Türk Devri Yapıları, S. XIII, s. 635-715, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.
BİNARK, İsmet: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ve Kütüphane Koleksiyonları ile İstanbul Kütüphaneleri Hakkında Yerli-Yabancı Kaynaklar Bibliyografyası, S. XIII, s. 717-743, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981.

VAKIFLAR DERGİSİ XIV. SAYI
Önder Matbaası
Ankara 1982

YEDİYILDIZ, Bahaeddin: Vakıf Müessesesinin XVIII. Asır Türk Toplumundaki Rolü, S. XIV, s. 1-27, Önder Matbaası, Ankara 1982.
ATEŞ, İbrahim: Vakıflarda Eğitim Hizmetleri ve Vakıf Öğrenci Yurtları, S. XIV, s. 29-100, Önder Matbaası, Ankara 1982.
BAYRAM, Sadi: Sağlık Hizmetlerimiz ve Vakıf Guraba Hastahanesi, S. XIV, s. 101-118, Önder Matbaası, Ankara 1982.
YETKİN, Şerare: Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik, S. XIV, s. 119-123, Önder Matbaası, Ankara 1982.
NUMAN, İbrahim: Antalya Mevlevi Hânesinin Asli Hâli Hakkında Bâzı Düşünceler, S. XIV, s. 125-137, Önder Matbaası, Ankara 1982.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet: Develi Ulu Câmii Minberi, S. XIV, s. 139-146, Önder Matbaası, Ankara 1982.
BİLECEN, Güler: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Turizme Katkısı, S. XIV, s. 147-158, Önder Matbaası, Ankara 1982.
ÜSTÜNER, Rezzan: Zeytinden Zeytin İşletmeciliğine, S. XIV, s. 159-162, Önder Matbaası, Ankara 1982.VAKIFLAR DERGİSİ XV. SAYI
Önder Matbaası
Ankara 1982

YİNANÇ, Refet: Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifet Gazi Medresesi ve Vakıfları, S. XV, s. 5-22, Önder Matbaası, Ankara 1982.
YEDİYILDIZ, Bahaeddin: Müessese-Toplum Münâsebetleri Çerçevesinde XVIII. Asır Türk Toplumu ve Vakıf Müessesesi, S. XV, s. 23-53, Önder Matbaası, Ankara 1982.
ATEŞ, İbrahim: Hayri ve Sosyal Hizmetler Açısından Vakıflar, S. XV, s. 55-88, Önder Matbaası, Ankara 1982.
ÖZTÜRK, Nazif: Evkaf-ı Hümayun Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırlarının Hal Tercümeleri I, S. XV, s. 89-99, Önder Matbaası, Ankara 1982.
YÜNGÜL, Naci: Giresun'un Espiye İlçesinde Yavuz Sultan Selim'in Tesis Ettiği Gülbahar Hatun Tekkesi Vakfına Ait Vesikaların Değerlendirilmesi, S. XV, s. 101-116, Önder Matbaası, Ankara 1982.
KARPUZ, Haşim: Giresun'un Espiye İlçesine Bağlı Tekke Köyündeki Gülbahar Hatun "Hacı Abdullah" Zaviyesine Bağlı Yapılar, S. XV, s. 117-125, Önder Matbaası, Ankara 1982.
ÖNDER, Mehmet: Federal Almanya Müzelerinde Türk Eserleri, S. XV, s. 127-138, Önder Matbaası, Ankara 1982.
BAYRAM, Sadi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli, Üzeri Yazılı İki Kumaş, S. XV, s. 139-156, Önder Matbaası, Ankara 1982.

VAKIFLAR DERGİSİ XVI. SAYI
Önder Matbaası
Ankara 1982

ATEŞ, İbrahim: Hasan Paşa'nın Hatay Karamurt'daki Vakıf ve Vakfiyesi, S. XVI, s. 5-26, Önder Matbaası, Ankara 1982.
ÖZORAN, Beria Remzi: Kıbrıs Adasında Bekir Paşa Vakfı, S. XVI, s. 27-29, Önder Matbaası, Ankara 1982.
ÖZTÜRK, Nazif: Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin Kuruluş Tarihi ve Nazırların Hal Tercümeleri II, S. XVI, s. 31-42, Önder Matbaası, Ankara 1982.
BAYRAM, Sadi: Yarım Asırdan Beri Vakıflar Genel Müdürlüğüne Hizmet Veren Mehmet Duru, S. XVI, s. 43-44, Önder Matbaası, Ankara 1982.
BAYRAKTAR, Nimet: Üsküdar Kütüphaneleri, S. XVI, s. 45-59, Önder Matbaası, Ankara 1982.
TUNCER, Orhan Cezmi: Birkaç Selçuklu Taçkapısında Geometrik Araştırmalar, S. XVI, s. 61-76, Önder Matbaası, Ankara 1982.
ÜNSAL, Behçet: İstanbul Türbeleri Üzerinde Stil Araştırması, S. XVI, s. 77-120, Önder Matbaası, Ankara 1982.
CANTAY, Gönül: Enez'de Bir Sahil Kervansarayı, S. XVI, s. 121-129, Önder Matbaası, Ankara 1982.
İLTER, İsmet: Türk-İran Mimarlık Yapıları Üzerine Bir Deneme, S. XVI, s. 131-134, Önder Matbaası, Ankara 1982.
GÜNDOĞDU, Hamza: Sivrihisar Alemşah Kümbetinin Mimarisi, Geometrik ve Figürlü Plastik Süslemeleri Üzerine, S. XVI, s. 135-142, Önder Matbaası, Ankara 1982.
BAYRAM, Sadi: XIV. Asırda Tezhiblenmiş, Beylik Dönemine Ait Üç Kur'an Cüzü, S. XVI, s. 143-154, Önder Matbaası, Ankara 1982.
ÜSTÜNER, Rezzan: Zeytinden Zeytin İşletmeciliğine, S. XVI, s. 155-159, Önder Matbaası, Ankara 1982.
BOYDAŞ, Nihat: Hat Sanatımız ve Batı'ya Tesiri, S. XVI, s. 161-164, Önder Matbaası, Ankara 1982.

VAKIFLAR DERGİSİ XVII. SAYI
Önder Matbaası
Ankara 1983

ATEŞ, İbrahim: Vakfiyelerde Duâ ve Bedduâlar, S. XVII, s. 5-54, Önder Matbaası, Ankara 1983.
YEDİYILDIZ, Bahaeddin: Vakıf Istılahları Lügatçesi, S. XVII, s. 55-60, Önder Matbaası, Ankara 1983.
ÖZTÜRK, Nazif: Evkaf-ı Hümâyun Nezareti'nin Kuruluş Tarihi ve Nazırların Hal Tercümeleri III, S. XVII, s. 61-78, Önder Matbaası, Ankara 1983.
ÖNDER, Mehmet: Bir Selçuklu Şaheseri: Mevlâna'nın Ahşap Sandukası, S. XVII, s. 79-92, Önder Matbaası, Ankara 1983.
ULUÇAM, Abdüsselâm: Oltu'da Arslanpaşa Külliyesi, S. XVII, s. 93-107, Önder Matbaası, Ankara 1983.
KESKİOĞLU, Osman - ÖZAYDIN, A. Taha: Bulgaristan'da Türk-İslâm Eserleri, S. XVII, s. 109-140, Önder Matbaası, Ankara 1983.
GÜNDOĞDU, Hasan: Karapınar ve Kayalı Köyü Yakınlarındaki Yağmapınar Mescidi Hakkında, S. XVII, s. 141-146, Önder Matbaası, Ankara 1983.
BAYRAM, Sadi: Sultan II. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat, S. XVII, s. 147-188, Önder Matbaası, Ankara 1983.

VAKIFLAR DERGİSİ XVIII. SAYI
Önder Matbaası
Ankara 1984

YEDİYILDIZ, Bahaeddin: XVIII. Asır Türk Vakıflarının İktisadi Boyutu, S. XVIII, s. 5-41, Önder Matbaası, Ankara 1984.
ÖZTÜRK, Nazif: Evkaf-ı Hümayun Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırların Hal Tercümeleri IV, S. XVIII, s. 43-59, Önder Matbaası, Ankara 1984.
ATEŞ, İbrahim: Ravze-i Mutahhere'deki Vakıf Kur'an-ı Kerim'lerden Yıpranmış Olanların Onarımı İçin Yapılan Girişimler, S. XVIII, s. 61-93, Önder Matbaası, Ankara 1984.
ÜNSAL, Behçet: Türk-Vakfı İstanbul Kütüphanelerinin Mimâri Yöntemi, S. XVIII, s. 95-124, Önder Matbaası, Ankara 1984.
TUNCER, Orhan Cezmi: Rönesans ve Klasik Osmanlı Dönemi Dini Yapılarda Kubbenin Amac ve Uygulanış Açısından Karşılaştırılması, S. XVIII, s. 125-140, Önder Matbaası, Ankara 1984.
TURNALI, Bilgin - YÜCEL, Esin: İstanbul'daki Bazı Tekkelerin Yerlerine Dair Bir Araştırma, S. XVIII, s. 141-163, Önder Matbaası, Ankara 1984.
ÇAM, Nusret: Gaziantep'te "Kastel" Adı Verilen Su Tesisleri, S. XVIII, s. 165-174, Önder Matbaası, Ankara 1984.
AKMAYDALI, Hüdavendigar: Kayseri Sarıoğlan Palas Köyü Camii, S. XVIII, s. 175-189, Önder Matbaası, Ankara 1984.
BOYDAŞ, Nihat: Nakkaş Lütfi Abdullah, S. XVIII, s. 191-193, Önder Matbaası, Ankara 1984.
TUNALI, Yağmur: Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi, S. XVIII, s. 195-205, Önder Matbaası, Ankara 1984.

VAKIFLAR DERGİSİ XIX. SAYI
Sistem Ofset
Ankara 1985

ÖZDAMAR, Mustafa: Vakfetmek, S. XIX, s. 5-10, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ATEŞ, İbrahim: Ölüm Ya Da Ölümsüzlüğe Göç, S. XIX, s. 11-24, Sistem Ofset, Ankara 1985.
KESKİOĞLU, Osman: Şumnulu Şerif Halil Paşa Vakfiyesi, S. XIX, s. 25-30, Sistem Ofset, Ankara 1985.
NUMAN, İbrahim: İlk Devir Türk Sufi Merkezlerinin Mahiyetleri ve Mimarilerinin Menşei Hakkında, S. XIX, s. 31-48, Sistem Ofset, Ankara 1985.
BAYKARA, Tuncer: Türkiye Selçuklularında İdari Birim ve Bununla İlgili Meseleler, S. XIX, s. 49-60, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ÖZTÜRK, Nazif: Evkaf-ı Hümayun Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırların Hal Tercümeleri V, S. XIX, s. 61-89, Sistem Ofset, Ankara 1985.
MUTLU, Asım: Eski Eserlerin Korunması, S. XIX, s. 91-93, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ÖNGE, Yılmaz: Konya ve Çevresindeki Mukarnaslı Şadırvanlar I, S. XIX, s. 95-108, Sistem Ofset, Ankara 1985.
TUNCER, Orhan Cezmi: Mimar Kölük ve Kalûyân, S. XIX, s. 109-118, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ÇAM, Nusret: Erzurum Kale Camii, S. XIX, s. 119-125, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ACUN, Hakkı: Manisa İshak Çelebi Külliyesi, S. XIX, s. 127-146, Sistem Ofset, Ankara 1985.
AKMAYDALI, Hüdavendigar: Niğde Sungurbey Camii, S. XIX, s. 147-178, Sistem Ofset, Ankara 1985.
KILCI, Ali: Demirşeyh Türbesi, S. XIX, s. 179-184, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ALEVSAÇAR, Kadriye - ALPSAR, Serpil: Seyidgazi'de Bilinmeyen Üç Yapı, S. XIX, s. 185-192, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ERDEMİR, Yaşar: Konya-Beyşehir Bayındır Köyü Camii, S. XIX, s. 193-206, Sistem Ofset, Ankara 1985.
TOPKARAOĞLU, Nadir: Gaziantep Fethullah Camii ve Zaviyesi, S. XIX, s. 207-222, Sistem Ofset, Ankara 1985.
İNCİ (FIRAT), Nurcan: 18. Yüzyılda İstanbul Camilerine Batı Etkisiyle Gelen Yenilikler, S. XIX, s. 223-236, Sistem Ofset, Ankara 1985.
BAYRAKTAROĞLU, Suzan: Çanakkale Halıları, S. XIX, s. 237-260, Sistem Ofset, Ankara 1985.
YÜNGÜL, Naci: Trabzon'daki Haznedarzade Abdullah Paşa Çeşmesi, S. XIX, s. 261-266, Sistem Ofset, Ankara 1985.
BİLGİN, İlhami: Selçuklular ve Beylikler Devrine Ait Yayınlanmamış Üç Kitabe, S. XIX, s. 267-270, Sistem Ofset, Ankara 1985.
BİLİCİ, Kenan: Karamanoğlu Alâeddin Bey Türbesi, S. XIX, s. 271-276, Sistem Ofset, Ankara 1985.
UYSAL, Ali Osman: Adana Ulu Camii, S. XIX, s. 277-284, Sistem Ofset, Ankara 1985.
BARIŞTA, Hatice Örcün: İstanbul Son İmparatorluk Dönemi Yapılarında Süs Kubbesi ile Taçlandırılmış İskele Binaları, S. XIX, s. 285-294, Sistem Ofset, Ankara 1985.

VAKIFLAR DERGİSİ XX. SAYI
Mas Matbaacılık
Ankara 1988

KARPUZ, Haşim: Erzurum Kümbet Köyü'nde Yer Alan İki Yapı, S. XX, s. 5-12, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ÖNDER, Mehmet: Seydişehir'de Seyyid Harun Külliyesi, Vakıfları ve Bânisi, S. XX, s. 13-28, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
DENİKE, Boris: Batı Türkistan'da Ahşap Oymalı Birkaç Abide, (Terc. Ali Osman Uysal), S. XX, s. 29-38, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ÇETİN, Atilla: II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devleti'nde Arşiv Çalışmaları, S. XX, s. 39-46, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
DURAN, Remzi: Konya - Sarayönü'nde Üç Ahşap Camii, S. XX, s. 47-62, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ULUÇAM, Abdüsselâm: Bağdad'da Abdülkadir Geylani (K.S.) Külliyesi, S. XX, s. 63-84, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
BİLİCİ, Z. Kenan: Kastamonu ve Kasabaköy'deki İki Eseriyle Nakkaş Abdullah Bin Mahmud ve Sanat Tarihimizdeki Yeri, S. XX, s. 85-94, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ERSOY, Bozkurt: Bergama'da Kurşunlu ve Şadırvanlı Camileri, S. XX, s. 95-104, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
BODUR, A. Fulya: Halıcılık Tarihine Kısa Bir Bakış ve Konya Halıları, S. XX, s. 105-114, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ALTUN, Ara: Türk Sanat Eserlerinin Merkezi Dökümantasyonu Hakkında Notlar, S. XX, s. 115-117, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ULUÇAM, Abdüsselâm: Arapgir Gümrükçü Osman Paşa Camii Hakkında, S. XX, s. 119-130, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
DURUKAN, Aynur: Hani, Hatuniye (Zeynep Hatun Ya da Zeynebiye) Medresesi, S. XX, s. 131-168, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ATEŞ, İbrahim: Vakıf ve Vatan Savunması, S. XX, s. 169-182, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ACUN, Hakkı: Sivas ve Çevresi Tarihi Eserlerinin Listesi ve Turistik Değerleri, S. XX, s. 183-220, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ÖZDAMAR, Mustafa: Namazgâhlar, S. XX, s. 221-248, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
AYTAÇ, İsmail: Kömürhan, S. XX, s. 249-264, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet: Kayseri'de Vakıf Kütüphaneleri ve Matbah Emini Hacı Halil Efendi Kütüphanesi, S. XX, s. 265-288, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ÇAM, Nusret: Erzurum'daki Yakutiye Medresesi İle İlgili Bazı Mülahazalar, S. XX, s. 289-310, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
YİNANÇ, Refet: Eshab-ı Kehf Vakıfları, S. XX, s. 311-319, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
CANSEL, Erol: Vakıf, Kuruluşu, İşleyişi ve Amacı, S. XX, s. 321-327, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ÖZTÜRK, Nazif: Ankara'nın kuruluşunda Vakıfların Rolü, S. XX, s. 329-346, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
BİNARK, İsmet: Arşiv Malzemesini Tahrib Eden Unsurlar, Bunlara Karşı Korunma Metodları ve Arşiv Malzemesinin Restorasyonu, S. XX, s. 347-364, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
ACUN, Ramazan: Bilgisayar ve Vakıf Araştırmaları, S. XX, s. 365-376, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
DEMİREL, Ömer: 1788-1808 Tarihlerinde Sivas Şer'iye Sicillerinde Geçen Vakfiyeler, S. XX, s. 377-383, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
BALTA, Ruşen: Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıflar, S. XX, s. 385-387, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
KESKİOĞLU, Osman: Şumnu'da Türk İslâm Eserleri, S. XX, s. 389-393, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
GÜZEL, Abdurrahman: Vakıfların Milli Birlikteki Rolleri ve Hususiyle Demir Baba Türbesi, S. XX, s. 395-401, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
YEDİYILDIZ, Bahaeddin: Türk Kültür Sistemi İçinde Vakfın Yeri, S. XX, s. 403-408, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
BAYKARA, Tuncer: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'ndeki Bir Deftere Göre XVIII. Yüzyıl Başlarında Varna, S. XX, s. 409-414, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
BAYRAM, Sadi - ERSAL, Hayrettin: Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap, S. XX, s. 415-442, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
DÜRÜST, M. Kamil: Varna'da Akyazılı Sultan Tekkesi, S. XX, s. 443-452, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
CEBECİ, Ahmet: Silistre Sancağı Vakıfları ve H.1006 (1597-1598) Tarihli Silistre Livası Vakıf Defteri (No:561), S. XX, s. 453-466, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
YÜKSEL, İ. Aydın: Bulgaristan'da Türk Mimari Eserleri, S. XX, s. 467-474, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
BAYRAM, Sadi: Bulgaristan'daki Türk Vakıfları ve Vakıf Abideleri, S. XX, s. 475-482, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.
YÜKSEL, İ. Aydın: Türk Mimari Tarihi Araştırmacılığı ve Ekrem Hakkı Ayverdi, S. XX, s.
483-487, Mas Matbaacılık, Ankara 1988.

VAKIFLAR DERGİSİ XXI. SAYI
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
İstanbul 1990

AKGÜNDÜZ, Ahmet: Osmanlı Hukukunda Tahsisat Kabilinden Vakıflar ve Konuyla İlgili Kanuni'ye Takdim Edilen Bir Risâle, S. XXI, s. 5-21, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
ÖZTÜRK, Nazif : XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Sanayileşme ve 1827'de Kurulan Vakıf İplik Fabrikası, S. XXI, s. 23-80, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
ERDOĞRU, Mehmet Akif : Ertuğrul Gâzi'nin Bilecik'teki Vakıfları, S. XXI, s. 81-113, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
DEMİREL Esin: Vakıflar İdaresinin Günümüze Ulaştırdığı Bir Ahşap Yapı Keşfi Osman Efendi Tekkesi, S. XXI, s. 115-128, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
AKBATU, Şinasi: İstanbul'un Kaybolan Câmilerinden: Sinan Ağa Camii - Tahtaminâre Camii, S. XXI, s. 129-132, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
SAVAŞ, Saim: Sivas'ta Büyük ve Küçük Ali Baba Zaviyeleri, S. XXI, s. 133-150, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
ÖGEL, Semra: Şehzade Mehmet Camii'nin Dış Yan Sofaları, S. XXI, s. 151-164, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
DEMİRİZ, Yıldız: Bilecik'de Orhan Gazi İmareti'nin Bugünkü Durumu ve Süslemesi Hakkında Notlar, S. XXI, s. 165-172, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
İRTEŞ, M. Semih: Kasımpaşa Piyale Paşa Camii'ndeki Ahşap Üstü Kalem İşleri, S. XXI, s. 173-182, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
KÜÇÜKKAYA, Gülçin: Mimar Sinan Dönemi İstanbul - Belgrad Arası Menzil Yapıları Hakkında Bir Deneme, S. XXI, s. 183-254, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
ULUÇAM, Abdüsselâm: Irak'taki Mukarnas Kubbeli Selçuklu Türbeleri Hakkında, S. XXI, s. 255-280, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
KARPUZ, Haşim: Trabzon'un Çaykara İlçesi Köylerinde Bulunan Bazı Camiler, S. XXI, s. 281-298, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
BAYRAKTAROĞLU, Suzan: Eskişehir ve Çevresi Halı-Kilim ve Düz Dokuma Yaygıları, S. XXI, s. 299-324, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
MÜLAYİM, Selçuk: Türk Sanatı Araştırmacılığında "Köprülü Metodu"nun Yeri ve Önemi, S. XXI, s. 325-334, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
UĞUR, Mücteba: Sülüs Hattına Dair Mühim Bir Risâle "Sülüs Yazısı Rehberi", S. XXI, s. 335-360, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
AKTAN, Ali: Divâni Yazı, S. XXI, s. 361-373, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
ÇAM, Nusret: İslam'da Bazı Fıkhi Meselelerin ve Mezheplerin Türk Cami Mimarisine Tesiri, S. XXI, s. 375-394, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
ÖTÜKEN, S. Yıldız: Bizans Duvar Tekniğinde Tektonik ve Estetik Çözümler, S. XXI, s. 395-410, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.
TUNÇER, Mehmet: Ankara Tarihi Kent Dokusu Koruma Geliştirme Planlama Çalışmaları, S. XXI, s. 411-431, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990.

VAKIFLAR DERGİSİ XXII. SAYI
Lale Ofset Matbaacılık
Ankara 1991

ATEŞ, İbrahim: Vakıf Hattat Okulu, S. XXII, s. 5-14, Lale Ofset, Ankara 1991.
YİNANÇ, Refet: Sivas Abideleri ve Vakıfları, S. XXII, s. 15-44, Lale Ofset, Ankara 1991.
ÖZTÜRK, Nazif: Vakıflar Arşiv Kayıtlarına Göre Niksar Vakıfları, S. XXII, s. 45-68, Lale Ofset, Ankara 1991.
TIZLAK, Fahrettin: XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Harput Vakıfları, S. XXII, s. 69-75, Lale Ofset, Ankara 1991.
ŞAHİN, Kâmil: Ankara'da Melike Hatun Vakıfları, S. XXII, s. 77-82, Lale Ofset, Ankara 1991.
KÜÇÜKDAĞ, Yusuf: Mahmud Dede Zâviyesi Vakfiyesi, S. XXII, s. 83-90, Lale Ofset, Ankara 1991.
TUNCER, Orhan Cezmi: Sivas Sütevliya Kümbeti, S. XXII, s. 91-98, Lale Ofset, Ankara 1991.
ÖNGE, Yılmaz: Fıskıyeli Türk Çeşmeleri, S. XXII, s. 99-116, Lale Ofset, Ankara 1991.
ÖZYURT, Osman: Teknik Yönleriyle Bazı Konya Camilerinin Şadırvanları ve Bunların Türk Şadırvan Mimarisindeki Yeri, S. XXII, s. 117-132, Lale Ofset, Ankara 1991.
BAYAT, Ali Haydar: Birgi Ulu Câmii Minberi (712/1322), S. XXII, s. 133-150, Lale Ofset, Ankara 1991.
MÜDERRİSOĞLU, Fatih: Edirne II. Bayezid Külliyesi, S. XXII, s. 151-198, Lale Ofset, Ankara 1991.
BAYRAM, Sadi “ TÜZEN, Adnan: İstanbul-Üsküdar Ayazma Camii ve Ayazma Camii İnşaat Defteri (Üsküdar, Sultan III. Mustafa Camii), S. XXII, s. 199-288, Lale Ofset, Ankara 1991.
GÜNDOĞDU Hamza: Aşkale Yakınlarında Karasu (Aşveyishan) Hanı, S. XXII, s. 289-300, Lale Ofset, Ankara 1991.
ŞAMAN, Nermin - YAZAR, Turgay: Kayseri Köşk Hânikâhı, S. XXII, s. 301-314, Lale Ofset, Ankara 1991.
ATÇEKEN, Zeki: İplikçi (Altun-Aba) Medresesi'nin Bilinmeyen Bir Yönü ve Osmanlılar Zamanında Bakımı ve Kullanılması, S. XXII, s. 315-321, Lale Ofset, Ankara 1991.
AKIN, Günkut: Tütekli Örtü Geleneği: Anadolu Cami ve Tarikat Yapılarında Tüteklikli Örtü, S. XXII, s. 323-354, Lale Ofset, Ankara 1991.
BAYRAM, Sadi: İstanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı İki Gömlek ve Kültürümüzdeki Yeri, S. XXII, s. 355-364, Lale Ofset, Ankara 1991.
BAŞ, Ali: Eskihisar'daki Türk Devri Yapıları, S. XXII, s. 365-382, Lale Ofset, Ankara 1991.
AKKUŞ, Mehmet: Kahire'deki Osmanlı Dönemi Eserlerinde Türkçe Manzum Kitabeler, S. XXII, s. 383-419, Lale Ofset, Ankara 1991.
ŞEKER, Mehmet: Tunus'taki Câmi ve Türbelerde Bilinmeyen Türkçe Kitâbeler, S. XXII, s. 421-428, Lale Ofset, Ankara 1991.
ÖZ, Mehmet: Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler, S. XXII, s. 429-439, Lale Ofset, Ankara 1991.
YEDİYILDIZ, Mustafa Asım: İbrahim Müteferrika (1670-1674/1745), S. XXII, s. 441-447, Lale Ofset, Ankara 1991.

VAKIFLAR DERGİSİ XXIII. SAYI
Tisamat Basım Sanayii
Ankara 1994

YİNANÇ, Refet: Sivas Abideleri ve Vakıfları (2), S. XXIII, s. 5-18, Tisamat, Ankara 1994.
SEVİM, Sezai: Candaroğulları Sülalesinden Kaya Bey'in Balıkesir'deki Camisi ve Vakıfları, S. XXIII, s. 19-24, Tisamat, Ankara 1994.
GÜRBÜZ, Adnan: Elvan Çelebi Zaviyesi'nin Vakıfları, S. XXIII, s. 25-30, Tisamat, Ankara 1994.
BAYRAM, Sadi: Amasya-Taşova-Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufai'nin 655 H./1257 M. Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi ile 996 H./1588 M. Tarihli Seyyid Fettah Veli Silsile-Namesi, S. XXIII, s. 31-74, Tisamat, Ankara 1994.
KÜÇÜKDAĞ, Yusuf: Konya Mevlânâ Dergâhı ve Türbe Hamamı'na Dair İki Mevlevi Vakfiyesi, S. XXIII, s. 75-102, Tisamat, Ankara 1994.
ATÇEKEN, Zeki: Sultan Alaeddin Sarayı ve Konya Köşkü Hakkında, S. XXIII, s. 103-112, Tisamat, Ankara 1994.
BARIŞTA, Hatice Örcün: Eğirdir Dündar Bey Medresesi ve Ajur Tekniği ile Yapılmış Taş İşçiliği Üzerine, S. XXIII, s. 113-122, Tisamat, Ankara 1994.
AKMAYDALI, Hüdavendigâr: Mihrablı ve Minberli Namazgâhlarımız, S. XXIII, s. 123-143, Tisamat, Ankara 1994.
KARPUZ, Haşim: Trabzon'da Yok Olan Bazı Türk Devri Yapıları, S. XXIII, s. 145-160, Tisamat, Ankara 1994.
ATEŞ, İbrahim: Vakıf Eserlerin Onarım ve Restorasyonu ile İlgili Vakfiye Şartlarına Genel Bir Bakış, S. XXIII, s. 161-176, Tisamat, Ankara 1994.
YEDİYILDIZ, Mustafa Asım: Şer'iye Sicillerine Göre Bursa'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı (1656-1658), S. XXIII, s. 177-228, Tisamat, Ankara 1994.
ÖZ, Mehmet: Tahrir Defterlerine Göre Vezirköprü Yöresinde Mâlikâne-Divâni Sistemi, S. XXIII, s. 229-241, Tisamat, Ankara 1994.
ŞAHİN, Kâmil: Deniz Hamamları, S. XXIII, s. 243-254, Tisamat, Ankara 1994.
AKTAN, Ali: Ta'lik Yazı ve İbrahim Edhem'in "Ruhu't-Ta'lik"ı, S. XXIII, s. 255-281, Tisamat, Ankara 1994.
DENİZ, Bekir: Bir Vakıf Eser Olarak Cami, Mescid, Zaviye, Şifahane Gibi Dini ve Sosyal Yapılarda Bulunan Halı, Kilim ve düz Dokuma Yaygılar ve Bunların Günümüzdeki Durumu, S. XXIII, s. 283-296, Tisamat, Ankara 1994.
ÖZTÜRK, Nazif: Batılılaşma Döneminde Vakıfların Çözülmesine Yol Açan Uygulamalar, S. XXIII, s. 297-309, Tisamat, Ankara 1994.
MEMİŞOĞLU, Hüseyin: Bulgaristan'da Türk Kültür ve Sanat Eserleri, S. XXIII, s. 311-319, Tisamat, Ankara 1994.
BAYRAM, Sadi: Türk Hat, Yazı-Resim, Cilt, Tezhip ve Minyatür Sanatı ile İlgili Seçilmiş Bibliyografya, S. XXIII, s. 321-342, Tisamat, Ankara 1994.
ÇEBİ, Sıtkı: Ordu Yöresi Tarihli Bibliyoğrafyası, S. XXIII, s. 343-352, Tisamat, Ankara 1994.
VAKIFLAR DERGİSİ XXIV. SAYI
Tisamat Basım Sanayii
Ankara 1994

ATEŞ, İbrahim: Mescid-I Nebevi'nin Yapıldığı Günden Bu Yana Geçirdiği Genişletme Girişimleri, S. XXIV, s. 5-50, Tisamat, Ankara 1994.
BAYRAM, Sadi: Silsile-Nâmeler ve İrlanda-Dublin, Chester Beatty Library'de Bulunan 1598 Tarihli Zübdetü't-Tevarih, S. XXIV, s. 51-116, Tisamat, Ankara 1994.
YÜKSEL, Hasan:Kafkas Göçmen Vakıfları, S. XXIV, s. 117-126, Tisamat, Ankara 1994.
ÖNGÜL, Ali: Tarih-i Câmi-i Nuruosmâni, S. XXIV, s. 127-146, Tisamat, Ankara 1994.
KUYULU, İnci: Bademli Kılcızade Mehmet Ağa Camii (Ödemiş/İzmir) , S. XXIV, s. 147-158, Tisamat, Ankara 1994.
AYDA, Deniz: XIX.Yüzyıl Çanakkale Seramiklerinden, Ördek Başlı Testiler, S. XXIV, s. 159-164, Tisamat, Ankara 1994.
ÖZBEK, Yıldıray: Son Dönem Osmanlı Medreselerine Bir Örnek: Şıhlı Hamidiye Medresesi, S. XXIV, s. 165-176, Tisamat, Ankara 1994.
YURDAKUL, Erol: Amasya-Yolpınar (Hakala-Kağla-Kağala) Köyünde Bulunan İslami Yapılar, S. XXIV, s. 177-198, Tisamat, Ankara 1994.
SAVAŞ, Saim: Tokat'ta Hoca Sünbül Zaviyesi, S. XXIV, s. 199-208, Tisamat, Ankara 1994.
ÖZBEK, Yıldıray: Şeyh Hacı İbrahim Tekke Veya Manzumesi, S. XXIV, s. 209-220, Tisamat, Ankara 1994.
BAŞ, Ali: İnay Köyü Manzumesi, S. XXIV, s. 221-236, Tisamat, Ankara 1994.
MÜDERRİSOĞLU, Fatih: Bir Osmanlı-Türk Şehri Olarak Belen, S. XXIV, s. 237-272, Tisamat, Ankara 1994.
ÇAM, Nusret: İslâm'ın Sanata ve Mimâriye Bakışı, S. XXIV, s. 273-290, Tisamat, Ankara 1994.
İBRAHİM, Mehmet: Eski Yugoslavya Sınırları Dahilinde Tarikat Hareketlerinin Tarih İçindeki Gelişimi ve Önemi, S. XXIV, s. 291-306, Tisamat, Ankara 1994.
MEMİŞOĞLU, Hüseyin: Bulgaristan Müslümanlarının Dini Teşkilatlarını ve Kurumlarını Düzenleyen Nizamname, S. XXIV, s. 307-352, Tisamat, Ankara 1994.

VAKIFLAR DERGİSİ XXV. SAYI
Sistem Ofset
Ankara 1995

BAYBURTLUOĞLU, Zafer: Caca Oğlu Nureddin'in Vakfiyesi'nde Adı Geçen Yapılar, S. XXV, s. 5-8, Sistem Ofset, Ankara 1995.
TUNCER, Orhan Cezmi: Diyarbakır-Bitlis Kervan Yolu ve Üzerindeki Hanlarımız, S. XXV, s. 9-34, Sistem Ofset, Ankara 1995.
CANTAY, Tanju: Amasya Sultan Mesud Türbesi'nin İnşa Yılı, S. XXV, s. 35-38, Sistem Ofset, Ankara 1995.
ÖZKARCI, Mehmet: Gaziantep Lala Mustafa Paşa Külliyesi, S. XXV, s. 39-66, Sistem Ofset, Ankara 1995.
MÜDERRİSOĞLU, Fatih: Bâni Çoban Mustafa Paşa ve Bir Osmanlı Şehri Gebze, S. XXV, s. 67-124, Sistem Ofset, Ankara 1995.
DENKTAŞ, Mustafa: Karaman'daki Klasik Devir Osmanlı Camileri, S. XXV, s. 125-146, Sistem Ofset, Ankara 1995.
DENİZ, Bekir: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangâhı (Darphane) Kazısı-1993 (Ön rapor), S. XXV, s. 147-164, Sistem Ofset, Ankara 1995.
BİNLER, Hayati - KILCI, Ali: Sinaneddin Medresesi, S. XXV, s. 165-196, Sistem Ofset, Ankara 1995.
ÖZBEK, Yıldıray: Silifke Alâeddin Camii ve Tarihlendirilmesi Üzerine Notlar, S. XXV, s. 197-210, Sistem Ofset, Ankara 1995.
BARIŞTA, Hatice Örcün: Sarayönü ve Ladik'te Bulunan Türk Halılarından Bazı Örnekler, S. XXV, s. 211-234, Sistem Ofset, Ankara 1995.
YÜKSEL, Hasan: Selçuklular Döneminden Kalma Bir Vefai Zaviyesi (Şeyh Marzubân Zaviyesi) , S. XXV, s. 235-250, Sistem Ofset, Ankara 1995.
DEMİREL, Ömer: Sivas Mevlevihanesi ve Mevlevi Şeyhlerinin Sosyal Hayatlarına Dair Bazı Tespitler, S. XXV, s. 251-255, Sistem Ofset, Ankara 1995.
EMİROĞLU, Celal Özer “ EMİROĞLU, Hülya: Karaözü'nün Tarihi Önemi ve Kültürel Değerleri, S. XXV, s. 257-265, Sistem Ofset, Ankara 1995.
ÖNDER, Mehmet: Konya'da Karatay Medresesi Portali, S. XXV, s. 267-270, Sistem Ofset, Ankara 1995.
ÇETİN, Atillâ: Divân-ı Hümâyun Beğlikçi Kalemi'nin Görevleri ve İşleyişi Hakkında Önemli Bir Belge (1211/1797) , S. XXV, s. 271-283, Sistem Ofset, Ankara 1995.
HAZAR, Ahmet Turan: Ulema ve Camileriyle Kilis Medreseleri, S. XXV, s. 285-289, Sistem Ofset, Ankara 1995.
ÖZTÜRK, Nazif: Yeni Vakıfların Amaç Kavramları Üzerine Bazı Düşünceler, S. XXV, s. 291-296, Sistem Ofset, Ankara 1995.
MEMİŞOĞLU, Hüseyin: Bulgaristan'da Cemaati İslamiye ve Vakıf Kurumları, S. XXV, s. 297-308, Sistem Ofset, Ankara 1995.

VAKIFLAR DERGİSİ XXVI. SAYI
Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş.
Ankara 1997

YEDİYILDIZ, Bahaeddin - ACUN Fatma: İnternet'te Vakıflar, S. XXVI, s. 5-24, Ajans-Türk, Ankara 1997.
DURUKAN, Aynur: Anadolu Selçuklu Sanatı Açısından Vakfiyelerin Önemi, S. XXVI, s. 25-44, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ÖZTÜRK, Nazif: Bayazıtoğulları Vakıfları, S. XXVI, s. 45-60, Ajans-Türk, Ankara 1997.
BİZBİRLİK, Alpay: XVI. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Musul Vakıfları, S. XXVI, s. 61-64, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ÖZ, Mehmet: XVI. Yüzyılda Lâdik Kazâsında Mâlikâne-Divâni Sistemi, S. XXVI, s. 65-73, Ajans-Türk, Ankara 1997.
BAKKAL, Cevat: Tapu Tahrir Defterlerinde Menemen ile İlgili Vakıf Kayıtları, S. XXVI, s. 75-86, Ajans-Türk, Ankara 1997.
GÜRBÜZ, Adnan: XV-XVI. Yüzyıllarda Sivas Şehrinde İdari ve Ekonomik Yapı, S. XXVI, s. 87-96, Ajans-Türk, Ankara 1997.
TAŞ, Kenan Ziya: XVI. Yüzyılda Bir Vakıf ve İlim Merkezi Mudurnu, S. XXVI, s. 97-103, Ajans-Türk, Ankara 1997.
TUNCER, Orhan Cezmi: Kayseri Yedi Selçuklu Taçkapısında Geometrik Düzen, S. XXVI, s. 105-152, Ajans-Türk, Ankara 1997.
TÜRKMEN, Kerim: Talas'ta Türk Devri Yapıları, S. XXVI, s. 153-192, Ajans-Türk, Ankara 1997.
DENKTAŞ, Mustafa: İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi, S. XXVI, s. 193-224, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet: Kayseri'de Pervane Bey Medresesi, S. XXVI, s. 225-236, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ESER, Erdal: Kûre-i Hadid Köyü'nde Candaroğlu İsmail Bey Camii, S. XXVI, s. 237-248, Ajans-Türk, Ankara 1997.
İBRAHİMGİL, Mehmet: Kalkandelen (Tetovo) Alaca-Paşa Camii, S. XXVI, s. 249-266, Ajans-Türk, Ankara 1997.
DOĞAN (ŞAMAN), Nermin: İçel İli, Bozyazı İlçesi'ndeki Bilinmeyen Bir hamam, S. XXVI, s. 267-273, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ÖZKARCI, Mehmet: Gaziantep'de Dört Han, S. XXVI, s. 275-312, Ajans-Türk, Ankara 1997.
DANIK, Ertuğrul: Harput Kalesi, S. XXVI, s. 313-334, Ajans-Türk, Ankara 1997.
BARIŞTA, Hatice Örcün: XVI. Yüzyıl Taş İşçiliği Süsleme Temalarına İstanbul'dan Bazı Örnekler, S. XXVI, s. 335-345, Ajans-Türk, Ankara 1997.
DOĞAN (ŞAMAN), Nermin: Isparta ve Çevresindeki Selçuklu-Beylikler Dönemi Yapılarında Devşirme Malzeme Kullanımı, S. XXVI, s. 347-354, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ŞENER, Y. Selçuk: Kubad-Abad Kazısı'nda Elegeçen Çini Buluntular Üzerinde Uygulanan Restorasyon-Konservasyon işlemleri, S. XXVI, s. 355-362, Ajans-Türk, Ankara 1997.
BORAN, Ali: Ahlat Taşı (Andezit Tüf), S. XXVI, s. 363-372, Ajans-Türk, Ankara 1997.
AYDA, Deniz: Çanakkale Seramikleri, S. XXVI, s. 373-389, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ÇAL, Halit: Osmanlı Devletinde Âsâr-ı Atika Nizamnâmeleri, S. XXVI, s. 391-400, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ZENGİN, Zeki Salih: Osmanlı Medreselerindeki Gerilemenin Sebep ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, S. XXVI, s. 401-409, Ajans-Türk, Ankara 1997.
AKYILDIZ, Ali: Vakfın Kuruluşunda "Amaç" ve "Mal Varlığı" Denetimi ile "Vakıflarda Dernekleşme Eğilimi" Problemi, S. XXVI, s. 411-426, Ajans-Türk, Ankara 1997.
SARAN, Ulvi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, S. XXVI, s. 427-440, Ajans-Türk, Ankara 1997.

VAKIFLAR DERGİSİ XXVII. SAYI
Sistem Ofset
Ankara 1998

ÇAM, Nusret: Türk Sanatında Sultanların İşveren Olarak Estetik Rolleri, S. XXVII, s. 5-14, Sistem Ofset, Ankara 1998.
DURUKAN, Aynur: Anadolu Selçuklu Sanatında Kadın Baniler, S. XXVII, s. 15-36, Sistem Ofset, Ankara 1998.
BALABAN, Mustafa: Türkiye Selçuklu Devleti'nde Fiyatlar ve Ücretlerin Karşılıklı Mukayesesi, S. XXVII, s. 37-40, Sistem Ofset, Ankara 1998.
DEMİR, Mustafa: Türkiye Selçuklu Şehirlerinde İmaret Kurumları ve Vakıfları, S. XXVII, s. 41-45, Sistem Ofset, Ankara 1998.
TAŞÇI, Aydın: Selçuklu Mimari Süslemesindeki Alçı ve Taş Kabartma İnsan Figürlerinin Köken ve Gelişimi, S. XXVII, s. 47-64, Sistem Ofset, Ankara 1998.
YASA (AKTAŞ), Azize: Selçuklu Dönemi Konya'sında Şehrin Yeşil Dokusu, S. XXVII, s. 65-74, Sistem Ofset, Ankara 1998.
TÜRKMEN, Kerim: Yapı Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair Bir Örnek, S. XXVII, s. 75-78, Sistem Ofset, Ankara 1998.
KÜÇÜKDAĞ, Yusuf: Hadimi Medresesi'ne Dair Bir Vakfiye, S. XXVII, s. 79-94, Sistem Ofset, Ankara 1998.
MÜDERRİSOĞLU, Fatih - ARSLAN, Çetin: Osmanlı Sanatının Mali Kaynakları, S. XXVII, s. 95-101, Sistem Ofset, Ankara 1998.
KUNDURACI, Osman: Konya'dan İki Türbe Örneği: Gülsınır-Aktürbe Tekkesi ve Altınekin- İsimsiz Türbe, S. XXVII, s. 103-114, Sistem Ofset, Ankara 1998.
ÇAL, Halit: Niğde Güllüce Köyü Şeyh İbrahim Tekkesi'nin Kümbeti ve Türbesi, S. XXVII, s. 115-133, Sistem Ofset, Ankara 1998.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet: Kayseri'de XIV. ve XV. Yüzyıllarda İki Emir Ailesi Emir Zahireddin Mahmud ve Emir Şeyh Çelebi, S. XXVII, s. 133-160, Sistem Ofset, Ankara 1998.
DENKTAŞ, Mustafa: Kayseri-Büyük Bürüngüz Köyü'ndeki Türk Anıtları, S. XXVII, s. 161-190, Sistem Ofset, Ankara 1998.
SİLİ, Timur: Iğdır-Karakoyunlu İlçe Mezarlığındaki Deve-Heykel Mezartaşının Mahiyeti, S. XXVII, s. 191-194, Sistem Ofset, Ankara 1998.
EKEN, Galip: Osmanlılar Döneminde Sosyal ve Ekonomik Açıdan Mucur, S. XXVII, s. 195-212, Sistem Ofset, Ankara 1998.
MEMİŞOĞLU, Hüseyin: Bulgaristan'da Müftülükler ve Şer'iyye Mahkemeleri, S. XXVII, s. 213-229, Sistem Ofset, Ankara 1998.
YÜCEL, Erdem: Vakıflarda Onarım Çalışmalarını Yürüten Mimarlar, S. XXVII, s. 231-240, Sistem Ofset, Ankara 1998.

Yayınlandığı Yer: www.sadibayram.com ,2002
Yazar : Mehmet Narince- Hüseyin Başkaya
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
  • Prof.dr. Semavi Eyice
  • Prof.dr.zafer Bayburtluoğlu Biyografisi Ve Bibliyografyası
  • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
  • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilğili
  • Sadi Bayram Cv- Biyoğrafi Ve Bibliyoğrafyası
  •